Съобщение по §4, ал.2, от ДР на ЗУТ и чл.61, ал.3 от АПК, за одобрен ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот №67800.10.523 в м.“Ачмалъци“ землище гр. Созопол, обл. Бургас

  • Печат

    Със съобщение №УТ-2117-30-003/28.05.2019 година е обявено на  собствениците на ПИ 67800.10.661 и ПИ 67800.10.632 по КК  в м.“Ачмалъци“ землище гр. Созопол, обл. Бургас, че е изработен ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот №67800.10.523 в м.“Ачмалъци“ землище гр. Созопол, обл. Бургас   по реда на §4 от ДР на ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК.

     Проектът се намира в Дирекция „УТКИПЕУП „ при Община Созопол, пл.“Хан Крум“ №2, ет.2, стоя №28 и може да се разгледа от заинтересованите.

   Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от получаване на съобщението до Общински експертен съвет при Община Созопол.

scroll back to top