НачалоОбяви и съобщенияОбявиЗаповед № 27/18.08.2014г. на Директора на ОГП - Община Созопол

Заповед № 27/18.08.2014г. на Директора на ОГП - Община Созопол

 

        О Б Щ И Н А   С О З О П О Л

ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СОЗОПОЛЗ А П О В Е Д

                                                    

 №27  / 18.08.2014г.

 

                         

за класиране на участниците и определяне на изпълнител

 

«Ремонт, почистване и осветляване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2014г. на територията на Общинско горско предприятие Созопол, обявен със Заповед № 23 /30.07.2014г.

                                       

УСТАНОВИХ, ЧЕ :

 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти  по ред на депозиране на документите за участие, както следва :

 

№ по ред

Име на кандидата

Входящ № на офертата

Дата на подаване на офертата

Час на подаване на офертата

„Бургасцвет-90-Танев“ ЕООД

99

13.08.2014 г.

13:48

       2.

Хидромонтаж Бургас” ЕООД

             100

13.08.2014г.

       14:00

   След  успешно проведен открит конкурс

 

I.ОБЯВЯВАМ:

 

   Класиране на участниците в ОТКРИТ КОНКУРС за “Ремонт, почистване и осветляване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2014г. на територията на Общинско горско предприятие Созопол „  , проведен на 14.08.2014 год. както следва:

 

На първо място:

„ Хидромонтаж Бургас” ЕООД, с ЕИК 102086910, с адрес: гр. Черноморец, ул.” Пушкин” №5, представлявано от Станко Иванов Узунов , с предлагана цена за изпълнение на услугата:

   -  10495/ десет хиляди четиристотин деведесет и пет/ лв.без ДДС

 

 

На второ място:

„ Бургасцвет-90-Танев” ЕООД, с ЕИК 102833771, с адрес: гр. Бургас, бул.” Ал. Богориди” № 16 ,представлявано от Васил Вълков Танев , с предлагана цена за изпълнение на услугата:

-          10500 /десет хиляди и петстотин лева/ без ДДС

               

  Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от явния търг,


ОПРЕДЕЛЯМ:

 

       За спечелил открития конкурс за услугата «  - Ремонт, почистване и осветляване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2014г. на територията на Общинско горско предприятие Созопол „  фирма  „ ХИДРОМОНТАЖ БУРГАС” ЕООД

          

            Нареждам, на основание чл. 35, ал.3, т.2  от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г. в 7 /седем/ дневен срок, след издаването на настоящата заповед, да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд - Бургас.

 

              На основание чл.60, ал.1 от АПК и чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г.

 

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД

 

     Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от участника по реда на чл.60,ал.4 от АПК чрез Кмета на Община Созопол пред  Административен съд - Бургас в тридневен срок от съобщението му.

 

     На основание чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г., заповедта подлежи на обжалване от участниците в открития конкурс за обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VI на АПК в 14 - дневен срок от съобщението по реда на чл.145 и сл. от гл.X на АПК пред  Административен съд - Бургас.

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на фирмите участвали в открития конкурс ,  счетоводител и директор на Общинско горско предприятие Созопол, по реда на чл.61 от АПК и  да се публикува на интернет страницата на Община Созопол.

 

 ДИРЕКТОР НА ОГП СОЗОПОЛ:

                                                          /Р.Илиев/

 

нч/

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930