З А П О В Е Д № 8-z-668 /27.05.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

  • Печат

 

З А П О В Е Д

№ 8-z-668 /27.05.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ VІ-„За озеленяване” /ПИ с идентификатор 67800.504.429 по КК на гр.Созопол / и УПИ V-„За индивидуално жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 44 по плана на гр.Созопол.

Във връзка с настъпили инвестиционни намерения, свързани с осигуряване на паркинг за нуждите на околните жилищни квартали, облагородяване и озеленяване на терена и осигуряване на пешеходен достъп до морския бряг.

Съгласно Акт за публична общинска собственост № 3149/16.06.2015 година, вписан в службата по вписванията: Акт №26 т.24 р.№8277 от 02.07.2015 год., Община Созопол е собственик на УПИ VІ-„За озеленяване” в квартал 44 по плана на гр.Созопол /пи с идентификатор 67800.504.429 по КК на гр.Созопол /; Съгласно Акт за публична общинска собственост № 3151/17.06.2015 година, вписан в службата по вписванията: Акт №47 т.24 р.№8286 от 02.07.2015 год., Община Созопол е собственик на УПИ V-„За индивидуално жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 44 по плана на гр.Созопол; и съответно заинтересувано лице по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ.

Изготвено е Задание и скица – предложение, като се предвижда следното изменение: УПИ VІ-„За озеленяване” /ПИ с идентификатор 67800.504.429 по КК на гр.Созопол / и УПИ V-„За индивидуално жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 44 по плана на гр.Созопол се обединяват в един нов УПИ V в кв.44 по плана на гр.Созопол с площ 8558 кв.м. и същият се отрежда „За озеленяване и паркинг”.

С Решение № 159 от Протокол №7/29.04.2020 година Общински съвет – Созопол дава предварително съгласие за изработването на ПУП-ПР в обхват на УПИ VІ-„За озеленяване” /ПИ с идентификатор 67800.504.429 по КК на гр.Созопол / и УПИ V-„За индивидуално жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 44 по плана на гр.Созопол.

С Писмо изх.№ ПД-1025-(1)/15.05.2020 година на РИОСВ гр.Бургас съгласува инвестиционното намерение.

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ ВД-147/07.04.2020 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.1 т.1 във връзка с ал.2, ал.2 т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 във връзка с ал.2, ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на ПУП- ПР в обхват на УПИ VІ-„За озеленяване” /ПИ с идентификатор 67800.504.429 по КК на гр.Созопол / и УПИ V-„За индивидуално жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 44 по плана на гр.Созопол, като се предвижда следното изменение:

? С проекта за ПУП-ПР, УПИ VІ-„За озеленяване” /ПИ с идентификатор 67800.504.429 по КК на гр.Созопол / и УПИ V-„За индивидуално жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 44 по плана на гр.Созопол се обединяват в един нов УПИ V в кв.44 по плана на гр.Созопол с площ 8558 кв.м. и същият се отрежда „За озеленяване и паркинг”.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПР да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

 

 

scroll back to top