НачалоОбяви и съобщенияОбявиСъобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол

Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол

Съобщение

 

за провеждане на консултации

 

по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол и разширение и реконструкция на рибарско пристанище Созопол съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” (ДВ, бр. 57/04 г., изм.) изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.)

 

1.       Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

 

Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща

 

Възложител на Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол и разширение и реконструкция на рибарско пристанище Созопол  :

Име: община Созопол, област Бургас

Пълен пощенски адрес – 8130 гр.Созопол , площад „Хан Крум” № 2

Телефон, факс и е-mail – 0550 /  25701 е-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Лице за контакти – Панайот Рейзи  – Кмет на община Созопол

 

 2. Обща информация за предложения план/програма:

а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

 

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.14, ал.2 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на  планове и програми(Наредбата за ЕО), чл.37, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите  на опазване на защитените зони(Наредбата за ОС), Министъра на околната среда и водите е  издал РЕШЕНИЕ №ЕО-3/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за план: Подробен устройствен план(ПУП)-план за регулация и застрояване(ПРЗ) и ПУП-парцеларен план(ПП) за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539, по КК на гр. Созопол-разширение и реконструкция на рибарско пристанище гр. Созопол. Проведени са консултации по обхват и съдържание на доклада с всички заинтересованите органи и организации .

 б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

 

Период на действие -дългосрочно

 Етапите на изпълнение на плана са:

1.       Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./;

2.       Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО.

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

 

Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол и разширение и реконструкция на рибарско пристанище Созопол е с общински териториален обхват.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

           

ПУП-ПРЗ и ПП не засягат защитени територии. Засегнатата защитена зона е  BG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици. Въздействието върху зоната е представено  в приетия с писмо Изх.№ ЕО-107/19.08.2016год на МОСВ доклад за оценка  на степента на въздействие (ДОСВ).

 

д) основни цели на плана/програмата;

Основната цел на плана е да разгледа навигационните обекти и обслужващи съоръжения само в акваторията на т.н. „Созополски гаван”, да се  планират и формулират конкретни действия за реконструкция и разширение на съществуващото рибарско пристанище и създаване на  условия за защитени лодкостоянки.

Главната цел на екологичната оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол и разширение и реконструкция на рибарско пристанище Созопол е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

 

Основната задача на плана ПУП-ПРЗ за ПИ №№ 67800. 501. 474, 67800. 501. 481, 67800. 501. 539, кв. 154 по КК на гр. Созопол и ПУП-ПП за пристанищната акватория, гр. Созопол, община Созопол, обл. Бургас за обект : Разширение и реконструкция на общинско пристанище Созопол, е да осигури предпоставките Община Созопол да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013г.), приоритетна ос 2, мярка 2.3. за изграждане , рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване(на улов), с всички необходими съоръжения .

 ж)  срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 

1.       Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ПУП-ПЗ, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата ЕО.

2.       Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;

3.       Издадена е положителна оценка на качеството на Доклад за оценка степента на въздействие за ПУП-ПП с писмо Изх.№ ЕО-107/19.08.2016год на МОСВ

 

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;

 

    Кмета на община Созопол.

 

4.Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

 

·        Одобряване на Екологичната оценка - МОСВ

·        Одобряването на „Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол и разширение и реконструкция на рибарско пристанище Созопол” - Национален експертен съвет.

 

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с плана и  доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:

 

Публичен достъп до Екологична оценка, Нетехническо резюме, ДОСВ и справка за проведени консултации е осигурен от Община Созопол чрез официалния сайт на Община Созопол и на административен адрес:

пълен пощенски адрес: 8130 гр. Созопол, площад „Хан Крум „ № 2 във фронт офиса на община  Созопол и в стая 27  всеки работен ден от 9.30 до 16 часа,

Лицe за контакти: : инж. Мадлен Вълчева  -  Началник отдел ”Инвестиционна политика и екология ”

Телефон за връзка : 0550 2 57 25 ;  0884 311 552 , е-mail :   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

6. Срок за изразяване на становище по ЕО

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 18.11.2016.

 

7. Начин на изразяване на становищата:

 Писмени становища могат да се депозират на адрес:

 Община Созопол , област Бургас, пълен пощенски адрес: 8130 гр. Созопол, площад „Хан Крум„ № 2, фронт офиса на община  Созопол

 

Лицe за контакти: : инж. Мадлен Вълчева  -  Началник отдел ”Инвестиционна политика и екология" Телефон за връзка : 0550 2 57 25; 0884 311 552, е-mail :   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Свързани документи:

·        Екологична оценка,

·        Нетехническо резюме,

·        ДОСВ

·        Справка за проведени консултации.

·        Копие ПУП-ПП 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728