НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Созопол за периода 2020–2023 г.

Проект за Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Созопол за периода 2020–2023 г.

  • ПДФ
  • Печат

На основание чл. 26, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 4 януари 2020г. за предложения и становища по настоящия Проект за Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Созопол за периода 2020–2023 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на община Созопол на адрес – гр.Созопол 8130, пл.Хан Крум №2 или на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

MОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА


Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.

Настоящата програма е разработена в съответствие с Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

Тя е насочена към активизиране на държавната политика за устойчивото използване на ВЕИ на общинско ниво, съобразно специфичната ситуация във всяка община.

Принципите, които са залегнали в разработването й, и които имат отношение към регионалната политика, са следните:

Децентрализация: Разширяване на отговорностите на регионалните и местните власти от планиране към реализиране на НПДВЕИ.

Планиране: Реализирането на НПДВЕИ се осъществява чрез областните и общинските програми и подлежи на актуализиране в резултат на мониторинга и оценките от прилагането й.

Ангажираност: Мерките на националната политика за развитие на ВЕИ не заместват, а допълват местните мерки.

Състезателност и прозрачност: Съобразно качеството на предлаганите проекти (което се проверява допълнително от АУЕР на база икономическа ефективност на инвестициите) и в съответствие с принципите за прозрачност и яснота, областните и общинските програми се конкурират за ефективно използване на местните ресурси.

Партньорство и сътрудничество: осъществяване на дейностите по планирането и реализацията НПДВЕИ чрез партньорство с централните, регионалните и местните власти, НПО, бизнес-средите, научните организации (университети и институти).

Информационно осигуряване: наличие на актуална информация на регионално и местно равнище относно изпълнението на НПДВЕИ.

Очаквани ефекти от подобряване на взаимодействието между централните и местните органи на изпълнителната власт:

· балансиране на икономическите, екологичните и социалните аспекти при усвояване потенциала на ВЕИ.

· институционална и секторна координация при решаване на задачите за развитие на ВЕИ.

· Повишаване на квалификацията в институциите на регионално ниво в прилагането на общинските програми по ВЕИ.

изграждане на информационна система за подпомагане на дейностите по ЕЕ и ВЕИ на местно ниво

Целите на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Созопол за периода 2020–2023г., съгласно методическите указания на АУЕР, следва да бъдат конкретни и измерими.

Основните цели на настоящата програма са изцяло съобразени с тези, заложени в националните и регионалните стратегически документи, отнасящи се до развитието на района за планиране, енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници:

? Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници;

? Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници;

? Енергийна стратегия на Република България до 2020г.;

? Общински план за развитие на община Созопол 2014-2020г.

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива е израз на политиката за устойчиво развитие на Община Созопол.Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати: 
Целите на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Созопол за периода 2020–2023г., съгласно методическите указания на АУЕР, следва да бъдат конкретни и измерими.

Основните цели на настоящата програма са изцяло съобразени с тези, заложени в националните и регионалните стратегически документи, отнасящи се до развитието на района за планиране, енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници:

? Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници;

? Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници;

? Енергийна стратегия на Република България до 2020г.;

? Общински план за развитие на община Созопол 2014-2020г.

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива е израз на политиката за устойчиво развитие на Община Созопол.

Главната стратегическа цел на програмата е:

Повишаване енергийната независимост на Община Созопол, чрез насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в публичния и частния сектор.


Специфични цели:

1. Постигане на икономически растеж и устойчиво енергийно развитие на общината, чрез стимулиране на търсенето, производството и потреблението на енергия от ВЕИ и биогорива.

2. Намаляване разходите за енергия, внедряване на иновативни технологии за производство на енергия от ВИ, смяна на горивната база за локалните отоплителни системи с ВИ, въвеждане на локални източници (слънчеви колектори, фотоволтаици, използване на биомаса, в т.ч. преработка на отпадъци) и др.

3. Гарантиране на доставките на енергийни ресурси на територията на общината, чрез използване на ВЕИ.

4. Подобряване на екологичната обстановка в общината чрез балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници и намаляване на вредните емисии в атмосферата.

Реализацията на тези цели се постига чрез определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционни намерения:

1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и частния сектор;

2. Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и чуждестранни инвестиции;

3. Използване на енергия от ВЕИ при осветление на улици, площади, паркове, градини и други имоти общинска собственост;

4. Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на проекти, свързани с въвеждането и използването на ВЕИ;

5. Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в частния и публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с възобновяемите енергийни източници.


Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба: 
За прилагането на програмата не са необходими финансови средства. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Настоящата програма на община Созопол е в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Действащите нормативни документи, с които е съобразена Програмата на Община Созопол за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива са

* Рамкова конвенция на ООН по Изменение на климата, приета юни 1992г., ратифицирана от България 1995г.;

* Протокола от Киото, ратифициран през 2002г.;

* Стратегия Европа 2020;

* Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновими източници;

* Директива 2009/72/ЕО на ЕС от 13 юли 2009г.;

* Директива 2002/91/ЕО на ЕС от 16 декември 2002г. относно енергийната ефективност на сградния фонд;

* Директива 2006/32/ЕО на ЕС от 5 април 2006г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги;

* Директива 2004/8/ЕО за комбинирано производство на топло- и електроенергия;

* Пътна карта за енергетиката до 2050г. През декември 2011г. ЕК публикува Пътна карта за енергетиката, която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050г.;

* Стратегически план за енергийните технологии;

* Енергийната стратегия на България до 2020г.;

* Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници;

* Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата 2008- 2020;

* Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в транспортния сектор за периода 2008-2020г.;

* Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);

* Закон за енергетиката (ЗЕ);

* Закон за устройство на територията (ЗУТ);

* Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

* Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);

* Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);

* Закон за горите;

* Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото прилагане;

* Закон за водите;

* Закон за рибарство и аквакултурите;

* Наредба №14/2005г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;

* Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;

* Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;

* Наредба № 6/09.06.2004г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи.ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10 от ЗЕВИ Общински съвет -Созопол приема Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Созопол за периода 2020-2023г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРОЕКТ: ОБЩИНСКА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА

за енергийна ефективност и ВЕИ на ОБЩИНА СОЗОПОЛ

изготвил : Г.Георгиева -нач.отдел ПДУС

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (програма ВЕИ.pdf)Проект1342 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031