Търсят се лични асистенти

  • Печат

Във  връзка с изпълнението на проект ВG051PO001-5.1.04-0089 “Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от Община Созопол”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2007-2013 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна  финансова помощ ВG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” Община Созопол уведомява, че е открита процедура за включване на желаещи хора от град Созопол и селата на общината като социални асистенти.

Кандидатите  за  социални  асистенти  работещи  по  проекта следва  да  са  безработни  лица  в  трудоспособна  възраст,   които  не са  придобили  право  на  пенсия  за  осигурителен  стаж  и  възраст  или  на  професионална  пенсия  за  ранно  пенсиониране.

Всички  желаещи  да  работят  по  проекта,  като  социален  асистент,  в  срок  от  11.02  до  15.03.2013 г.  могат  да   подават  следните  документи   за  кандидатстване  във Фронт – офиса на Община Созопол.

1. Заявление  по  образец   /получава  се   при  подаване  на  документите  във Фронт – офиса на Община Созопол /

2. Професионална  автобиография   -  приложение  към  заявлението

3. Лична  карта-копие

4. Регистрация  като  безработен

5. Копие  от  диплом  за  завършено  образование

Начинът  за  провеждане  на  подбора  на  кандидатите  е  в  3  кръга:

- Потенциалният  кандидат  подава  заявление  / по  образец/ заедно  с  прилежащите  документи  във Фронт –офиса на Община Созопол

- Провеждане  на  събеседване  с  допуснатите  кандидати;

- Публикуване  на  списък  с  одобрените  кандидати.

Процедурата  за  провеждане  на  подбора  ще  се  извърши  в  съответствие  с  хоризонталните  принципи  на  ОП  „Развитие на човешките ресурси”

- равенство  между  половете и  превенция  срещу дискриминация;

- иновации  и  прилагане  на  политики;

- партньорство  и  овластяване;

- добро  управление  на  програми  и  проекти;

- устойчиво  развитие.

На  информационно  табло  в  община  Созопол, на  сайта  на  община  Созопол,  ще  бъде  съобщено  кои  от  кандидатите  се  допускат  до  събеседване,  дата, място  и  час  на  провеждане.

Повече  информация  за  условията  на  проекта  може  да  получите на тел. 0550/ 2 22 72 и тел. 0550 2 57 12  от 8.30 до 17.00 часа.

scroll back to top