НачалоОбяви и съобщенияОбявиOткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол

Oткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

                                                                

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

С Ъ О БЩЕ Н И Е

 

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка чл. 46, ал.1 т.2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) е постъпило в заявление с  Вх. № 5-26-00-562/04.07.2017год.  и придружаваща документация от „Екватор” ЕООД, представлявано от Михаил Георгиев Янев  -Управител за откриване на процедура  по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот  № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, с цел на водоползването –напояване на земеделски стопанства  и придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 т. 1 от ЗВ данни и документи.

 

1.Целта на заявеното използване на водите:

Ползването  на язовира е с цел изграждане на  система за напояване в границите на земеделски земи  , включени в Заповед № РД 11 – 332/03.10.2016 на Областна дирекция ”Земеделие” и Окончателния регистър , неразделна част от същата.

 

2.Водното тяло, в което се предвижда използване на водите;

- повърхностно водно тяло с код BG2IU200R004 — „р. Мехмедженска - от извор до вливане в р. Ропотамо",

- подземно водно тяло BG2G00000K2035 - „Пукнатинни води в k2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас",

           - язовир „До гробищата” ,представляващ  имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол,публична общинска собственост.

 

 3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:

Язовир „До гробищата”- с.Равна гора ,община Созопол

 • максимален воден обем – до 240 000м3;
 • залята площ на язовира – 50 дка;

Язовирна стена:

- тип - земно насипна  еднородна

- дължина на короната – 185 м;

- височина – 7 м;

       Облекчителни съоръжения:

       - основен изпускател – стоманена тръба Dn 300 мм

       -  местоположение на затворния орган – бетонова шахта . - преливник – траншеен

       - дължина на преливен ръб- 15м. 

 

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториалната

и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:

 

 Язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол , публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, Акт за публична общинска собственост  № 101/27.10.1999г

Координати на местата в които ще се монтират помпените агрегати за водовземане от язовир „Равна гора”

 • Диз.агрегат 1  КС1970

             Х=4625918.26 У=9591348.75

 • N= 42 21'19.8'' E=27 32'01.4''

 

Диз.агрегат 2 КС1970

             Х=4625880.31 У=9591692.56

N=42 21'18.4'' E =27 32'16.4''


5. Проектните параметри на ползването: площ на язовира - 62,158 дка

Определения поливен режим  нетната напоителна норма е равна на 160 мз/дка, а брутната напоителна норма -188.2 мз/дка.

Общото водопотребление за напояване на  400 дка дини е 75294 мз/год.

За І и ІІ поливка необходимия обем вода  400 х 60 /0.85 = 28235 мз

За един ден от десетдневката – 2823.5 мз/дн

За една машина 1411.775 мз

Дебит при 16 часова работа на машината – 24.51 л/сек

 

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите.

 

6.1. Задължения при ползването на водния обект:

 • Водния            обект – язовир „До гробищата”,с.Равна гора  да се използва в съответствие с обявената в заявлението цел и в посочените параметри, както и да се спазят условията на тяхното предоставяне
 • Да се осъществява от водоползвателя постоянен надзор на съоръженията за водоснабдяване с цел да не се допусне неконтролирано изтичане на вода по трасето и наводняване на прилежащи имоти.
 • Да се монтира водомер след помпата с цел да се измерят отнетите водни количества от язовира;
 • Да      се уведоми кмета на община Созопол  за датата на монтиране на водомера за измерване на ползваните водни обеми в указания срок в разрешителното. При повреда на водомера, да се уведоми кмета на община Созопол  и да се извърши незабавно ремонт или подмяна на измервателното устройство;
 • В случаите на повреда или несертифициране на измервателните устройства, за изчисляване на таксата за водовземане да се вземат посочените в разрешителното количества;
 • Да предоставя на кмета на община Созопол доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година;
 • Да  се осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;
 • Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околнатасреда;
 • Да се  заплаща таксата за водоползване съгласно  ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване Обн., ДВ, бр. 50 от 1.07.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 3 от 10.01.2012 г., в сила от 1.01.2012 г., отм., бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.
 • Таксите да се заплащат не по-късно от 31 март на следващата година по бюджетна сметка на общината;
 • Да се поддържа нормалната проводимост на трасето на преливника и  отвеждащия канал на разстояние до 500м. от язовирната стена като своевременно  се отстранява  храстовата и дървесна растителност.

 

6.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за

определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

 Съгласно Договор № 8-640/20.11.2016год.  и  таксите за ползване на водния  обект

срок: до1 месец от пробонабирането.

 

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.

 

   Община Созопол

   площад „Хан Крум” № 2

   гр.Созопол ,п.к. 8130

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

 

 

 

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ


Съставил:инж.Мадлен Вълчева

Началник отдел „Инвестиционна политика и екология”

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31