НачалоОбяви и съобщенияОбяви
61 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения проект: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
62 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения проект: Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
63 Съобщение до собствениците на жилищни сгради в Стар град - Созопол за подмяна на съществуващи и монтаж на нови осветителни тела
64 Заповеди на Кмета на община Созопол за определяне на цени на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за всички землища на територията на община Созопол
65 "Общински яхт клуб Созопол" - бенефициент по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.
66 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти
67 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения проект: Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и ЗСП
68 Процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти
69 Обява за прием на документи на кандидати за ползване на почасови услуги в общността и в домашна среда
70 Покана за информационна среща за изготвяне на Стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020
71 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”
72 Заповед № РД-11-248/24.07.2017г. на Министерство на земеделието, храните и горите - Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас
73 Oткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол
74 Покана за общо събрание на СНЦ -Местна инициативна група „Приморско-Созопол“
75 Културни събития лято 2017 година
76 Проект за отмяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол
77 Обявление на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
78 Заповед № 22/23.05.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
79 Съобщение за одобрените места за паркиране
80 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - май 2017
81 Покана за Обществено обсъждане
82 Протокол за разпределение на пасища - 2017 г.
83 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно проект за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
84 Заповед № 13/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
85 Заповед № 12/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
86 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - април 2017
87 Научен архив при БАН
88 Заповед № 10/03.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
89 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти
90 На вниманието на гражданите и фирмите упражняващи таксиметрова дейност на територията на Община Созопол

Страница 3 от 17

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2019
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031