НачалоОбяви и съобщенияОбявиПокана за обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане

Община Созопол е допустим бенефициент по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура ВG16ВGОР001-6-002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Процедурата има за цел да подкрепи недвижими културни ценности със световно и национално значение, притежаващи значителен туристически потенциал и да допринесе за развитие конкурентоспособността им чрез превръщането им в туристически атракции, способни да привлекат значителен брой посетители. Финансирането по процедурата е комбинация от безвъзмездни средства и финансов инструмент на ниво проект, а оценката се осъществява на база бизнес план.

Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 85% от общата стойност на проекта. Максимално допустимата стойност на един проект е 9 779 150 лв., включващ интервенции върху недвижими културниценностти с категория „национално значение“ и съответно 19 558 300 лв. – за категория „световно значение“.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020за разходи за строително-ремонтни работи, вкл. консервационно-реставрационни работи, в обекти, които не се стопанисват по икономически начин. Приходогенериращи инвестиции, услуги и разходи във връзка със СМР и задължителни за проекта неинфраструктурни (маркетингови) дейности се финансират от финансовия инструмент.

Финансирането чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 е от финансов посредник, избран от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура. Фонд за градско развитие (ФГР) е финансовият инструмент, създаден по чл.19а от Закона за общинския дълг за проекти по Приоритетни оси 1 и 6 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020. Финансовият посредник, който ще управлява средствата на ФГР за Южна България, е Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ). Максималният срок за погасяване на финансирането от финансовия посредник е 20 години, максимален гратисен период за главницата по финансирането – 3 години.

Община Созопол е изготвила бизнес-план за проект с наименование:„Съвременен разказ на отминали времена в античния град Аполония, основа за развитие на иновативна туристическа индустрия в югоизточен планов регион“,който е представен във Фонд за устойчиви градове.

Заданието за функционално и пространственоразвитие, определянеобхватзаустройствено и идейноинвестиционнопроектиранена обекти недвижимокултурнонаследство и атракциони в античенградАполония, гр. Созопол, общ. Созополе получило положително становище от НИНКН.

Съгласно одобреното задание за функционално и пространственоразвитиеобектите, предмет на интервенция са:

1. Адаптация и експониране на археологически структури и преустройство на сутерен на сграда и прилежащи подходи на читалище Отец Паисий 1896 и археологически музей - Созопол

2. Ремонт и благоустройство на Амфитеатър Аполония, прилежащи подходи, улици и пространства при площад Хан Крум и експониране на част от Южна крепостна стена

3. Ремонт и благоустройство по ул. ул. Милет, Кирил и Методий, Аполония, Гани Радев, Вълнобор и прилежащи площи и преки подходи и адаптиране и експониране на археологически структури в античния град Созопол

4. Възстановяване консервационнинадзиди и реставрирани архитектурни елементи, благоустройство, експониране, адаптиране на античен и християнски компплекс и преустройство на сграда на информационен център в обществена тоалетна в упи в УПИ XI-за озеленяване, кв. 18 по пуп-пр на гр. Созопол, и прилежащи подходи от ул. Кирил и Методий и ул. Аполония,

5. Възстановяване консервационнинадзиди, облицовки, и реставрирани архитектурни елементи на Южна крепостна стена, благоустройство, експониране, адаптиране на площадки и прилежащи подходи

6. Изграждане на открита културна атракционна зона на Нос Скамний, реставрация, адаптация и експониране на църква от XII-XIII в., паркинг, паркоустройство и благоустройство в УПИ XIII-за художествена галерия и изложбена зала, XIV-за компл. облсуж. и трафопост, XV-за кафе сладкарница и прилежащи площи

Община Созопол е изготвила работни проекти за следните обекти, които също ще бъдат включени в проект„Съвременен разказ на отминали времена в античния град Аполония, основа за развитие на иновативна туристическа индустрия в югоизточен планов регион“:

  1. 1.Консервация, реставрация, адаптация, социализация и експониране на част от Северната крепостна стена и прилежаща кула;

2 . Туристически атракции - Велосипедно ритъм трасе, въжена приключенска градина и стена за катерене - изграждане, въвеждане в експлоатация и управление на туристическата атракция.

Целта на общественото обсъждане е всички заинтересовани страни да се запознаят с проектната идея за „Съвременен разказ на отминали времена в античния град Аполония, основа за развитие на иновативна туристическа индустрия в югоизточен планов регион“, разработена в рамките на приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ по процедура „Развитие на туристическите атракции“, да изразят мнение и да направят предложения по разглеждания проект.

Резултатите от общественото обсъждане ще бъдат взети под внимание при подготовката на Проекта.

В тази връзка Община Созопол кани своите жители на обществено обсъждане, което ще се състои на 29.11.2019г. от 17.30ч в кино-видеоклуба на Читалище „Отец Паисий – 1896г”.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31