НачалоЕкологияЕкологияИнформация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

(Съгласно Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка

на въздействието върху околната среда, обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., изм. ДВ. бр.3

от 10 януари 2006г. изм. и доп. ДВ, бр.80 от 9 октомври 2009 г., изм. и доп. ДВ, бр.29 от 16

април 2010г., изм. ДВ бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ, бр.94 от 30 Ноември 2012 г.)

„ПУП-ПРЗ за ПИ № 81178.5.103 в местност

„Аклади”, землище гр.Черноморец,

Община Созопол, за изграждане на осем

сгради за отдих и курорт”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

? Васил Петров Марков

? Адрес: гр.София, ул. „Солунска” №4, ет.2

? Адрес за контакти: гр. Бургас, ул. „Антим І” №42

? Тел: 0878 811 297

? Лице за контакти: Стамен Стамов- пълномощник

2

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

І. Информация за контакт с възложителя:

? Васил Петров Марков

? Адрес: гр.София, ул. „Солунска” №4, ет.2

? Адрес за контакти: гр. Бургас, ул. „Антим І” №42

? Тел: 0878 811 297

? Лице за контакти: Стамен Стамов- пълномощник

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение

1. Резюме на предложението

Необходимостта от настоящата Информация за преценяване на необходимостта от

ОВОС е преценена от компетентният орган РИОСВ – Бургас с Изх.№4624/29.07.2014 г.

Поземлен имот с идентификатор №81178.5.103, местност Аклади, гр.Черноморец,

Община Созопол е с площ 5121 m2, с трайно предназначение на територията: Земеделска и

начин на трайно ползване: Друг вид нива.

Инвестиционното намерение е свързано с изграждане на осем сгради за отдих и

курорт в имот №81178.5.103, м. Аклади, землище гр.Черноморец, Община Созопол.

За инвестиционно предложение “Изграждане на осем курортни сгради в имот

№81178.5.103, м. „Аклади”, землище гр. Черноморец, Община Созопол” има издадено

Решение №БС-472-ПР/19.08.2008г. от Директора на РИОСВ – Бургас със заключение, да не

се извършва оценка на въздействие върху околната среда.

Инвестиционното предложение е във връзка с изтичане срока на действие на

издаденото Решение №БС-472-ПР/2008 г., на Директора на РИОСВ – Бургас.

С протокол №16/25.09.2007г. Общински експертен съвет към Община Созопол,

допуска процедура на основание чл.133, ал.7 от ЗУТ с цел промяна статута на земята.

Кмета на Община Созопол със Заповед № Z-1249/24.10.2007г., допуска изработването

на ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ№81178.5.103, м. Аклади, землище гр.Черноморец, Община

Созопол, попадащ по предвижданията на проекта за изменение на ОУП в територията за

курорт и допълващи дейности, с цел промяна предназначение на имоти, извън граници на

населени места за изграждане на сгради за отдих и курорт при спазване на определените

изисквания.

С протокол №11/13.05.2009г. Общински експертен съвет към Община Созопол,

приема проект за ПУП за имот №811.5.103 в местност „Аклади”, землище гр.Черноморец. С

проекта за ПУП се оформя план за улична регулация на улица тупик с ширина 6.00 m.

С ПУП се обособяват осем нови УПИ I 5103, II 5103, III 5103, IV 5103, V 5103, VI

5103, VII 5103, VIII 5103 в местност „Аклади“, землище гр. Черноморец, като в тях се

ситуират застроителни обема за изграждане на сгради за отдих и курорт при плътност на

застрояване 30 %, Hmax=10.00m, Кинт=1, мин.озеленена площ 50%.

Инвестиционното предложение предвижда във всеки един от новообразуваните УПИ

да бъде изградена по една сграда за отдих и курорт или ощо осем броя сгради за около 30

души обитатели и паркинг за 16 броя автомобили.

Баланс на териториите по плана за улична регулация:

Площ на ПИ №81178.5.103 5121 m2

Площ на УПИ I-103 580 m2

Площ на УПИ II-103 554 m2

Площ на УПИ III-103 581 m2

Площ на УПИ IV-103 529 m2

Площ на УПИ V-103 554 m2

Площ на УПИ VI-103 550 m2

3

Площ на УПИ VII-103 550 m2

Площ на УПИ VIII-103 564 m2

Общо: 4462 m2

за улици 659 m2

1.1. Водоснабдяване

Осигуряването на вода за питейно-битови нужди се предвижда да се осъществи от

съществуващ уличен водопровод, като се изгради нов водопровод от тръби ПЕВП по

новообособена улица осигуряваща достъп до всеки един от имотите. От този водопровод ще

се захранят новообособените УПИ. От новопроектирания водопровод посредством сградни

водопроводни отклонения от тръби ПЕВП ще се захранят всички имоти. Във всеки от тях

ще се изгради самостоятелна водомерна шахта. За захранване на сградите от обособените

новоурегулирани имоти ще се изгради площадкова водопроводна мрежа от тръби и

фас.части от ПЕВП.

Водопотреблението на обекта ще се съгласува с “ВиК” ЕАД – гр.Бургас и осъществи

след сключен договор за предоставена водна услуга. При оразмеряването ще се вземе

предвид и необходимото противопожарно водно количество, съгласно Наредба №2 от

ПСТН.

Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от

повърхностни и подземни води и не се предвижда изграждане на нови съоръжения за

водовземане.

1.2. Канализация

Очакваното максимално отпадно водно количество от песрсонала е 5.52 m3/ден

(изчислено съгласно Приложение №3 на Наредба №4 за проектиране, изграждане и

експлоатация на сградни водопроводи и канализационни инсталации).

В района на инвестиционното предложение няма изградена улична канализационна

мрежа. До изграждане на канализационна инфраструктура като временно техническо

решение е предложен вариант постъпването на битовите отпадъчни води от сградите чрез

площадкова канализация да става в осем броя водоплътни безотточни черпателни

резервоари по един във всеки парцел (УПИ). Предвижда се черпателните резервоари да

бъдат изработени от антикорозионен материал – полипропилен, подходящ за подземен

монтаж, съобразен с чл.87 от ЗУТ, с обем съгласно натоварването на територията.

Формираните отпадъчни води от резервоарите, заедно с утайките периодично ще се

изчерпват с фекална машина и ще се извозват за пречистване в действаща ПСОВ при

спазване изискванията на Закона за водите.

При канализиране на района, ще бъде направено превключване към улична

канализация и централизирано пречистване на отпадъчните води в селищна ПСОВ, с

необходимия капацитет.

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и

повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Необходимостта от предложението е продиктувана от местоположението на имота в

непосредствена близост до населено място и възможността за използване на природо-

географските дадености на района.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

За инвестиционно предложение “Изграждане на осем курортни сгради в имот

№81178.5.103, м. „Аклади”, землище гр. Черноморец, Община Созопол” има издадено

Решение №БС-472-ПР/19.08.2008г. от Директора на РИОСВ – Бургас със заключение, да не

се извършва оценка на въздействие върху околната среда.

4

Инвестиционното предложение е във връзка с изтичане срока на действие на

издаденото Решение №БС-472-ПР/2008 г., на Директора на РИОСВ – Бургас.

С Изх. №94-В-78/13.04.2010г. е издадено Здравно заключение, с което Директорът на

РИОКОЗ-Бургас, съгласува местоположението на обект: Сгради за отдих и курорт в

поземлен имот № 81178.5.103, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, Община

Созопол.

С Удостоверение за поливност Изх. №РД-20147/2008г., управителя на „Напоителни

системи“ ЕАД гр. Бургас, удостоверява че имот №005103 с площ 5.121 декара по картата за

възстановената собственост на гр. Черноморец, Община Созопол е неполивна площ.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи:

Не се предлагат алтернативни варианти за реализиране на инвестиционното

предложение.

5. Местоположението на площадката, включително необходима площ за временни

дейности по време на строителството:

Поземлен имот с идентификатор №81178.5.103 се намира в местност Аклади,

гр.Черноморец, Община Созопол. Имотът попада в зона „Б”, съгласно чл.11, ал.1 от Закона

за устройство на Черноморското крайбрежие и е с площ от 5121 m2.

Тази площ е напълно достатъчна за осъществяване на спомагателните дейности по

време на строителството – депо за отделения хумус и площадка за строителни материали.

Изключва се възможността за засягане на територии извън площта на имота.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет:

Инвестиционното предложение е свързано с обособяване осем УПИ и изграждане

във всяко едно от тях по една сграда за отдих и курорт с капацитет за 30 броя обитатели.

Предвижда се да бъдат обособени и 16 броя паркоместа за МПС.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

С проекта за ПУП се оформя план за улична регулация на улица тупик с ширина 6.00 m.

8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на

закриване, възстановяване и последващо използване:

Програмата за дейностите включва:

? Проектиране;

? Строителство;

? Експлоатация.

9. Предлагани методи за строителство

Предвижда се монолитно строителство на осем сгради за отдих и курорт с капацитет

за 30 броя обитатели и показатели на застрояване за зона „Б”, съгласно чл.11, ал.1 от Закона

за устройство на Черноморското крайбрежие:

- Пзастр. – до 30%

- Височина – Н = 7.0 m (2 етажа)

- Кинт – до 1,0

- Озел. – мин. 50%, от които ? с дървесна растителност

- устройствена зона – Ок-4- рекреационна устройствена зона за курортна функция.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и

експлоатацията:

5

Площта на поземления имот – 5121 m2 и предвидената максимална плътност на

застрояване – 30%, гарантират свободна площ от 3584.7 m2. Тази площ е напълно

достатъчна за осъществяване на спомагателните дейности по време на строителството –

депо за отделения хумус и площадка за строителни материали, което изключва възможност

за засягане на територии извън площта на имота.

Използваните по време на строителните дейности природни ресурси ще са

строителни и инертни материали. При експлоатация на обекта ще се използват – питейна

вода и електроенергия.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на

третиране:

Отпадъците, които се очаква да се генерират са отпадъци от строителство и събаряне

– от строителството на сградите, битови отпадъци, отпадъци от опаковки, производствени и

опасни отпадъци от дейността на обекта. Възможни са отпадъци от паркове и градини.

Отпадъци от строителство и събаряне: При осъществяването на изкопни и

строителни дейности за обособяването на територията се очаква отделяне на смесени

строителни отпадъци от използваните строителни материали: 17 01 01 – бетон; 17 01 02 –

тухли; 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 17 01 07 – смеси от

бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в

17 01 06; 17 02 01 – дървесен материал; 17 02 02 – стъкло; 17 02 03 – пластмаса; 17 04 07 –

смеси от метали; 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10. Очакваното

количеството строителни отпадъци, което ще се генерират при строителство на обекта е

около 100 m3.

При изкопните работи и строителни дейности ще се отделят 17 05 04 – почва и

камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 и 17 05 06 – изкопани земни маси, различни от

упоменатите в 17 05 05. Количеството на тези отпадъци ще е около 50 m3.

Строителните отпадъци, които ще се формират, изискват специален контрол по

тяхното събиране и извозване. Съгласно изискванията чл. 11, ал.1 от ЗУО (обн. ДВ,

бр.53/13.07.2012г.) ще бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци, който

ще бъде включен в обхвата на инвестиционния проект по глава осма от Закона за устройство

на територията. Планът ще бъде изготвен в съответствие с изискванията на Наредбата за

управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци

(приета с ПМС 277/05.11.2012 г., ДВ, бр. 89/13.11.2012 г.).

Генерираните от обекта строителни отпадъци ще се събират и съхраняват разделно по

вид на строителната площадка, на специално обособени площи, до натрупване на

подходящо за извозване количество. Предаването на строителните отпадъци за последващо

оползотворяване ще се извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за

съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №2/2014

г. за класификация на отпадъците.

При новото строителство, отделеният хумусен пласт, ще се складира на депо в

обособена част и ще се използва за оформяне на зелените площи в съответствие с

изискванията на Раздел III от ЗООС. При наличие на излишък от земни маси извозването им

ще става след съгласуване и по направление на Община Созопол.

Битови отпадъци:

При експлоатация на сградите ще се генерират смесени битови отпадъци с код 20 03

01 – генерираните отпадъци при експлоатацията няма да надхвърлят нормалните количества

за аналогични обекти. Основен показател при дефиниране на количеството на БО е нормата

на натрупване, показваща количеството отпадъци, образуващи се от установена разчетна

единица за определен период от време (година, денонощие).

6

Съгласно норма на натрупване от 0.0035 m3/ж.ден и максималния брой на

обитателите 30 човека, количеството на БО, които се очаква да се генерират, е около 18.9

m3/година или около 6.3 t/година. Морфологичният състав на ТБО, ще бъде подобен както

от населените места.

При експлоатацията на обекта са възможни и отпадъци от зелените площи от обекта:

почва и камъни с код 20 02 02, количество около 0.05 t/год и биоразградими отпадъци с код

20 02 01, количество около 0.05 t/год. Поради неопасния им характер ще се третират

съвместно с ТБО.

Използваната система за събиране на ТБО в Община Созопол е несменяеми съдове.

По време на експлоатацията на обекта, ще бъде организирано събирането и извозването на

битовите отпадъци, съгласно утвърдената за района на инвестиционното предложение,

схема за сметосъбиране и сметоизвозване. Отпадъците ще се извозват на РДНО Созопол.

Отпадъци от опаковки:

При експлоатация на обекта се очаква генериране на отпадъци от опаковки: 15 01 01

– хартиени и картонени опаковки; 15 01 02 – пластмасови опаковки, 15 01 04 – метални

опаковки и 15 01 07 – стъклени опаковки. Количеството на отпадъците от опаковки, което

се очаква да се генерира е около 0.05 t/год.

Отпадъците от опаковки ще се събират разделно и ще се предават на лица,

притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.

35 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.) и/или на организация по оползотворяване.

Опасни отпадъци:

При подмяна на осветителните тела в сградите се очаква да се генерират

флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак с код 20 01 21*, в количество

около 0.002 t./год.

При наличие на изгорели луминесцентни и живачни лампи, същите ще се събират в

картонени опаковки, които ги предпазват от удар и счупване и ще се съхраняват в обособени

за целта закрити складове за опасни отпадъци, в закрити съдове, без да се допуска

смесването им с други отпадъци.

Формираните опасни отпадъци от обекта ще се предават за последващо

оползотворяване на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или

регистрационен документ по чл.35 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.), за съответната дейност и

площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №2/2014 г. за класификация на

отпадъците, въз основа на писмен договор.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия

върху околната среда:

? Организирано събиране и извозване на БО по съществуващата до сега схема в Община

Созопол;

? Третиране на отпадъците в съответствие с изискванията на ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.);

? Предаване на формираните отпадъци, за последващо третиране на лица, притежаващи

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО,

за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба

№2/2014 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор.

? Организирано третиране на битово-фекалните отпадъчните води при експлоатацията на

обекта.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно

строителство и третиране на отпадъчните води):

? добив на строителни материали – НЕ

7

? нов водопровод – НЕ

? добив или пренасяне на енергия – НЕ

? жилищно строителство –НЕ

? други – ДА – изграждане на сгради за отдих и курорт

? третиране на отпадъчните води – ДА

До изграждане на канализационна инфраструктура като временно техническо

решение е предложен вариант постъпването на битовите отпадъчни води от сградите чрез

площадкова канализация да става в осем броя водоплътни безотточни черпателни

резервоари по един във всеки парцел (УПИ). Предвижда се черпателните резервоари да

бъдат изработени от антикорозионен материал – полипропилен, подходящ за подземен

монтаж, съобразен с чл.87 от ЗУТ, с обем съгласно натоварването на територията.

Формираните отпадъчни води от резервоарите, заедно с утайките периодично ще се

изчерпват с фекална машина и ще се извозват за пречистване в действаща ПСОВ при

спазване изискванията на Закона за водите.

Капацитетът на обекта е за общо 30 обитатели. Очакваното максимално отпадно

водно количество е около 5.52 m3/ден (изчислено съгласно Приложение №3 на Наредба №4

за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводи и канализационни

инсталации).

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

При проектирането на обекта и реализирането на инвестиционното предложение са

необходими и следните разрешителни:

? РС “ПБЗН” – гр. Бургас;

? “В и К” ЕАД – гр.Бургас;

? НЕК.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

С инвестиционното предложение се цели интегриране на предвижданията по

отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и опазване на околната среда,

основавайки се на следните принципи:

? устойчиво развитие;

? предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на

вредите, причинени от него;

? елиминиране на рисковете от замърсяване за хората и околната среда.

По такъв начин ще се гарантира в максимална степен защитата на природната среда и

здравето на хората, решавайки проблемите по урегулиране на територията в областта на

околната среда.

Предлаганото инвестиционно предложение няма да доведе до замърсяване и

дискомфорт на околната среда тъй като:

? не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в

околната среда;

? предвиждат се съответните решения за екологосъобразно третиране на отпадъчните

води;

? третирането на отпадъците ще се осъществява в съответствие с изискванията на ЗУО

(ДВ, бр.53/2012 г.).

16. Риск от инциденти:

(нова –ДВ, бр.3 от 2006г.)

Предлаганото инвестиционно намерение – изграждане на сгради за отдих и курорт не

съдържа никакви дейности и съоръжения, които могат да доведат до инциденти,

застрашаващи околната среда.

8

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение:

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,

даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики,

както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа и

най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до

тях:

Представени са:

? Скица №15-245954/18.07.2014г. на ПИ с идентификатор № 81178.5.103, м.Аклади, земл.

гр.Черноморец, община Созопол, списък с координатите на точките, определящи

границите на поземления имот и извадка от кадастралната карта на землище гр.

Черноморец;

? Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 141, том Іа, рег. №791, дело

63/25.02.2004г.;

? Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 040, том Іа, рег. №395, дело

033/01.02.2005г.;

? ПУП-План за регулация за ПИ №81178.5.103, м. Аклади, гр.Черноморец, М 1:1000;

? ПУП-План за регулация и застрояване за ПИ №81178.5.103, м. Аклади, гр.Черноморец,

М 1:1000;

? ПУП-План за регулация за ПИ №81178.5.103, м. Аклади, гр.Черноморец, трасировъчен

чертеж;

? ПУП, Част Схема за електоснабдяване, М 1:1000;

? План за улична регулация, М 1:500;

? Писмо с Изх.№4624/29.07.2014г. от РИОСВ-Бургас;

? Картен материал с означено местоположение на обекта.

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или

трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели

на земи:

? Възложителя е собственик на земята, върху която се предвижда новото строителство;

? Върху имота с начин на трайно ползване Друг вид нива няма ограничения;

? Предлаганото строителство изграждане на сгради за отдих и курорт добре

приспособимо към околните терени;

? По време на строителството няма да се използват терени извън площадката на

инвестиционното предложение;

? Използваните природни ресурси ще са строителни и инертни материали.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове:

Предвиденото изграждане на сгради за отдих и курорт ще се осъществи в имот с

идентификатор №81178.5.103, м. Аклади, землище гр. Черноморец, Община Созопол.

Имотът, в който ще се осъществи инвестиционното предложение е с трайно

предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване –Друг вид нива.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др. Национална екологична

мрежа:

С реализиране на инвестиционното намерение не се засягат чувствителни територии,

в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони и санитарно-охранителни зони.

9

Легенда:

Фиг. 1. Извадка от карта с означени зони за защита на водите - санитарно охранителни зони и

приблизително местоположение на разглежданата територия

/Източник ПУРБ в Черноморски басейнов район, М 1:1 000 000/

? Защитени зони като част от ЕЕМ НАТУРА 2000, в които могат да участват

защитени територии:

Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение

попада в защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие ЗЗ

„Бакърлъка” с код BG 0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-

530/26.05.2010 г. (ДВ, бр.14/2009 г.) на министъра на околната среда и водите.

? Защитени територии, които не попадат в защитените зони:

Теренът не попада в Защитена територия по смисъла на Закона за защитените

територии. Най-близо разположената защитена територия, която не попада в Защитена зона

е ПЗ „Водениците – малки образувания”. Природната забележителност е обявена със

Заповед №РД 418/14.11.1995г, бр.105/1995г. и е с площ от 73.6 хектара. Намира се в

землището на с.Извор, Община Бургас и на повече от 19km от разглежданото

инвестиционно предложение. Природната забележителност е обявена с цел: Опазване на

скални образувания при следния режим на дейности:

1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се

изменя естествения облик на местността или водния й режим;

2. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания;

3. Забранява се улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата, събиране на

яйцата и малките им;

4. Забранява се увреждане и унищожаване на естествената растителност, бране на

цветя за букети, събиране на билки;

5. Забранява се залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;

6. Забранява се извеждане на сечи освен санитарни и отгледни;

Забранява се паша на домашни животни.

Приблизително

местоположение на ПИ

№81178.5.103,

м.Аклади

гр.Черноморец,

общ.Созопол

10

- местоположение на разглежданата територия

Фиг. 2. Местоположение на разглежданата територия спрямо защитените

територии в района

? Национална екологична мрежа: КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за

растенията и орнитологично важни места /ОВМ/

Предложеното инвестиционно предложение за изграждане на сгради за отдих и

курорт не засяга КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и

орнитологично важни места.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси:

При реализиране на инвестиционното намерение няма да се засягат природни

ресурси. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да

се промени.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Не се предлагат алтернативни варианти за реализиране по отношение на

местоположение.

ІV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните

въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи,

атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,

природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и

неговите елементи и защитените територии, на единични и групови паметници на

културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества

и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите

енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и генетично

модифицирани организми:

? Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползване, материалните активи

Процесът на реализация на инвестиционното предложение ще бъде съобразен с

всички законови и нормативни изисквания, и няма да води до значими негативни последици

11

по отношение на компонентите на околната среда. Не се очаква вредно въздействие върху

хората живеещи в района и тяхното здраве.

? Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата

1). Източници на неорганизирани емисии:

? Строителни работи

При едновременна работа на 3 дизелови строителни машини, 3 средно тежки товарни

камиони и 3 тежки товарни автомобила и използването на модула за изчисляване на

емисиите Emissions от програмния продукт “Трафик оракул”, очакваните емисии при

строителните работи са:

Замърсител г/с

Азотни окиси 0.00100

СО 0.00310

При използване модула “Diffusion” от програмния продукт “Трафик оракул”, данните

за розата на вятъра в района и резултатите за очакваните емисии от горната таблица, са

изчислени очакваните концентрации на замърсителите в приземния слой на атмосферата

при строителни дейности. Разсейването на емитираните замърсители от МПС е

апроксимирано като площен източник. Резултатите са представени в следващата текст

таблица:

Концентрация,

NO х,

?g/m3

CO, мг/м3

НОЧЗ 200 10

Очаквана 16 0.3

? От движението на МПС

Източник на емисии във въздуха ще бъдат автомобилите на обитателите. Предвижда се

паркинг в имота за общо 16 броя МПС. При предвидения капацитет на обекта може да се

приеме, че средно часовата интензивност в рамките на обекта ще бъде от порядъка на 16

МПС/час при следното разпределение: 8 бр. леки автомобили среден клас, 8 бр. лимузини, 8

бр. дизелови и 8 бр. карбураторни. В следващата таблица са представени резултатите за

очакваните емисии от МПС, получени при използване модула за изчисляване на емисиите

“Emissions” от програмния продукт “Трафик оракул”:

Замърсител Мощност на емисията,

г/с

Азотни оксиди 0.000496

СН4 0.000024

СО 0.008320

РМ (сажди) 0.000034

За определяне на очакваното замърсяване на атмосферния въздух на територията

отново е използван модула “Diffusion” от програмния продукт “Трафик оракул”. Като

изходни параметри са използвани данните за розата на вятъра в района и резултатите за

очакваните емисии от горната таблица. Разсейването на емитираните от МПС замърсители е

апроксимирано като площен източник. Получените при моделирането резултати са дадени в

следващата текст таблица:

Концентрация

NO х,

?g/m3

CO,

mg/m3

ПДК 200 10

12

Очаквана 0.8 0.00832

Сравнението на резултатите от горните определения с нормите за опазване на

човешкото здраве показва, че неорганизираното замърсяване на атмосферния въздух в

района, дължащо се на МПС ще е незначително и с малък обхват.

2). Източници на организирани емисии:

Обектът няма да бъде значим източник на емисии на замърсители в атмосферния

въздух на района, поради което въздействието може да бъде оценено като незначително.

? Въздействие върху качеството на водите

До изграждане на канализационна инфраструктура като временно техническо

решение е предложен вариант постъпването на битовите отпадъчни води от сградите чрез

площадкова канализация да става в осем броя водоплътни безотточни черпателни

резервоари по един във всеки парцел (УПИ). Предвижда се черпателните резервоари да

бъдат изработени от антикорозионен материал – полипропилен, подходящ за подземен

монтаж, съобразен с чл.87 от ЗУТ, с обем съгласно натоварването на територията.

Формираните отпадъчни води от резервоарите, заедно с утайките периодично ще се

изчерпват с фекална машина и ще се извозват за пречистване в действаща ПСОВ при

спазване изискванията на Закона за водите.

? Въздействие върху почвата и земните недра

При реализацията на инвестиционното предложение ще се отнема част от почвената

покривка – на площ от около 30% от площта на имота.

При наличие на излишък на почва и изкопани земни маси, същите ще се предават за

последващо третиране на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или

регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за съответната дейност и площадка за отпадъци

със съответния код, съгласно Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците, въз

основа на писмен договор.

С реализиране на предложението не се очаква нарушаване, замърсяване или

увреждане на почвата в съседните терени.

Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до промяна на

геоложката основа с произтичащи от това последици. Значимостта на въздействието върху

геоложката основа се оценява като слаба, тъй като ще бъде засегната само повърхностната й

част.

? Въздействие върху ландшафта

Предвидените изкопно-насипни земни работи и строителството на сградите ще

доведе до преобразуване на ландшафтните компоненти и изменение в облика на пейзажа.

Измененията няма да имат регресивен характер и се предвижда ландшафтите да запазят

способността си да изпълняват ресурсовъзпроизвеждащите си и средовъзпроизвеждащите си

функции. След приключване на строителството и завършване на предвижданите дейности

по озеленяване на минимиум 50% от територията, ще бъде постигнато благоприятно

естетическо вписване на района в околния ландшафт.

? Въздействие върху природните обекти и минералното разнообразие

Разглежданото инвестиционно предложение не касае установени и регистрирани в

националния геофонд находища на подземни природни богатства.

? Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени

територии

13

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии. Територията,

предвидена за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в

защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в ЗЗ

„Бакърлъка” с код BG 0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-

530/26.05.2010 г. (ДВ, бр.49/2010 г.) на министъра на околната среда и водите. Имотът се

намира на достатъчно отстояние от най-близко разположените защитени територии.

Разглежданата територия не е район с консервационно значими местообитания. Няма

местообитания на видове растения и животни на територията или в близост до нея,

включени в Приложение №1 и Приложение №2 на Закона за биологичното разнообразие

/ДВ, бр.77/2002 г., с последващи изменения/.

? Въздействие върху единични и групови недвижими културни ценности

В района на инвестиционното предложение няма регистрирани паметници на

културно историческото наследство и предвидената дейност не засяга такива паметници.

? Очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различни

видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници –

шумове, вибрации, радиации, както и генетично модифицирани организми

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и

транспортни машини по време на строителството на сградите. По опитни данни

източниците на шум и шумовите нива се очаква да бъдат:

Източник Ниво, dB/A

Строителни работи 73

Строителни машини 75

Товарни камиони 68

Оценката на шума в мястото на въздействие е проведено по методиката за отчитане

на шум от локални и промишлени източници на Наредба №6/26.06.2006г.за показатели и

норми за шум в околнта среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части от

денонощието.

Еквивалентното А-претеглено ниво на шум LАтер,Т в децибели е както следва:

LАтер,Т = LA, екв,Т - ?Lразст. - ?Lекр., където:

LA, екв,Т - изходно еквивалентно ниво от строителните машини

?Lразст - намаляване нивото на шума в зависимост от разстоянието и разликата във височините

?Lекр – намаляване нивото на шум от екраниращи съоръжение по пътя на разпространение на шум

Съгласно методиката при проектиране на нови производства изходното ниво на шум

се определя по данни за съществуващи такива. За ?Lразст - намаляване нивото на шума в

зависимост от разстоянието и разликата във височините са взети данни от Фиг.4.1 на

Приложение 3 към Наредба №6 - на разстояние 50 m от строителната площадка очакваното

намаление е от порядъка на 43 dB(A). В случая ?Lекр = 5/10, т.к. екраниращи съоръжения по

пътя на разпространение на шум при строителство са оградните платна. От тези

определения следва, че Еквивалентното А-претеглено ниво на шум LАтер,Т на 50 m от

строителната площадка е: LАтер,Т = 75 - 43 – 5 = 27 dB(A), а при експлоатация 17dB(A).

С реализирането на обекта шумовата характеристика на района няма да се промени

тъй като предлаганата дейност не е източник на значими шумови излъчвания. Шумовото

натоварване се очаква да бъде в рамките на пределно допустимите нива, определени

съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за

шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

14

Територии и устойствени зони в урбанизираните

територии и извън тях

Еквивалетно ниво на

шума в dB(А)

ден вечер нощ

Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35

Шумовото натоварване, въпреки че ще е в рамките на допустимото, ще е по-значимо

през периода на строителството. Това влияние обаче ще е краткосрочно и само през

светлата част на деня.

2. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително и

разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не попада в

защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в ЗЗ

„Бакърлъка” с код BG 0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-

530/26.05.2010 г. (ДВ, бр.49/2010 г.) на министъра на околната среда и водите.

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с генерирането на емисии

 

и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върхупосочената защитена зона. Не се очаква негативно въздействие на видове предмет на

опазване в защитената зона. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да

окаже въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно,

средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно) –

Представено в Матрица 1;

4. Обхват на въздействието (географски район, засегнатото население; населени места

(наименование, вид – град, село, курортно селище, бр. жители и др.) - Представен в

Матрица 1;

5. Вероятност на поява на въздействието - Представена в Матрица 1;

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието - Представена в Матрица

1;

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,

свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните

отрицателни въздействия - Представени в Матрица 1.

15

МАТРИЦА 1. Обобщена оценка на въздействията от инвестиционното предложение

Въздействие

Вероятност на

поява на

въздействието1

Териториален

обхват на

въздействието2

Вид на въздействието Степен на

въздействието3

Характеристика на въздействието Мерки за

предотвратяване,

намаляване или

компенсиране на

отрицателно

въздействие

Честота4

Продължи-

телност5

Кумулатив-

ност

Положително/

отрицателно

Пряко/

непряко

По време на строителството

1.1. Върху въздуха очаква се на площадка отрицателно пряко ниска временно краткотрайно не Съгласно Наредба

№1/2005г.

1.2.Върху водите

не се очаква не - - - - - не Екотоалетна

1.3. Върху земните

недра

не се очаква не - - - - - - Инженерно-геоложко

проучване

1.4. Върху почвата не се очаква не - - - - - не Изземване и

оползотворяване на

хумуса

1.5. Върху флората

фауната и ЗПТ

не се очаква не - - - - - не -

1.6.Върху

ландшафта

не се очаква не - - - - - не -

1.7. Върху

паметници на

културата

не се очаква не - - - - - - -

1.8. От генериране

на отпадъци

очаква се на площадка отрицателно пряко ниска временно краткотрайно не Площадки за временно

депониране на

стр.отпадъци и земни

маси

1.9. От вредни

физични фактори

очаква се на площадка отрицателно пряко ниска временно краткотрайно не -

1.10. Върху

населението

не се очаква не - - - - - - -

16

Въздействие

Вероятност на

поява на

въздействието1

Териториален

обхват на

въздействието2

Вид на въздействието Степен на

въздействието3

Характеристика на въздействието Мерки за

предотвратяване,

намаляване или

компенсиране на

отрицателно

въздействие

Честота4

Продължи-

телност5

Кумулатив-

ност

Положително/

отрицателно

Пряко/

непряко

По време на експлоатация

1.1. Върху въздуха не се очаква не - - - - - - -

1.2. Върху водите

не се очаква не - - - - - - Черпателни резервоари

1.3. Върху земните

недра не се очаква не - - - - - - -

1.4. Върху почвата не се очаква не - - - - - - -

1.5. Върху флората

фауната и ЗПТ не се очаква не - - - - - - -

1.6. Върху

ландшафта

не се очаква не - - - - - - -

1.7. Върху

паметници на

културата

не се очаква не - - - - - - -

1.8. От генериране

на отпадъци не се очаква не - - - - - - Отпадъците ще се

третират по реда на

ЗУО

1.9. От вредни

физични фактори не се очаква не - - - - - - -

1.10. Върху

населението

не се очаква не - - - - - - -

1 Очаква се, не се очаква, 2 В рамките на площадка, извън рамките на площадката, 3 Ниска, средна, висока, 4 Постоянно, временно, 5 Краткотрайно, средно или

дълготрайно; Курсив - елементи на матрицата с положителни въздействия; Подчертан - елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от

които се очаква незначително отрицателно въздействие; Получер - елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие

8. Трансграничен характер на въздействията – НЕ

17

ПРИЛОЖЕНИЯ

? Писмо с Изх.№4624/29.07.2014г. от РИОСВ-Бургас;

? Скица №15-245954/18.07.2014г. на ПИ с идентификатор № 81178.5.103, м.Аклади,

земл. гр.Черноморец, община Созопол, списък с координатите на точките,

определящи границите на поземления имот и извадка от кадастралната карта на

землище гр. Черноморец;

? Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 141, том Іа, рег. №791,

дело 63/25.02.2004г.;

? Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 040, том Іа, рег. №395,

дело 033/01.02.2005г.;

? ПУП-План за регулация за ПИ №81178.5.103, м. Аклади, гр.Черноморец, М 1:1000;

? ПУП-План за регулация и застрояване за ПИ №81178.5.103, м. Аклади,

гр.Черноморец, М 1:1000;

? ПУП-План за регулация за ПИ №81178.5.103, м. Аклади, гр.Черноморец,

трасировъчен чертеж;

? ПУП, Част Схема за електоснабдяване, М 1:1000;

? План за улична регулация, М 1:500;

? Писмо с Изх.№2162/19.08.2014г. от РИОСВ-Бургас;

? Изх. №94-В-255/06.10.2007г. на ОбЕС при Община Созопол;

? Заповед № Z-1249/24.10.2007г. на Кмета на Община Созопол;

? Изх. №94-С-151/15.05.2009г. на ОбЕС при Община Созопол;

? Изх. № 94-В-78/13.04.2010 г. на РИОКОЗ – Бургас;

? Изх. №РД-20147/06.02.2008 г. на „Напоителни системи” ЕАД, кл.Бургас;

? Пълномощно Рег. №5792 от 24.06.2014 г.

? Картен материал с означено местоположение на обекта.__

 


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031