НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А-имот

О Б Я В А-имот

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 1286 от 30.06.2015г., съгл. т.1 от Протокол № 5/21.07.2015г. на Комисия чл.70, ал.6(изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС/назначена със Заповед № 8-Z-1226/15.10.2012г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.5.195 по КК за з-ще гр.Созопол, целият с площ от 1076 кв.м. /хиляда седемдесет и шест/ квадратни метра.

Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 139 470,00лв. /сто тридесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет лева/.

Стъпка за наддаване6 973,50лв./шест хиляди деветстотин седемдесет и три лева и петдесет стотинки/ - 5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита за участие в процедурата – 13 947,00лв. /тринадесет хиляди деветстотин четиридесет и седем лева/. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN& BG66IORT73783311156300

Цена на тръжната документация278,94 лв. /двеста седемдесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 05.08.2015г.

Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00 часа на 05.08.2015год.

Спечелилият търга, в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите, внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена, увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът ще се проведе на 06.08.2015г. от 14:00 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 2 57 72; 2 57 71

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ: ……………………………..

/Панайот Рейзи/

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2021
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031