Решение № 548/31.05.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол

  • Печат

 

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че:

  •  с Решение №548 от Протокол №23 от 31.05.2013 година, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал. 1,ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот № 010008, местност „Вятърницата”, землище с. Росен,  общ. Созопол, с цел изграждане на вилни сгради.

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

scroll back to top