„Изграждане на Център за изкуство, местни занаяти и традиции“

  • Печат

 

logo-рибарство1 0 

  

Източник на финансиране

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“

Мярка

ОПРСР № 4.1 „Развитие на рибарските области“

Наименование на проекта

„Изграждане на Център за изкуство, местни занаяти и традиции“

Кратко описание

Основна цел на изготвения проект е създаването на условия за устойчиво социално-икономическо и културно развитие и повишаване жизнения стандарт на хората на територията на Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“.

Специфични цели:

1.Изграден е Център за изкуство, местни занаяти и традиции, който представя културното, историческото и природното наследство на територията на РО и обучава хора от всички възрастови граници и етническа принадлежност за значението на опазването и популяризирането на това наследство;

2.Създадени са възможности за сезонна и постоянна алтернативна заетост на местните жители;

3.Осигурени са равни възможности за достъп до услугите, които са предложени в представителната сграда на жителите и гостите на РО в съответствие с приетите принципи за равни права и възможности и защита от дискриминация;

Обща стойност на проекта

Стойността на проекта е 851 749,00 лв.

Община Созопол е партньор по проекта и участва с 260 000 лв.

Период на изпълнение

Срок от една година

scroll back to top