Укрепване на свлачища на път с.Маринка - с.Зидарово - с.Вършило, км 2+800

  • Печат

oprr

 

Наименование на проекта

  Укрепване на свлачища на път с.Маринка - с.Зидарово - с.Вършило, км 2+800

Източник на финансиране

  Оперативна програма “Регионално развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

Мярка

  BG161PO001/1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”

Постигнати резултати

  Укрепване на свлачище, изграждане на отводнителна система, възстановяване на пътна настилка, коитоса постигнати чрез изграждане укрепителна конструкция от опорна стена с анкери, която да спре развитието на свлачищните процеси в засегнатия от свлачището пътен участък, Изградениса  буто-бетонови стени за ограничаване на страничната ерозция, Осигуряване трайното понижаване на нивото на подземните води в масива, чрез подокопен дренаж, Изграданиса повърхностни канавки с цел събиране на валежните води и отвеждането им извън тялото на свлачището, Възстановена е пътната настилка на участъка от пътя засегнат от свлачището

Обща стойност на проекта

  999 977,89 лева

Актуално състояние

  Изпълнен през 2009 – 2010г.

 

Picture 003.jpg Picture 008.jpg Picture 015.jpg

scroll back to top