НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВЯВА конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР“ при Община Созопол

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР“ при Община Созопол

На основание чл. 10а, ал.2 от Закон за държавния служител, във връзка чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители  и Заповед № 8-Z-588/05.05.2020 г. на кмета на община Созопол,

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР“ при Община Созопол, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

минимална образователна степен - магистър;

минимален професионален опит - 4 години или минимален ранг - ІІІ младши;

Длъжностно ниво 6;

Ръководно ниво: 6Б.

Висше образование в следната професионална област – технически науки, строителство, архитектура, геодезия

вид правоотношение - служебно

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

управленска компетентност, професионална компетентност, дигитална компетентност, ориентираност към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност;

владеене или ползване на чужд език.

компютърни умения - много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти /Word, Excel, Power point/, Internet и електронна поща

Да познава нормативни актове, регламентиращи дейностите в областта на устройство на територията, като:, Закон за устройство на територията и наредбите по прилагането му, ЗКИР, ЗСПЗЗ и ППЗСПЗ, АПК, ГПК и други.

2.Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

3.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностна характеристика: Участва активно в разработването и реализирането на целите и задачите на администрацията, като осъществява ефективно ръководство, организация, координация и контрол на  дейностите по устройство на територията, архитектурно-строителен контрол, кадастър и регулация, инвестиционна дейност, екология. Ръководи, планира, организира и контролира дейността на дирекцията; Планиране на дейностите и изготвяне на програми в областта на инфраструктурата и околната среда. Управление на дейностите по благоустрояването; Контрол по спазването на екологичните норми и управление на отпадъците; контрол по спазването на технологичната дисциплина при извършването на административно-техническите процедури с цел предотвратяване на корупционните практики. Подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината, свързани с неговата компетентност по устройство на територията, кадастър и регулация.

 

4. Граници на основната месечна заплата, определена за длъжността – I степен, в границите от 680 до 2200 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението;

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на портал за работа в държавната администрация;

- декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

-  подробна автобиография – CV

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от датата на публикуване на обявлението на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията за провеждане на конкурса и на интернет страницата на Община Созопол, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават в деловодството на Община Созопол–гр.Созопол, пл.Хан Крум №2. Документите по т.5 може да се подават и по електронен път на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите когато документите са подадени по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, не се регистрират;

9. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на интернет страницата на Община Созопол: www.sozopol.bg

За информация: телефон 0550/25773 – Община Созопол, отдел „Правно-нормативен и човешки ресурси”.

 

Връзка към конкурси : https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/67800

 

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31