Обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за проект ”Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1” - прекратена

  • Печат

„Консултантски услуги за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за проект ”Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ №BG14MFOP001-1.009-0003-C01/27.03.2019г., финансиран по Процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, Приоритетна ос: „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“ на „Програма за морско дело и рибарство” /ПМДР/

scroll back to top