НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВА Публично оповестен конкурс за отдаване под наем 67800.503.573.7.16

ОБЯВА Публично оповестен конкурс за отдаване под наем 67800.503.573.7.16

О Б Я В А

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол 148 от Протокол №7/29.04.2020г., съгл. решение по т.1 от Протокол №3/18.05.2020г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г., ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект- частна общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.16/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот-петстотин седемдесет и три, сграда-седем, самостоятелен обект -шестнадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК с площ 26,43 кв.м./двадесет и шест цяло четиридесет и три квадратни метра/ и прилежащи части -идеални части от сградата 3,84%/три цяло осемдесет и четири процента/, брой нива на обекта 1/едно/. Предназначение на самостоятелния обект -“За търговска дейност“, находящ се в община Созопол, гр.Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект 16 в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, разположена в ПИ с идентификатор 67800.503.573, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.503.573.7.17, 67800.503.573.7.15, под обекта – няма, над обекта – няма.

1.Начална конкурсна месечна наемна цена съгласно оценка №402/03.04.20г на независим лицензиран оценител в размер на 418,00лв./четиристотин и осемнадесет лева/ без ДДС

2. Размер на депозита за участие в процедурата41,80/четиридесет и един лева и осемдесет стотинки/

3.Цена на тръжната документация20,00лв.,/двадесет лева/ без ДДС.

4.Срок за отдаване под наем – 1/една/ година

5.Начин на плащане предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора като се прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите месеци се внася до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Изисквания към кандидатите: физически, юридически лица - да са търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон; да не са в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на 08.06.2020г.

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 08.06.2020год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще се проведе на 09.06.2020г. от 14.45ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател внася по сметка на община Созопол предложената наемна месечна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31