Публичен Регистър 2017

  • Печат

 

Публичен регистър за разпоредителните сделки

 


 

Описаните в списъците имоти са предоставени с Решение на Общински Съвет Созопол за изготвяне на план за обезщетение, съгласно изискванията на чл.10б от ЗСПЗЗ, и за същите няма да бъдат провеждани процедури по отдаване под наем, концесия или разпореждане, предвид:
РЕШЕНИЕ:
№ 734 /05.05.2017г.
Общински съвет – Созопол на основание чл.10б, ал.2,т.1 във връзка с чл.19а, ал.4 от ЗСПЗЗ и процедура по реда на чл.19 от ППЗСПЗЗ, дава своето съгласие да бъдат предоставени имотите описани в Приложения №1, 2 и 3 за нуждите на обезщетението.

Решение № 41 от 30.11.2018 г. на Общински съвет Созопол

 


 

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2017 г.

 


 

С решение: № 643/28.02.2017г.  на Общински Съвет Созопол допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.“ , като в т.IV добавя имотите, описани в Списъците от Приложение 1. 

scroll back to top