НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-239/07.02.2020 г. - Росен

З А П О В Е Д № 8-Z-239/07.02.2020 г. - Росен

З А П О В Е Д

8-Z-239/07.02.2020 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 изр.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и въз основа на Решение № 30 от Протокол № 4/20.12.2019 г. на Общински съвет Созопол и Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 30, обективирано в Протокол № 4/20.12.2019 г. на Общински съвет Созопол, както и въз основа на Искане с вх.№ ЕО-Сз-503/22.10.2019 г. от Директор на ОД “Земеделие“ Бургас, придружено с Регистър на имотите – полски пътища за всички землища на територията на община Созопол.

ОПРЕДЕЛЯМ:

І. Цена на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Росен, община Созопол, представляваща средногодишното рентно плащане за землището, определено съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, в размер на 26,00 лв/дка за обработваеми земи.

ІІ. Цената на имотите по ползватели е както следва:

1. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ЯНЕВ

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 31,409 дка

Цена: 816,71 лв.

2. ЕКВАТОР

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 212,848 дка

Цена: 5534,18 лв.

3. Крис Мари 2008 ООД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 41,962 дка

Цена: 1090,97 лв.

НАРЕЖДАМ:

ІІI. Задължавам ползвателите на имотите в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед, да заплатят дължимия годишен наем за стопанската 2019-2020 г., за определените му в заповедта имоти - полски пътища, напоителни канали, по банкова сметка на Община Созопол при “Централна кооперативна банка“ АД - IBAN BG54 CECB 9790 8479 9626 02, вид плащане 44 42 00 като след заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежни нареждания, ще бъде сключен договор за ползване за 1 /една / стопанска година.

ІV. Описът на масивите и имотите по ползватели е представен в Приложение 1 –неразделна част от заповедта.

Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската -2019-2020 г.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Созопол съгласно чл.37в, ал.16, изр.3 от ЗСПЗЗ.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Административен съд Бургас по реда на АПК в 14-дневен срок от обявяването й.

П /не се чете/

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (naem_meri_pasishta_livadi_2019-2020.xlsx)Приложение155 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031