Сепарираща инсталация превръща отпадъците в полезен продукт

  • Печат

 

В Созопол се строи първия по рода си  “Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и за сепариране на твърди битови отпадъци“

 

Сепариращата инсталация,която започва работа до няколко дни е първият етап от цялостното изграждане на завода за производство на електрическа енергия от възобновяеми изтачници и сепариране на твърди битови отпадъци.

Мащабният екологичен проект  е на обща стойност 20 млн. евро и се реализира на четири етапа:

* Iетап: Сепарационна инсталация- 1 млн. евро;

*IIетап: Газификационна инсталация с генератори за производство на електроенергия- 17 млн. евро;

*IIIетап: Производствена линия за преработка и рециклиране на пластмаси- 1 млн. евро;

*IVетап: Производствена линия за преработка и рециклиране на хартия и картон- 1 млн. евро;

Към настоящия момент  е изграден и предстои да стартира дейност първият  етап  от проекта, а именно сепарационна инсталация за твърди битови отпадъци.

При Първи етап – „Сепарация“ е необходимо за обезпечаване на работния процес 28 оператора с работна смяна от 8 часа. Очаква се и стартиране на друга работна смяна и достигане на работната ръка до 56 оператора. Те ще сортират отпадъка в специално пригодени сепарационни кабини с високи санитарно-хигиенни условия.При реализиране Втори Етап – „Газификационна инсталация“ работните места ще  се увеличат до 72 оператора.

Сепариращата инсталция е с производителност 15-20 тона/ h. При работа на три работни смени в рамките на 20h количеството сепариран отпадък възлизана 360 тона на ден.

Инсталацията е високо технологична с добра производителност, състояща се от специална приемна площадка, транспортиращи конвейери, вибрационен и магнитен сепаратор. Състои се от специални панелни кабини с много добри условия за работа , в които ще се сортира постъпилия отпадък.

I.Първи етап – СЕПАРАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

Сепарирането е дейност, която има за цел да отдели от общия поток постъпващи на депото отпадъци, които могат повторно да бъдат оползотворени. Основни такива компоненти се явяват: метали /черни и цветни/, стъкло, пластмаса, хартия и инертни материали. Крайният ефект на сепариращата инсталация е намаляване на количествата на депонираните на сметището отпадъци. Годишният капацитет на инсталацията е около 30 000 т. отпадъци /годишно.

Постъпилите твърди битови отпадъци в обекта за сепариране, временно се съхраняват на специално изградена приемна площадка .

Доставените отпадъци  в приемната площадка се подлагат на първична сепарация, преди да се подадат към сепариращата инсталация, като предварително се отстраняват едрогабаритни отпадъци: хладилници, телевизори, перални и др. които се отделят на специално определено място за тях. Останалият отпадък, посредством челен товарач, се поставя във входна стоманобетонова камера. От приемната камера, чрез събирателен лентов транспортьор отпадъците се придвижват за последваща сепарация.

Първоначално транспортната лента достига до платформа .Този работен участък е с  капацитет от 6 работни места и сепарацията се извършва ръчно.За да се гарантират комфортни условия на труд, платформата е изолирана с кабина тип сандвич-панели с дължина 5,03 м, широчина от 4,2 м и височина 3 м.

Сепарацията се осъщестява по следната схема: в първото работно звено се осъществява разкъсване на пакети, торбички, отстраняват се едри каменни късове, за да се предотвратят проблеми, които биха затруднили следващите сепарационни етапи, а следващите две са предназначени за  сепарация на картон, стреч-фолио, стъкло, и цветни метали.

Останалият отпадък се транспортира от конвейрната лента до вход вибрационен сепаратор.В този сепаратор отпадъкът се разделя по зърнометрия. По-ситните фракции биват пресяти и отделени от по-едрогабаритния състав. Те се подават на последваща транспортна лента, която ги отвежда до контейнер за съхранение и последваща употреба в строителството,

Следва линия за сортиране на отпадъчни фракции: смесена хартия, PET - опаковки, РЕТ - бутилки, LDPE, HDPE , черни метали. Зоната е с капацитет от 10 работни места- по 5 оператора от двете страни на линията за сортиране в отделни кабини- общо 5 на брой. Сепарацията на черни метали се осъществява чрез монтиран магнит над транспортната лента. Минавайки през него, черните метали се отделят от общия поток маса, придържайки се към магнитна лента. Лентата магнит  отвежда налепените по нея фракции в контейнери за събиране на черни метали и самостоятелно се почиства.

Отделените по вид отпадъци минават по линията и през люкове в пода на платформата, се складират в специални камери, където се натрупват.След натрупване на някое от отделенията за складиране на хартия и различни по вид пластмаси, с мотокар посредством прибутване, отпадъците се  преместват до конвейерна лента на машина за балиране (балопреса) на отпадъци. Готовите бали се складират в специално пригодени зони по вид на пресования отпадък - хартия или пластмаса.

Реализирането на четирите етапа на проекта гарантира както икономически ползи, така и дългосрочен екологичен ефект. Пристигащите отпадъци в Регионално депо за неопасни битови отпадъци в Созопол, което обслужва и общините Царево и Приморско, ще бъдат преработвани в сепариращия завод, което драстично ще намали количествата, които се депонират в депото.Това ще доведе до удължаване на живота на депото, което на практика го прави вечно.

 

Подобен проект се реализира за първи път по Българското Черноморие. Инвеститор на мащабния екологичен проект е “ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ЕАД, които трябва в рамките на четири години да изградят четирите етапа  на “Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и за сепариране на твърди битови отпадъци“.

scroll back to top