Обществени

  • Печат

 

Съгласно чл. 36а. (1) от ЗОП  Възложителите осигуряват публичност на:

1. информацията по чл. 36 от ЗОП;

2. информацията, свързана с проведени пазарни консултации;

3. друга относима информация във връзка с възлагането на обществени поръчки по преценка на възложителя.

Документите за всяка обществена поръчка се обособяват  в отделна електронна преписка  чрез профила на купувача, който се поддържа на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП(централизирана електронна платформа)

на следния интернет адрес

https://www2.aop.bg/

https://app.eop.bg/today/reporting/search

https://app.eop.bg/buyer/2332


Съгласно § 134. от ПЗР на ЗИДЗОП  Възложителите поддържат създадените от тях профили на купувача, извън платформата по чл. 39а, ал. 1, както и публикуват в тях необходимата информация за поръчките, открити до датата, определена в графика по § 131, ал. 1.

Профилът се поддържа до изтичане на една година от:

1. приключване на изпълнението на договора;

2. прекратяване на възлагането на поръчките;

3. приключване на изпълнението на последния договор, сключен въз основа на рамково споразумение или квалификационна система.

 

scroll back to top