НачалоОбяви и съобщенияОбявиOткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол

Oткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

                                                                

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

С Ъ О БЩЕ Н И Е

 

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка чл. 46, ал.1 т.2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) е постъпило в заявление с  Вх. № 5-26-00-562/04.07.2017год.  и придружаваща документация от „Екватор” ЕООД, представлявано от Михаил Георгиев Янев  -Управител за откриване на процедура  по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот  № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, с цел на водоползването –напояване на земеделски стопанства  и придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 т. 1 от ЗВ данни и документи.

 

1.Целта на заявеното използване на водите:

Ползването  на язовира е с цел изграждане на  система за напояване в границите на земеделски земи  , включени в Заповед № РД 11 – 332/03.10.2016 на Областна дирекция ”Земеделие” и Окончателния регистър , неразделна част от същата.

 

2.Водното тяло, в което се предвижда използване на водите;

- повърхностно водно тяло с код BG2IU200R004 — „р. Мехмедженска - от извор до вливане в р. Ропотамо",

- подземно водно тяло BG2G00000K2035 - „Пукнатинни води в k2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас",

           - язовир „До гробищата” ,представляващ  имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол,публична общинска собственост.

 

 3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:

Язовир „До гробищата”- с.Равна гора ,община Созопол

 • максимален воден обем – до 240 000м3;
 • залята площ на язовира – 50 дка;

Язовирна стена:

- тип - земно насипна  еднородна

- дължина на короната – 185 м;

- височина – 7 м;

       Облекчителни съоръжения:

       - основен изпускател – стоманена тръба Dn 300 мм

       -  местоположение на затворния орган – бетонова шахта . - преливник – траншеен

       - дължина на преливен ръб- 15м. 

 

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториалната

и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:

 

 Язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол , публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, Акт за публична общинска собственост  № 101/27.10.1999г

Координати на местата в които ще се монтират помпените агрегати за водовземане от язовир „Равна гора”

 • Диз.агрегат 1  КС1970

             Х=4625918.26 У=9591348.75

 • N= 42 21'19.8'' E=27 32'01.4''

 

Диз.агрегат 2 КС1970

             Х=4625880.31 У=9591692.56

N=42 21'18.4'' E =27 32'16.4''


5. Проектните параметри на ползването: площ на язовира - 62,158 дка

Определения поливен режим  нетната напоителна норма е равна на 160 мз/дка, а брутната напоителна норма -188.2 мз/дка.

Общото водопотребление за напояване на  400 дка дини е 75294 мз/год.

За І и ІІ поливка необходимия обем вода  400 х 60 /0.85 = 28235 мз

За един ден от десетдневката – 2823.5 мз/дн

За една машина 1411.775 мз

Дебит при 16 часова работа на машината – 24.51 л/сек

 

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите.

 

6.1. Задължения при ползването на водния обект:

 • Водния            обект – язовир „До гробищата”,с.Равна гора  да се използва в съответствие с обявената в заявлението цел и в посочените параметри, както и да се спазят условията на тяхното предоставяне
 • Да се осъществява от водоползвателя постоянен надзор на съоръженията за водоснабдяване с цел да не се допусне неконтролирано изтичане на вода по трасето и наводняване на прилежащи имоти.
 • Да се монтира водомер след помпата с цел да се измерят отнетите водни количества от язовира;
 • Да      се уведоми кмета на община Созопол  за датата на монтиране на водомера за измерване на ползваните водни обеми в указания срок в разрешителното. При повреда на водомера, да се уведоми кмета на община Созопол  и да се извърши незабавно ремонт или подмяна на измервателното устройство;
 • В случаите на повреда или несертифициране на измервателните устройства, за изчисляване на таксата за водовземане да се вземат посочените в разрешителното количества;
 • Да предоставя на кмета на община Созопол доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година;
 • Да  се осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;
 • Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околнатасреда;
 • Да се  заплаща таксата за водоползване съгласно  ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване Обн., ДВ, бр. 50 от 1.07.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 3 от 10.01.2012 г., в сила от 1.01.2012 г., отм., бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.
 • Таксите да се заплащат не по-късно от 31 март на следващата година по бюджетна сметка на общината;
 • Да се поддържа нормалната проводимост на трасето на преливника и  отвеждащия канал на разстояние до 500м. от язовирната стена като своевременно  се отстранява  храстовата и дървесна растителност.

 

6.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за

определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

 Съгласно Договор № 8-640/20.11.2016год.  и  таксите за ползване на водния  обект

срок: до1 месец от пробонабирането.

 

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.

 

   Община Созопол

   площад „Хан Крум” № 2

   гр.Созопол ,п.к. 8130

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

 

 

 

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ


Съставил:инж.Мадлен Вълчева

Началник отдел „Инвестиционна политика и екология”

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2018
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031