Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от Община Созопол

  • Печат

oprchr 

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013г.

Мярка

BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”

Наименование на проекта

Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от Община Созопол

Кратко описание

В рамките на Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат наети лица, които да обслужват нуждаещите се на съответната територия. Ще бъдат наемани безработни лица за извършване на три типа почасови дейности:

-           &nbs p; Дейност за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост

-           &nbs p; Дейности за социална подкрепа и социално включване

-           &nbs p; Комунално-битови дейности

В рамките на проекта ще бъдат открити 26 работни места и ще се обслужват 80 човека от община Созопол.

Обща стойност на проекта

 

220 960,17 лв

scroll back to top