Концесия на яз. "Крива круша 1 и 2", намиращи се в землището на гр. Черноморец, ЕКАТТЕ 81178 , общ завирен обем 150 000 куб.м. и 121 000 куб.м.

  • Печат

    „Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона,  върху язовири, публична общинска собственост”, както следва:

     Язовири „Крива круша 1 и 2" ПИ 81178.33.382, с площ от 187,288 дка и ПИ 81178.23538 с площ от 62,248 дка, намиращи се в землището на гр. Черноморец, ЕКАТТЕ 81178, общ завирен обем 150 000 куб.м. и 121 000 куб.м.

scroll back to top