НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д-Забрана строителство-2017

З А П О В Е Д-Забрана строителство-2017

З А П О В Е Д

8-Z-583/12 май 2017 год.

На основание чл. 15, ал.1 и ал.2 от Закон за черноморското крайбрежие/обн. ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г./, и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и с оглед започване и протичане на туристическия сезон "Лято 2017година" на територията на гр. Созопол, Решение № 651 от 28 февруари 2017 г. на Общински Съвет Созопол;

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Съгласно разпоредбите на чл. 15,ал.1 от Закон за черноморското крайбрежие се спира извършването на строително монтажни дейности за територията на гр.Созопол, считано от 15 май 2017 г. до 1 октомври 2017г.
  2. Съгласно разпоредбите на чл. 15,ал.2 от Закон за черноморското крайбрежие и решение на Общински Съвет Созопол № 651 от 28 февруари 2017г. се спира за останалите територии, както следва:

2.1. На територията на гр.Черноморец;  м.„Света Марина", м.”Буджака”, м.”Каваци”, м.”Мапи”, м.”Градина”, м.”Аклади”,м.”Ачмалъци”, м.”Герени”,м. „Аклади чеири”, м.”Акра”   както и  други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр.Созопол и гр.Черноморец:

? от 15.05.2017год. до 30.09.2017год.  да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като до 01.06.2017год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;

2.2.  На територията на  с.Равадиново, както следва:

? от 01.07.2017год. до 15.09.2017год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.

? при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да  се спазват изискванията и забраните, определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол

2.3. Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:

? от 01.06.2017год. до 15.09.2017год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в  часовете - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч.

3. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените  срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.

4.Изключения от забраните се допускат за:

4.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато да изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.

4.2. Изпълнението на  обекти – общински или държавни, със значим обществен интерес , изпълнението на които е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък-Приложение 1

5. Във връзка с гореизложеното:

5.1.Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове;

5.2.Да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред;

За обезпечаване изпълнението на горното и на основание чл.44, ал. 1, т.4 от ЗМСМА,

НАРЕЖДАМ:

Органите на МВР/респ.КАТ, да предприемат необходимите действия за организиране на пропускателни пунктове на подходящите места, с цел недопускане на никаква строителна и друга тежка механизация.

Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица чрез поставянето й на информационното табло в сградата на общинска администрация и чрез средствата за масово осведомяване, като препис от нея бъде публикуван в поне един местен ежедневник.

Заповедта да се обяви на длъжностните лица за сведение и изпълнение. Заповедта да се обяви по реда на АПК.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

Изх. №438/ 12.05.2017г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ ПРОТОКОЛ №21/28.02.2017г.

На 28.02.2017г., от 09:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

......................................................................................................................

В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

.........................................................................................................................

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред

.........................................................................................................................

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Докладна записка с вх. №94/ 10.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:  Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2017г.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:

№ 651

На основание чл.15,ал.2 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет Созопол определя периода и териториите, за които да се наложи забрана за строителни и монтажни работи както следва:

1. За  територията на гр.Черноморец;  м.„Света Марина", м.”Буджака”, м.”Каваци”, м.”Мапи”, м.”Градина”, м.”Аклади”,м.Ачмалъци, м.”Герени”,м. „Аклади чеири”, м.”Акра”   както и  други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр.Созопол и гр.Черноморец, както следва:

? от 15.05.2017год. до 30.09.2017год.  да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.

? до 01.06.2017год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;

2.  Извършването на строителни и монтажни работи на територията на  с.Равадиново, както следва:

? от 01.07.2017год.. до 15.09.2017год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.

? при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да  се спазват изискванията и забраните , определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол

3.  Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:

? от 01.06.2017год. до 15.09.2017год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в  часовете - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч.

4. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените  срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.

5.Изключения от забраните се допускат за:

5.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато за изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.

5.2. Изпълнението на  обекти –общински или държавни, със значим обществен интерес , изпълнението на които е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък-Приложение 1

Приложение № 1: Списък на обектите

Наименование на обекта

Срок за спиране на СМР

Срок за започване на СМР

Асфалтиране, преасфалтиране и локален ремонт на общ.пътища и улична мрежа гр.Созопол и съставни населени места

30.06.2017

15.09.2017

Ремонти улици и тротоари

30.06.2017

15.09.2017

Автогара Созопол-прилежаща инфраструктура

Без спиране

-//-

Пристанище Черноморец

Без спиране

-//-

Футболно игрище с.Атия

Без спиране

-//-

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС СОЗОПОЛ:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала:

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2018
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30