Съобщение за отваряне на оферти по процедура: „Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на обучения“ във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Созопол“

  • Печат

 

             На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти, подадени по обявената открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на обучения“ във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Созопол“ по договор за безвъзмездна помощ № A12-22-194/05.04.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), обявена с Решение № ОП-055-00568 от 26.09.2013 г. на Кмета на Община Созопол на Кмета на Община Созопол ще се извърши на 25.11.2013г. в 14:30часа в сградата на Община Созопол, гр.Созопол, пл.”Хан Крум” № 2.

 

Тел.за справка: 0550 25773

 

scroll back to top