НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол - допълнение

Проект за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол - допълнение

  • ПДФ
  • Печат

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в  Общински Съвет Созопол, ще бъде внесен следния проект на Р Е Ш Е Н И Е за  изменения в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

Съгласно чл. 26 ал. 4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Созопол чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта.

1.Причини, налагащи изменението на Наредбата.

С Решение №522 от протокол №24/26.03.2009г. Общински съвет Созопол е приел действащата към настоящия момент Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

На първо място в процеса на работа се установи, че в действащата наредба не е предвидено събиране на такса за услуга за автовишка. До въвеждане на такава такса се стигна след констатация за висок разход за наемане на частни автовишки, в следствие на което на шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол, проведено на 16.03.2020г.се взе решение да бъде закупена такава за нуждите на общината. След закупуването на автовишка последваха и запитвания от жители на общината за ползване на тази услуга срещу съответното заплащане. В предложената такса от 60 лева на работен час са включени 30 лева за гориво на база нормата от 14 л.на час, амортизация на машината от 10лв. и заплата за работник – 12лева. Предлага се и ползване на автовишката и извън гр.Созопол, като размерът на предложената такса е определен на базата на пряко калкулиране на постоянните разходи за определен отчетен период, включващ постоянните разходи за превозното средство, за водача и за управление, администрация и допълнителни дейности.

Въвеждането на нова такса за ползване на катафалка извън населеното място е продиктувано от факта, че все повече жители на общината ползват услугата извън града. Размерът на предложената такса е определен на базата на пряко калкулиране на постоянните разходи за определен отчетен период, включващ постоянните разходи за превозното средство, за водача и за управление, администрация и допълнителни дейности. Промяната на цената за ползване на ковчег и кръст е продиктувана от промяната на пазарната цена на същите.

Следващата предложена промяна е свързана с таксата за ползване на детски ясли и детски градини. Част от причините довели до тази промяна са свързани на първо място с икономическата обстановка в страната, въведените извънредни мерки и лошото финансово положение на общината. От друга страна беше констатирано, че в сезонна група се записват деца, чиито родители ползват услугата и не заплащат месечни такси, а с началото на учебната година децата отново се връщат в детски градини извън нашата община и държавната субсидия не се получава от детските градини в Община Созопол. По този начин се получава ситуация на неравнопоставеност между родители, които живеят и работят целогодишно на територията на община Созопол и такива, които имат само адресна регистрация, както и неравнопоставеност между приходящи родители без адресна регистрация, които заплащат месечна такса. Разходът на общината за откриването на сезонните групи за 2019г. е бил в размер на 49 136 лв. Целесъобразно е да се вземат предвид нарастващите разходи, които са необходими за откриването на сезонни групи, разходите за трудови възнаграждения, осигуровки и изхранване на децата.

Другото предложение за промяна е в таксата за притежание на куче, която е свързана с ежегодните разходи, които общината извършва за осъществяване и провеждане на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Созопол, за което е необходим допълнителен финансов ресурс. Промяната на таксата е продиктувана и от следните обстоятелства: множество домашни любимци се отглеждат без регистрация, но същевременно се извеждат на разходки в общински имоти без собствениците да почистват след тях; констатира се увеличаване на броя безстопанствени кучета, намиращи се на територията на община Созопол, за които са увеличени разходите за обработката им съгласно Закона за защита на животните; увеличават се и разходите за контрол от страна на общината, което несъмнено е свързано с човешки ресурс, необходим за извършване на проверки на недобросъвестни притежатели на кучета.

В таксите за ползване на автовишка и катафалка са включени разходите за гориво, амортизация и работна заплата, а в таксата за притежание на куче са включени разходите за мероприятията, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата.

Целта на така изброените по-горе такси е възстановяване на разходите по предоставяне на съответните услуги, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, прилагане и събиране на актуални такси за услугите, предоставяни от община Созопол и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4.Очаквани резултати от изменение на Наредбата:

Очакваните резултати след изменението на Наредбата: да се подобри качеството на предлаганите услуги; еднакво прилагане на нормативната уредба.

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за допълнения и изменения в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол:

I.В ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ,

1. В Раздел III ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ„ се правят следните промени:

- Чл.32 се изменя ал.3 и придобива следната редакция: „Деца записани в сезонна група за периода от 01.06 до 31.08. на съответната година заплащат месечна такса в размер на 100 лв., независимо от адресната регистрация на родителите“;

2. В РАЗДЕЛ VІІТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ“ се правят следните промени:

- Чл.63 се изменя ал.1 и придобива следната редакция: „За притежаване на куче, собственикът с постоянен адрес в Община Созопол заплаща годишна такса както следва:
- за гр.Созопол - 50.00 лв;
- за гр.Черноморец – 50,00лв;
- за всички останали населени места на община Созопол - 25.00 лв.“;

II.В ГЛАВА ТРЕТА - ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

1. В РАЗДЕЛ ІVЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ„ се правят следните промени:

- В Чл.159, ал.1 се изменя и добива следната редакция: „За ползване на услуги по погребения:

1. цена на ковчег и кръст - 86,00 лева;
2. ползване на катафалка за територията на гр.Созопол / гр.Черноморец – 18,00 лева.

3. ползване на катафалка извън населеното място – 0,80лв.на километър“.

- Създава се нов Чл.159а, ал.1 със следното съдържание: „За ползване на автовишка:

1.цена за ползване на автовишка на територията на гр.Созопол - 60,00 лева на работен час“;

2.цена за ползване на автовишка извън гр.Созопол - 0,80лв.на километър“.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2020
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031