НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВЯВА конкурс за длъжността „СЕКРЕТАР” при Община Созопол, при следните условия.

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „СЕКРЕТАР” при Община Созопол, при следните условия.

 

На основание чл. 10а от Закон за държавния служител, във връзка чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

и Заповед № 8-Z- 502/13.04.2020 г. на Кмета на Община Созопол,

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

„СЕКРЕТАР” при Община Созопол, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1 Длъжността, за която се провежда конкурсът е за висш държавен служител;

1.2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

· минимална образователна степен - магистър;

· минимален професионален опит - 4 години или минимален ранг - ІІІ младши;

· образователна степен магистър по специалност – Право, Публична администрация;

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

· стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, дигитална компетентност, ориентираност към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента ;

· владеене или ползване на чужд език.

2.Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

3.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностна характеристика: Организира и отговаря за: общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им; деловодното обслужване, човешките ресурси, документооборота и общинския архив; дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината; работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица; организира оценяването на служителите в общинската администрация; поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми; изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

4. Граници на основната месечна заплата, определена за длъжността – от 750 до 2700 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението;

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на портал за работа в държавната администрация;

- декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от датата на публикуване на обявлението на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията за провеждане на конкурса и на интернет страницата на Община Созопол, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават в деловодството на Община Созопол–гр.Созопол, пл.Хан Крум №2. Документите по т.5 може да се подават и по електронен път на адрес obshtina@sozopol.bg, като следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите когато документите са подадени по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, не се регистрират;

9. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на интернет страницата на Община Созопол: www.sozopol.bg

За информация: телефон 0550/25773 – Община Созопол, отдел „Правно-нормативен и човешки ресурси”.


чл.7 , ал.2 от ЗДС

Длъжностна характеристика - Секретар

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31