НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВА Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Обект 7- хранителен магазин с площ от 80кв.м в ПИ 67800.505.168

ОБЯВА Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Обект 7- хранителен магазин с площ от 80кв.м в ПИ 67800.505.168

 

О Б Я В А

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол 147 от Протокол №7/29.04.2020г., съгл. решение по т.2 от Протокол №3/18.05.2020г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г.открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект- частна общинска собственост, представляващ: едноетажен обект с височина до 3 м. - Обект №7 – хранителен магазин, с площ 80.00кв.м/осемдесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168, находящ се в гр.Созопол, пл.“Хан Крум“, целият с площ 3 415 кв.м./три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение – урбанизирана и НТП – за друг вид озеленени площи, идентичен с УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по планана гр.Созопол.

Начална конкурсна месечна наемна цена1267,00 лв/хиляда двеста шестдесет и седем лева/ без ДДС

Размер на депозита за участие в процедурата126,70 лв. /сто двадесет и шест лева и седемдесет стотинки ./

Цена на тръжната документация20,00лв.,/двадесет лева/ без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 6/шест/ месеца.

Начин на плащане предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора като се прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите месеци се внася до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Изисквания към кандидатите: да са търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон; да не са в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на 08.06.2020г.

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 08.06.2020год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще се проведе на 09.06.2020г. от 15.15 ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател внася по сметка на община Созопол предложената наемна месечна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930