НачалоОбяви и съобщенияОбявиOбява Продажба на ПИ 63015.506.441_3 с.Атия

Oбява Продажба на ПИ 63015.506.441_3 с.Атия

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на бщина Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол122 отПротокол №6/16.03.2020г., съгл. решение по т.12 от Протокол №2/30.03.2020г. на Комисия чл.59, ал.6от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г.на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.441/ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот– четиристотин четиридесет и едно / по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 311 кв.м./триста и единадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, при съседи: 63015.506.581, 63015.506.38.

Началнатръжна-продажнаценадасеползваодобренатапазарнаоценка, изготвенаотлицензираноценител в размерна 10 100,00 лв./десет хиляди и сто лева/.

Стъпказанаддаване505,00лв./петстотин и пет лева/-5% отначалнататръжнацена.

Размернадепозитазаучастие в процедурата –1 010,00лв./ хиляда и десет лева лева/- 10% от началната тръжна цена.

ДепозитътсевнасяпобанковасметканаобщинаСозополпри „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Ценанатръжнатадокументация20,00лв./двадесет лева /без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 08.06.2020г.

Право на участие имат физически и юридически лица; да не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 08.06.2020год.Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 09.06.2020г. от 14:00 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930