• Печат

 

Декларация по чл. 92 ал. 3 от Закона за гражданската регистрация

Заявление на основание чл.9, ал.2 и чл.76 ал.3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Заявление за настойник/попечител

Декларация - съгласие за настойнически съвет

Искане за издаване на документи въз основа на регистрите за гражданско състояние

Заявление за постоянен адрес

Адресна карта за настоящ адрес

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението

Заявление за сключване на граждански брак

Декларация по чл. 9 ал. 1 от СК

Обща бланка - искане

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

scroll back to top