„У дома”

  • Печат

 

oprchr

 

Източник на финансиране

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Мярка

 

“Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2:

Разкриване на социални услуги в общността

Наименование на проекта

„У дома”

Кратко описание

Реализиране на модел за качествена грижа за деца и младежи с увреждания в Община Созопол, съобразена с индивидуалните потребности на всяко дете и осигуряваща среда близка до семейната.

Специфични цели:

  1. Създаване на резидентна социална услуга за деца с увреждания от нов тип,  която да предоставя жизнена среда за пълноценно развитие на индивидуалния им ресурс и да осигурява условия за пълноценното им включване в социалния живот.
  2. Осигуряване на квалифициран персонал, ангажиран в изпълнението на услугата.
  3. Създаване на необходимите условия за плавен преход при преместването на децата от специализираната институция в новата социална услуга.
  4. Осигуряване на публичност и информиране на обществеността относно създаването и функционирането на социалната услуга.

Обща стойност на проекта

Проектът е на стойност 160 278,92 лв.

Период на изпълнение

1 – 15 месеца

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (PP_U-doma-24.10.2014.pptx)Презентация16156 Kb
scroll back to top