• Печат

 

Заявление на основание чл.9, ал.2 и чл.76 ал.3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Заявление за настойник/попечител

Декларация - съгласие за настойнически съвет

Искане за издаване на документи въз основа на регистрите за гражданско състояние

Заявление за постоянен адрес

Адресна карта за настоящ адрес

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението

Заявление за сключване на граждански брак

Декларация по чл. 9 ал. 1 от СК

Обща бланка - искане

scroll back to top