НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменение в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Созопол

Проект за изменение в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

     На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 31.07.2019г. за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол. 

         Мотиви за съкращаване на срока: В ДВ бр.56 от 16.07.2019г., в сила от 16.07.2019г. са обнародвани промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, касаещи къмпингуването в охранителни зони "А" и "Б". Действащата разпоредба на чл.12 от Наредбата въвеждат забрана, която води до незаконосъобразност и противоречие на разпоредбата с нормативни актове от по висша степен и налага извършване на спешна промяна.

     Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на община Созопол на адрес – гр.Созопол 8130, пл.Хан Крум №2 или на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

MОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА


Причини, които налагат приемането на предложения Проект: 


         Посочената разпоредба в Наредбата не съответстват на предвидените нови разпоредби в Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

     В ДВ бр.56 от 16.07.2019г., в сила от 16.07.2019г. са обнародвани промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, касаещи къмпингуването в охранителни зони "А" и "Б". Съгласно промените в чл.10а, в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им могат да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани.

     Местата не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях се разрешава поставянето и на архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение като: кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията.

     Относно условията и редът за определяне на местата , правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, ще се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.

Забраната за къмпингуване остава единствено по отношение на границите на защитени територии от категориите по чл. 5, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за защитените територии.

         В действащата Наредба  за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол в чл.12 е въведена пълна забранява за разполагането на палатки и/или „каравани” извън туристическите обекти категоризирани като къмпинг по смисъла на т. 2.8 от приложение №1 на Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение. "


     В тази връзка и предвид изложените основателни доводи е необходимо да се направи отмяна/респективно изменение на цитираната по-горе норма от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност  на територията на община Созопол.


Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати: 
Пълно съответствие с действащото национално законодателство. 

Достигане на по-голяма яснота, коректност и справедливост. 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба: 
За предлаганите промени не са необходими финансови средства. 


Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Настоящите изменения на Наредбата за обществения ред и сигурност  на територията на община Созопол са в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 


ПРОЕКТ: 

РЕШЕНИЕ: 


       На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол като взе предвид мотивите изложени по-горе, реши:

         Изменя разпоредбата на чл.12 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурността  на територията на община Созопол, като същата придобива следната редакция:

Чл.12 /1/ /Отм. с Решение № 1362/ 22.02.2019г./ 
/2/ става /1/ /Изм. с Решение № 1362/ 22.02.2019г./ /Изм. с Решение №........./............./ Забранява се разполагането палатки, кемпери или каравани  границите на защитени територии от категориите по чл. 5, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за защитените територии.

 

/2/ /нова, приета с Решение №........./............./ В зона "А" и в зона "Б", определени съгласно ЗУЧК, извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им могат да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани.

(3) /нова, приета с Решение №........./............./ Местата по ал. 2 не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях се разрешава поставянето само на обекти по чл. 153, ал. 1, т. 5 от Закона за горите - архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение като: кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията.

(4) /нова, приета с Решение №........./............./ Условията и редът за определяне на местата, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031