З А П О В Е Д № 8-z-628 /15.05.2020 година

  • Печат

З А П О В Е Д

8-z-628 /15.05.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване в обхват на УПИ ХV-общ в квартал 57 по плана на гр.Созопол. / пи с идентификатор 67800.504.167 по КК на гр.Созопол /.

Постъпило заявление от „ЕС ДЖИ ТУР” ООД, гр.Созопол, ул.”Виа Понтика” №189 с вх.№ УТ-2060-32/22.04.2020 година за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване. Съгласно Договор за покупко-продажба на недвижим имот № 8-29/12.01.2017 година, вписан в службата по вписванията: Акт №144 т.1 р.№387 от 18.01.2017 год., същата е собственик на УПИ ХV-общ в квартал 57 по плана на гр.Созопол /пи с идентификатор 67800.504.147 по КК на гр.Созопол / и заинтересувани лица по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ.

Към заявлението е приложена скица – предложение за изменението, като УПИ ХVобщ в квартал 57 по плана на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.504.147 по КК на гр.Созопол / се отрежда „За жилищно застрояване” при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 60% , Нмах=10,00 метра, Кинт=1,5 и минимално озеленена площ 40% .

Писмо с изх.№ ПД-443(1)/05.03.2020 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение.

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ-2060-32-1/04.05.2020 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.1 т.1 във връзка с ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 във връзка с ал.2 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на ПУП- ПЗ в обхват на УПИ ХV-общ в квартал 57 по плана на гр.Созопол. / пи с идентификатор 67800.504.167 по КК на гр.Созопол /, като се предвижда следното изменение:

? С проекта за ПУП-ПЗ, УПИ ХVобщ в квартал 57 по плана на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.504.147 по КК на гр.Созопол / се отрежда „За жилищно застрояване” при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 60% , Нмах=10,00 метра, Кинт=1,5 и минимално озеленена площ 40% .

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява задание с изх.№ УТ-2060-32-2/04.05.2020 година по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

 

Съгласувал: д-р инж.Румен Кисьов

Заместник Кмет на Община Созопол

 

Съгласувал: инж.Иванка Хльостарова

Директор на Дирекция „УТСК”

scroll back to top