НачалоОбяви и съобщенияОбявиЗаповед № 8-Z-1350/30.09.2015 г. на Кмета на Община Созопол

Заповед № 8-Z-1350/30.09.2015 г. на Кмета на Община Созопол

 

З А П О В Е Д

 

8-Z-1350/30.09.2015 год.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

               

            На основание чл.44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС и във връзка с чл.21, ал.1,2 и 3 от ЗОС, чл.205, т.1 от ЗУТ,  и въз основа на предвижданията на подробно устройствен план за УПИ VI „За озеленяване, спорт и детски площадки” и при следните мотиви:

  • задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин;
  • одобрен с Решение 1295 от 30.06.2015г. и влязъл в сила проект за ПУП за УПИ VI „За озеленяване, спорт и детски площадки” представляващ обект по смисъла на чл.205, т.1 от ЗУТ и определен съгласно подробно устройствения план за публична общинска собственост
  • изготвена и одобрена с Решение № 1344/31.07.2015г. на Общинския съвет – гр. Созопол оценка от лицензиран оценител

 

Н А Р Е Ж Д А М:

        1. Да бъде извършено отчуждаване на част от Поземлен имот с площ от 246 кв.м. от 730 кв.м. площ на целия УПИ V, кв.6 по плана на с.Равадиново, с трайно предназначение на територията – урбанизирана.

        2. Частта от УПИ V, кв.6 по плана на с.Равадиново с площ от 246 кв.м. е собственост на:

     - ПК „Изгрев” с ЕИК 102003487.

  3. Пазарната стойност на отчуждавания имот по т. 1 с площ от 246 кв.м. е определена от лицензиран оценител – Валентин Радев с рег. № 100109244 от 14.12.2009г. от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти). Същата възлиза на 6100,00 лв./шест хиляди и сто лева)лв. крайна сума и е определена за обезщетение на собственика на УПИ V, кв.6 по плана на с.Равадиново. Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с Решение №1344/31.07.2015г.на Общинския съвет – гр. Созопол.

Определеният общ размер на обезщетението е както следва:

  - За ПК „Изгрев” с ЕИК 102003487 е в размер на 6100,00 лв. крайна сума.

  4. Директорът на дирекция „АФ“ при Община Созопол да организира изплащането на обезщетението по т. 3 от заповедта незабавно, на собственика на УПИ V, кв.6 по плана на с.Равадиново, като прехвърли средствата по банкова сметка на ПК „Изгрев” с ЕИК 102003487 в “Централна кооперативна банка” АД, клон Бургас, IBAN BG 43 CECB  9790 1006 6075 00, BIC CECBBGSF.

  5. Изплащането на обезщетението на собственика на отчуждавания УПИ V, кв.6 по плана на с.Равадиново ще се извърши в 3-дневен срок от влизане в сила на заповедта. Ако заповедта бъде обжалвана и има съдебно решение, изплащането започва от датата, определена в него.

 6. Заповедта да се съобщи на заинтересованите собственици, копие от нея да се постави на определеното за това място в сградата на Община Созопол и да се публикува на интернет страницата на общината.

  7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица пред Административния съд – гр.Бургас.

 

 Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Веселина Спасова – Секретар на Община Созопол.

 

 

ПЕТЯ ЧАПЕВОВА

Зам.-Кмет

на Община Созопол

 

/съгласно Заповед за заместване

№ 8-Z-1320/18.09.2015г./

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2021
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031