Общ устройствен план на Община Созопол

  • Печат

 

     Общият устройствен план на Община Созопол е одобрен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-539/13.07.2016 година.

 

Правила и нормативи за прилагане на ОУП и специфични правила и нормативи към ОУП на Община Созопол

 

Схема акватория

 

Схема в мащаб 1:10 000

 

Схема в мащаб 1:25 000

scroll back to top