НачалоФинансиЧовешки ресурсиКонкурс за длъжността "Главен архитект" в Община Созопол

Конкурс за длъжността "Главен архитект" в Община Созопол

Община Созопол, на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във вр. с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 12 и §1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА), и на осн. Заповед № 8-Z-10-96/29.08.2018г. на кмета на Община Созопол,

 

ОБЯВЯВА 

конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

по длъжностното разписание и структурата на общинска администрация Община Созопол, дефинирана в чл. 7, ал. 12 от НПКДА, на ред 132 от класификатора на длъжностите в администрацията, ниво 6, ръководно ниво 6Б, с наименование „Главен архитект в общинска администрация с население до 50 000", при следните условия:

 

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността

1. Основни:

-    Да отговарят на изискванията на чл. 107а, ал. 1 КТ;

- Да притежават диплома от акредитирано висше училище с професионална квалификация „архитект” и образователно-квалификационна степен "магистър";

-    Да имат придобита пълна проектантска правоспособност или да отговарят на изискванията за стаж придобиването й съгласно ЗУТ и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП);

2. Допълнителни:

- Да имат минимум 2 г. трудов стаж в публична администрация в звено с функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията.

3. Предимства:

- Професионален опит като главен архитект в общинска администрация или в район в градовете с районно деление;

- Владеене/ползване на английски, немски или френски език.

            ІІ. Кратко описание на длъжността: свързана е с осъществяването на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината, координиране и контролиране на дейността на звеното, създадено в общинската администрация за изпълнение на функциите и задачите по устройството на територията; издаване на административни актове съобразно правомощията главния архитект, предоставени от ЗУТ.

ІІІ. Необходими документи

1.         Писмено заявление за участие в конкурса (свободен текст);

2.         Автобиография, съдържаща минимум следните данни: лични данни на кандидата, средно образование, вид и степен на завършено висше образование, допълнителна квалификация, ако е налице такава, професионален опит, компютърни и други технически умения, чужди езици;

3.         Копие от лична карта, заверено за вярност с оригинала от кандидата;

4.         Диплома за завършено висше образование и удостоверение за проектантска правоспособност, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

5.         Документи за допълнителна квалификация, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

6.         Документи за трудов/служебен/осигурителен стаж, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

7.         Свидетелство за съдимост;

8.         Медицинско свидетелство;

9.         Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ - по образец;

10. Други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността – по преценка на кандидата.

ІV. Място и срок на подаване на документите

Кандидатите за участие в конкурса подават документите си лично или чрез пълномощник в Центъра обслужване на гражданите в административната сграда на Община Созопол, намираща се в гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа, в едномесечен срок от публикуване на настоящата обява.

V. Начин на провеждане на конкурса и етапи

1. Начин на провеждане – тест и интервю

2. Етапи:

I етап – по допускане на кандидатите до конкурс

След изтичане на срока за подаване на документи от кандидатите, комисия по чл. 93 и 94 КТ (по-нататък – „Конкурсната комисия”) , чийто членове се определят със заповед на кмета на общината, в 10- дневен срок от изтичане на срока за кандидатстване, се запознава с всяко постъпило заявление и с приложенията към него и преценява дали са налице всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания по тази заповед. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Когато няма допуснати кандидати, конкурсната процедура се прекратява.

Конкурсната комисия взема мотивирано писмено решение (с протокол от заседание) за допускане и недопускане на кандидатите, за което ги уведомява писмено. За всеки недопуснат кандидат се посочват и основанията за недопускане. На допуснатите кандидати се съобщават денят и часът за провеждане на конкурса, а на недопуснатите - възможността да подадат възражение пред кмета на общината. Заседанията на конкурсната комисия се свикват от председателя й. Комисията заседава при наличие на кворум 75 % от членовете й и взема решения с обикновено мнозинство. Решенията се отразяват в протокол, който следва да бъде подписан от всички присъствали членове. В протокола се отразява решението на Конкурсната комисия за датата на провеждане на конкурса, която не може да бъда по-рано от 7 дни от публикуването на решението за допуснатите и недопуснатите кандидати. Протоколът в частта му със списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и насрочената дата за конкурса се поставя на таблото за съобщения в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината. Кандидатите се считат за уведомени от деня на публикуване на решението на интернет страницата на общината.

II етап – по провеждане на конкурса

Конкурсната комисия провежда в административната сграда на Община Созопол тест общо за всички кандидати и интервю (събеседване) за преценка на знанията, уменията и необходимите лични и професионални качества с всеки от тях поотделно

А) Тест

Тестът се разработва от и приема Конкурсната комисия в три варианта включва въпроси, насочени основно към проверка на професионалната компетентност на кандидата, както и компетентността му, свързана с устройството и функционирането на общинската администрация. Тестът се състои от 20 затворени въпроса с възможен само един верен отговор. Всеки верен отговор носи една точка. Време за решаване на теста - 30 минути. Не се разрешава ползването на източници (нормативни актове и др.)

След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати. Конкурсната комисия осигурява листове, подпечатани с печата на Община Созопол, за решаването на теста. Писмените работи се поставят в плик - голям формат, а в плик - малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име. Отварянето на плика - малък формат, става след като тестът е оценен от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

Б) Интервю

Интервюто се провежда от Конкурсната комисия, която поставя на кандидатите въпроси от списък, предварително изготвен от нея. Всеки един от членовете на комисията оценява интервюирания кандидат с оценки от 1 до 5 по пет показателя – стратегическа компетентност, управленска компетентност, работа в екип, комуникационна компетентност, ориентация към резултати, като оценките си отразява във формуляр. Окончателната оценка на кандидата, дадена от член на конкурсната комисия, е сборът от оценките по петте показателя. Окончателната оценка на всеки кандидат от интервюто е осреднената оценка от окончателните оценки, дадени от членовете на Конкурсната комисия.

В) Резултатът на всеки от кандидатите от теста се умножава по три, а окончателната му оценка от интервюто – по две. Сборът от получените произведения съставлява окончателният резултат на кандидата от конкурса.

Г) Окончателно класиране, възникване на трудовото правоотношение и постъпване на работа

Въз основа на получените резултати Конкурсната комисия извършва класиране на кандидатите, което отразява протокола за проведения конкурс. Протоколът се представя на кмета за утвърждаване на класирането и в случай на утвърждаването му резултатите и класирането се оповестяват на информационното табло на Община Созопол и на интернет страницата й, от който момент кандидатите се считат за уведомени. На класирания на първо място кандидат се изпраща съобщение за резултата и от деня на получаването му се счита за възникнало трудовото правоотношение с него. Кандидатът се уведомява, че следва да постъпи на работа в двуседмичен срок от получаването на съобщението. Ако кандидатът не постъпи на работа в упоменатия срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този случай трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява писмено. Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на работа. В същия ден (на постъпването) се подписва споразумението между работодателя и служителя по чл. 107 във връзка с чл. 89 КТ.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2022
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930