НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол

Проект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат


МОТИВИ

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА в Общински съвет Созопол ще бъде внесен следният проект на Решение за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол

Съгласно чл. 26 ал. 4, изр.второ от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, Община Созопол чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта. С цел правилното прилагане на разпоредбите, хармонизация и откриване на процедура по финансово оздравяване, същото обуславя промените да бъдат разгледани и приети от Общински съвет Созопол в най-кратки срокове.

Причини: Изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, обнародвани в дв бр.91 от 2017г. се налага и изменение на подзаконовата нормативна уредба.

Цели, които се поставят: Привеждане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол в съответствията с измененията и допълненията в Закона за публичните финанси. Спазване на принципите на управление на публичните финанси и спазване на бюджетната дисциплина.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол. Не са необходими допълнителни финансови средства.

Очаквани резултати:Постигане на целите, наложили приемането на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол. С промените ще се постигне по-голяма прозрачност и публичност при управление бюджета на общината и хармонизация с действащата нормативна уредба.

Предлаганите изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Променени са сроковете за определяне на процедура по финансово оздравяване и приемане на план за финансово оздравяване, за общини с финансови затруднения.По отношение на общините се засилва финансовата дисциплина при изпълнение на общинските бюджети. Контрол по извършването на разходи и поемането на задължения за разходи за текущата година да не надхвърля общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по бюджета на общината.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганият Проект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол, е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. В нея са възприети основни положения на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите – членки и за създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти, приети в края на 2011г., залегнали и в Закона за публичните финанси.

Проект на Решение: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол приета от Общински съвет Созопол (с Решение № 682 от 15.11.2013г.изм.и доп.с Решение № 443 от 30.09.2016г.)

1.В Раздел ІV

Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки

Чл.21(1).придобива следния текст:

(1).Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между общинския бюджет и централния бюджет се приема със Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2).Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променя от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджета на общината.

Чл.22 (1) т.1 се правят следните изменея и допълнения:

Буква „б“ се изменя така:

б) местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

Буква „г“ се изменя така:

г) други целеви разходи, включително за местни дейности.

Чл.23(1) придобива следния текст:

(1) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности за сметка на централния бюджет.

2.В Раздел V

Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет

 

В чл. 29 (1)т.1 текста се изменя така:

(1)т.1 Одобрената от Министерски съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет.

 

3.В Раздел VІ

Приемане бюджета на общината

Чл.30 (3) т.6 текста се изменя така:

(3)т.6 Разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти на строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми.

Създават се ал.(8) и ал.(9):

            (8) При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал.3,т.1 и 2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години, включително когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет.

            (9) Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет,ал.8 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години до преобразуването й.

                                                            4.Раздел VІІ

                                                Изпълнение на общинския бюджет

            Чл.40 (2) текста се изменя така:

            (2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социална и техническа инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общината, чиито план за финансово оздравяване е съобразен със становището на министъра на финансите.

            (3). Отменя се (дв бр.91 от 2017г.)

            Чл.41. Текста на чл.41 става ал.(1).Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи,както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

            Създават се ал.2-4:

            (2).(нова)Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл.94 ал.3,т.1 и 2 от ЗПФ.

            (3).(нова)Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.

            (4).(нова)Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи

                                                            5.Раздел VІІ „а“

Общини с финансови затруднения

Откриване на процедура по финансово оздравяване

Чл.43д.(4).текста се изменя така:

(4) В 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане, общинският съвет с решение определя срока на процедурата и приема плана за финансово оздравяване.

План за финансово оздравяване на общината.

Изпълнение на плана

Чл.43е.(3) текста се изменя така:

(3)Когато общината има просрочени задължения, към плана по ал.1 задължително се прилага програма за изплащане на задълженията, като планът включва и оптимизация на разходите, мерки за повишаване събираемостта на приходите, график за обслужване на просрочените задължения до пълното им изплащане.

В ал.4 текста се изменя така:

(4) В случаите когато общината е в процедура по финансово оздравяване, Кметът изпраща предварително плана за оздравяване за съгласуване от министъра на финансите.

В ал.6 текста се изменя така:

(6) Кметът на общината след изтичането на всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване

Чл.43з.(2) текста се допълва така:

(2) В срок не по-рано от една година от започването на изпълнението на плана за финансово оздравяване при наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, когато е в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.

Чл.43и.изречение второ се допълва така: При отклонение от постигането на целите на плана или при наличие на три или повече от условията по чл.43е за следващите две последователни години министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема, когато е предвидено предоставянето му на траншове и/или да изиска предсрочното му възстановяване и/или да предприеме действия по прихващане или преустановяване/ ограничаване на лимитите за плащания на бюджетната организация, след представяне на писмена обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.

 

Чл.43к.се правят следните изменения и допълнения:

(1)т.3 текста става:

(1)т.3.устойчиво нарастване на общинските приходи, като се изключат тези с еднократен характер;

В т.4 текста става:

(1)т.4.повишена събираемост на общинските приходи;

Създава се т.6

т.6(нова) – Недопускане на три или повече от условията за общини с финансови затруднения и изпълнение на фискалните правила, приложими за общините.

В ал.2 думите „6 месеца“ се заменят с „12 месеца“ и текста става:

(2) Кметът на общината отправя искане към министъра на финансите за допълнителна субсидия не по-рано от 12 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.

6.Раздел VІІІ

В чл.44 ал.4 текста „съгласно Приложение № 1“ отпада.

Допълнителни разпоредби

§3.Измененията и допълненията към Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол (Приета с решение № 682 от 15.11.2013 г. на Общински съвет Созопол, изм.и допълнена с решение № 443от 30.09.2016г.на Общински съвет Созопол) влизат в сила от датата на приемането им от Общински съвет Созопол.

Приложение № 1 към настоящата Наредба отпада.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2020
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930