Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения, с. Росен и с. Крушевец, община Созопол - 19.09.2016 г.

  • Печат

 

„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения, с. Росен, община Созопол“  и  „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения, с. Крушевец, община Созопол“, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  


Валидна до 28.09.2016 г.

scroll back to top