НачалоОбяви и съобщенияОбявиСписъци за разпределение на пасищата и годишен план за паша на мерите, ливадите и пасищата в община Созопол за стопанската 2017-2018 г.

Списъци за разпределение на пасищата и годишен план за паша на мерите, ливадите и пасищата в община Созопол за стопанската 2017-2018 г.

 

            I. ОСНОВАНИЕ

            Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2017-2018г., се разработва на основание чл. 37о. ал. 4 т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

            II. ОБХВАТ

            Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползване на мерите и пасищата в населените места на територията на община Созопол при спазване на правилата за ползването им, изготвени съгласно чл. 37о, ал. 2, от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от Общински съвет гр.Созопол.

            III. ЦЕЛ

            Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата, общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.

            I V СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

            Община Созопол изготвя/актуализира/ ежегодно списък с размера и местоположението на мерите и пасищата на територията на общината по населени места.

            Изготвеният списък се предоставя на Общински съвет, който ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране ползването на мерите и пасищата, съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ.

Мерите, пасищата и ливадите, включени в списъка по Приложетие №1 са имоти от общинския поземлен фонд.

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА И НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

A.Задължения на общинската администрация

1.Кмета на Община Созопол

 • ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и управление мерите и пасищата от общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ;
 • предоставя мери, пасища и ливади – публична общинска собственост по реда на ЗСПЗЗ.
 • упълномощава длъжностно лице – заместник кмета по стопанска политика за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;
 • изисква от кметовете и кметските наместници на населените места спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на територията на съответното кметство;
 • Внася за одобряване в Общинския съвет актуализирани списъци на мерите, пасищата и ливадите за общо и индевидуално ползване.
 • Да предостави и осигури безпрепятственото ползване на мери, пасища и ливади – публична общинска собственост за ползване от земеделски стопани, регистрирани като земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

            2. Отдел "Правно обслужване и общинска собственост" чрез старши специалист "Общинска собственост":

 • ежегодно изисква справка за мерите и пасищата от ОПФ от Общинска служба "Земеделие"/ Агенция по геодезия, картография и кадастър.
 • Отговаря за актуализацията на годишния план;
 • съдейства и подпомага кметове и кметски наместници по изпълнението на плана;
 • води регистър на сключените договори и следи техните срокове;

            3. Кмет и кметски наместник на населеното място:

 • организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите и пасищата за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;
 • районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост - забранят използването им;
 • предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци
 • предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;
 • предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;
 • определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места

B.Задължения на ползвателите:

1.За общо и индивидуално ползване на общинските мери, пасища и ливади земеделските производители трябва да спазват Националните стандарти, утвърдени със заповеди на Министъра на земеделието и храните

2.Да ползват предоставените мери, пасища и ливади единствено за паша на притежаваните и регистрирани от тях животни.

3.Да се вземат мерки с оглед избягване влошаването на естествените местообитания

4.Да се поддържат полуестествените тревни площи чрез традиционни земеделски практики/паша и/или косене/.

5.Да полагат грижи за повърхностното подобряване на терена като почистване от камъни , храсти, вредни плевели и др.

6.Да не се извършват палежи на растителност в мерите и пасищата

7.Да не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди

8.Да не допускат замърсяването на териториите, предназначени за паша с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци

9.Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни – задължителните ваксинации и обезпаразитяване.

10.Да спазват ограниченията на Натура 2000.

            VI. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

            Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез:

 • Постъпленията от наемите (таксите) за ползване на мери и пасища, общинска собственост. По този начин се осигуряват на кметствата средства за поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.
 • Финансиране по проекти - Общинската администрация и/или ползвателите на мерите и пасищата могат да кандидатстват по европейски програми за средства с цел подобряване екологичното им състояние

            VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

            При изпълнение на плана, общинската администрация взаимодейства с:

 • ОД "Земеделие" Бургас и ОС "Земеделие" Созпол - за текущата година списък на имотите от ДПФ и ОПФ по землища, броя на наличните пасищни животни по населени места (общо по видове), съгласно изискванията на чл. 98, ал. 2 и ал. 3 и чл. 99 от ППЗСПЗЗ.
 • ДФ "Земеделие – Разплащателна агенция" - предоставят имената на ползвателите на мери и пасища по списък, предоставен от ОСЗ по физически блокове за съответната година, съгласно изискванията на чл. 36 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
 • Българска агенция по безопасност на храните
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930