НачалоЕкологияУведомления по НУРИОВОСУведомление за инвестиционно намерение: "Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.10.400, местност”Ачмалъци”, землище гр. Созопол, Община Созопол по действащия ОУП на Община Созопол"

Уведомление за инвестиционно намерение: "Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.10.400, местност”Ачмалъци”, землище гр. Созопол, Община Созопол по действащия ОУП на Община Созопол"

  • ПДФ
  • Печат

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Димчо Колев Налбантов -физическо лице

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

 (седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес за кореспонденция:

гр.Созопол, ул.”Рила” №3, Росен Костадинов Атанасов

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел.:0888672158 ,

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Лице за контакти: Росен Костадинов Атанасов

тел. : 0888672158,

УВАЖАЕМИ Г-Н РЕЙЗИ,

Уведомяваме Ви, че Димчо Колев Налбантов -физическо лице, има следното инвестиционно предложение: Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.10.400, местност”Ачмалъци”, землище гр. Созопол, Община Созопол по действащия ОУП на Община Созопол

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение не е ново за възложителя.

Възложителят поддържа инвестиционното си предложение за последваща реализация и внася ново уведомление по чл.4 от НУРИОВОС.

            Както е отразено писмо изх. №3595 от 19.07.2012г. на РИОСВ-Бургас, Директорът на РИОСВ-Бургас е определил, че промяната в капацитета на сградите от 60 на 48 обитателя и в начина на третиране на битово-отпадъчните води не би могла да бъде определена като попадаща самостоятелно в някоя от позициите на Приложение №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда,  както и не би могла да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. Същото писмо не удължава срока на горецитирания административен акт.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

            Актуализираното Инвестиционно предложение е свързано с промяна предназначението на 1,947 дка земеделска земя, с начин на трайно ползване „друг вид нива” за неземеделски нужди с цел изграждане на сгради за отдих и курорт. Предвижда се изграждане на 1 сграда(в старото инвестиционно предложение броя на сградите са 6) с капацитет максимум до 48 обитатели и паркинг вътре в имота за 5МПС.

Съгласно СТАНОВИЩЕ изх. №7-94-Р-38(1),11.07.2017г. по Заявление вх. №7-94-Р-38/04.07.2017г. Община Созопол, Дирекция „УТКИПЕУП” , ПИ 67800.10.400, местност „Ачмалъци”, землище гр. Созопол, по действащия Общ устройствен план на Община Созопол, имотът попада частично в охранителна зона „А”, частично в охранителна зона”Б” от ЗУЧК, част от имота попада в устройствена зона за курорт и допълващи дейности, с превантивна териториално застрояване за устройствена зона ОК, както следва

 Параметри на застрояване за зона „А”за частта от имота: Пл.застр.мак.20%, Кота корниз Нмак.=7 м, К.инт.мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като1/2 от нея да е отредена за дървесна растителност.

Параметри на застрояване за зона „Б”за частта от имота: Пл.застр.мак.3 0%, Кота корниз Нмак.=10 м, К.инт.мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 50%, като1/2 от нея да е отредена за дървесна растителност.

Предполагаема дълбочина на изкопите-до 1,2м. без използване на взрив.

           

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Приложено е СТАНОВИЩЕ изх. №7-94-Р-38(1),11.07.2017г. по Заявление вх. №7-94-Р-38/04.07.2017г. Община Созопол, Дирекция „УТКИПЕУП” , ПИ 67800.10.400, местност „Ачмалъци”, землище гр. Созопол, по действащия Общ устройствен план на Община Созопол.

            Приложена е актуална скица на имота №15-492006-10.10.2016г. с географски координати.

            Приложена е скица-виза №21228/16.04.2008г.

 

4. Местоположение:

 (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Гр. Созопол, Общ.Созопол, м.”Ачмалъци”, ПИ с инд. 67800.10.400, ПИ е собственост на възложителя.

            Приложена е актуална скица с географски координати.

С РЕШЕНИЕ №БС-273-ПР/2008г. (приложение)с изтекъл срок на годност за ПИ, е решено, че няма вероятност да окаже значително въздействие върху местообитанията и/или видовити, предмет на опазване в ЗЗ”Бакърлъка” с код BG0002077 за съхранение на дивите птици.

Инвестиционното предложение не е свързано с очаквано трансгранично въздействие, както и не засяга обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане По време на строителството за изграждане на вилното строителство ще бъдат използвани следните природни ресурси:

- Вода с питейни качества;

- Пясък; бетон, строителни материали;

- Електроенергия;

Бъдещият водопровод ще провежда оразмерително водно количество Qор.= Qмакс.ч.

              Qмакс.ч. ще е определено на база: брой жители за имотите – до 48;              водоснабдителна норма – 150л/ж/ден; Кч = 4

              Водата се доставя чрез обществено водоснабдяване от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Созопол и е за питейни нужди.

            Предвиденият водопровод е ново съоръжение.

По време на строителството ще се осигурява бутилирана питейна вода за строителите.

 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

            По време на строителството, което е краткотрайно може да има незначителни емисии от ФПЧ при изкопните работи, но те се отчитат като „необходими”.

Не се очакват емисии от горивни инсталации-предвиждат се слънчеви батерии за затопляне на вода и използване на ел. бойлери.

Възможните отрицателни въздействия върху околната среда при изграждането на обекта ще са временни, предимно по отношение на увеличаване на шумовото натоварване по време на отделни строителни операции.При реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството ще се получи временно нарушаване на комфорта в района, но няма да се окаже значително въздействие върху жилищни райони. Ще се получат емисии от ФПЧ. С цел предотвратяване разпространението им в съседните имоти, строителния обект ще бъде ограден със защитна ограда.    Тъй като обекта е сравнително малък използваната техника ще бъде малобройна , което е предпоставка за незначително замърсяване при движението й с изгорели газове от двигателите.

 Количеството замърсяващ товар на отпадъчните битово-фекални води  се определя на базата на нормата за замърсеност от един еквивалентен жител, приета по стандарта на Европейската общност:

            - БПК5 - 60гр./ж.дн;      

            - Азот общ - 11гр./ж.дн;         

            - НВ    - 70гр./ж.дн;        

            - ХПК - 120гр./ж.дн                    

- Фосфор    - 1,8гр./ж.дн. 

 

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При осъществяване на изкопните и строителните дейности за изграждане на вилните сгради се очаква да се формират временно смесени строителни отпадъци от земни маси, почви, камъни и др.- код 17 05 04, 17 05 06, както и:17 01 01-бетон, 17 01 02-тухли, 17 01 03- керемиди, керамични изделия, фаянсови плочки, 17 01 07-смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, различни от упоменатите в 17 00 06, 17 02 01- дървесен материал,  17 02 02-стъкло и др.

При осъществяване на битовата дейност ще се формират само битови отпадъци-код 20 03 01. Битовите отпадъци  се събират и транспортират съгласно схемата изготвена и приета от  Община Созопол, която има организирано сметоизвозване и разделно събиране на битовите отпадъци.

Не се очаква да се формират опасни и производствени отпадъци.

За проекта ще се изготви количествена сметка и съобразно нея План за управление на строителните отпадъци.

 

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Ще се формират само битови отпадъчни води.

            Тяхното количество сезонно ще бъдат до 6,8 куб.м./ден.

            За град Созопол има изградена ГПСОВ, но за района на местност „Ачмалъци” няма изградена канализацонна мрежа.

            Предвидено е изграждане на Модулна индивидуална пречиствателна станция с извозване на пречистените води до ГПСОВ-Созопол.

 

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

НЯМА

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728