Начало

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ- за хората с увреждания

  • ПДФ
  • Печат

ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК брой 105/ 18.12.2018 г. E ОБНАРОДВАН ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ЗХУ/, С КОЙТО СЕ ОТМЕНЯ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.

От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г., и ще замени досега изплащаните на лицата добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв.

Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път.

За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 г. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.

Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа.. Считано от 01.01.2019 г., този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от НОИ, след което институтът ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща от ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ, като размерът ? не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия.

Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата.

Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“ - Созопол.

Лицата, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.

Заявление-декларация в ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините.

Повече информация, свързана с предстоящите промени, гражданите могат да получат в дирекциите „Социално подпомагане“по настоящ адрес, пощенските клонове и териториалните поделения на НОИ, съобразно тяхната компетентност.

ТАБЛИЦА ЗА ДОСТЪП ПО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, СЧИТАНО ОТ 01.01.2019 Г.:

1. МЕСЕЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА /МФП/ ПО ЧЛ.70 ОТ ЗХУ,

Хора с трайни увреждания над 18 годишна възраст

МФП съобразно степента на увреждането- размер за 2019 г.

1.От 50 до 70,99% степен на увреждане 7% х 348= 24,36 лв.

2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане 15% х 348= 52,20 лв.

3. над 90 на сто степен на увреждане 25% х 348= 87,00лв

4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест 30% х 348= 104,40 лв.

5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност 57% х 348= 198,36 лв.

Чл.71 от ЗХУ- Хора с трайни увреждания от 18 до 20 годишна възраст – ако не получават месечна помощ по чл.8 д от ЗСПД имат право по чл.69, т.1 от ЗХУ съобразно степента на увреждане

? Линия на бедност /ЛБ/ за 2019 г.- 348 лв.- Постановление №170 на Министерски съвет от 17.08.2018 г.;

2. ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ /ЦП/ ПО ЧЛ.72 ОТ ЗХУ

Целеви помощи /ЦП/ съобразно вида на увреждането Целева група предоставясе на: Условия за получаване на ЦП Размер на ЦП

Чл.73 от ЗХУ (1) целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт по чл. 72, т. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.

Хората с увреждания с установена потребност от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 След представяне на медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и техния вид, съобразно конкретните нужди на човека с увреждане.

Чл. 61. (1) Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на здравеопазването утвърждава ежегодно списъци на:

1. помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания;

2. медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания.

(2) В случай на съмнение дали един продукт е медицинско изделие или помощно средство, приспособление или съоръжение за хора с увреждания, окончателно становище дава компетентният орган по Закона за медицинските изделия.

Чл.74 от ЗХУ - покупка на лично моторно превозно средство - Хора с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено , имат определена от ТЕЛК/ НЕЛК / над 90 % ВСУ или ТНР;

1.Средно- месечния доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по- нисък от ЛБ;

2. са работещи, учащи.

3. ЦП може да се ползва повторно след изтичането на 5- годишен срок от предишното й получаване, при установена потребност. До 4-кратния размер от ЛБ за съответната година / До 4х 348=1392 лв./

Чл.75 от ЗХУ - приспособяване на жилище - Хора с трайни увреждания, с над 90% ТНР или ВСУ , и деца с определени ВСУ , които се придвижват с инвалидна количка;

1.Средно- месечния доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по- нисък от ЛБ;

2. ЦП може да се ползва повторно след изтичането на 10- годишен срок от предишното й получаване, при установена потребност. До 2-кратния размер от ЛБ за съответната година/ До 2 х 348=696 лв./

Чл.76 от ЗХУ – Балнеолечение и/или рехабилитационни услуги - Хора с трайни увреждания, с над 90% ТНР или ВСУ, деца с трайни увреждания и военноинвалидите;

- Лицата с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв.

1.Предоставя се веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист;

2.Отпуска се , когато за същия период услугите не са ползвани на друго правно основание.;

3. Изплаща се на лицата след представяне на разходооправдателни документи за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в двумесечен срок от крайната дата на ползването на услугите;

4. Изплаща се на съответния обект/ Обекти на дружества с Едноличен собственик на капитала е НОИ, или МЗ/ или специализирана болница за рехабилитация след представен от тях разходооправдателен документ. До 80% от ЛБ за съответната година лв, но не повече от действително направения разход, съгласно представените документи. До 80%х348=278,40 лв

Чл.77 от ЗХУ – Наем на общинско жилище - Хора с трайни увреждания, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания;

- Хора с трайни увреждания, ако са поставени под пълно запрещение

1. Договорът за наем е сключен с тях;

2. Договорът за наем е сключен с техните законни представители В размер на нормативно определения наем определен по реда на Закона за общинската собственост.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2020
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031