НачалоОбяви и съобщенияОбявиОткрита процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти

Открита процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти

 

На основание чл. 25 ал.1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила проект за ПУП – ПРЗ „За Водоем”, гр.Черноморец, одобрен с Решение №509 от 24.04.2013г. на Общински съвет – Созопол, с оглед реализиране на обект, публична общинска собственост – „Водоем, гр.Черноморец” и пътна връзка към него, в съответствие с приетата Годишна програма на Община Созопол за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г., Кметът на Община Созопол уведомява собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаванена следните  недвижими имоти:

 І. Площта от 121 кв.м. от 2150 кв.м. площ на целия имот, с идентификатор 81178.36.277 по ККР на гр. Созопол, местност Външната чешма, с предназначение на имота – земеделска, НТП-за пасище. Площ след промяната 2029 кв.м.,проектен ПИ 81178.36.408 . Собственици на имота са както следва:

1. Наследници на Тодорка Генова Георгиева Костадинова както следва:

    1.1.Тодора Николова Стамова;

    1.2.Пенка Николова Хадилева-Чантова;

    1.3.Милена Николова Кирякова;

    1.4.Тодора Пефтичева Богданова;

    1.5.Костадина Маринова Георгиева;

    1.6.Стоянка Георгиева Петева;

    1.7.Сгура Георгиев Генов;

    1.8.Димитрина Николова Мамарова;

    1.9.Тодорка Николова Иванова;

    1.10.Кръстина Костадинова Генова;

    1.11.Тодор Атанасов Генов;

    1.12.Гено Атанасов Генов;

    1.13.Султана Костадинова Янева;

    1.14.Станка Згурова Маргарова;

Равностойното паричното обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител за целия имот е в размер на 1548 лв.(хиляда петстотин и четиридесет и осем) лв. крайна сума. Разпределена по квоти, съгласно  притежавана собственост, е както следва:

            1.За Тодора Николова Стамова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 129,00 лв.;

          2.За Пенка Николова Хадилева-Чантова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 64,50 лв.;

           3. За Милена Николова Кирякова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 64,50 лв.;

          4. За Тодора Пефтичева Богданова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 258,00 лв.;

          5. За Костадина Маринова Георгиева равностойното паричното обезщетение и е в размер на 86,00 лв.;

          6. За Стоянка Георгиева Петева равностойното паричното обезщетение и е в размер на 86,00 лв.;

          7. За Сгура Георгиев Генов равностойното паричното обезщетение и е в размер на 86,00 лв.;

             8. За Димитрина Николова Мамарова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 129,00 лв.;

               9. За Тодорка Николова Иванова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 129,00 лв.;

             10. За Кръстина Костадинова Генова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 86,00 лв.;

              11. За Тодор Атанасов Генов равностойното паричното обезщетение и е в размер на 86,00 лв.;

             12. За Гено Атанасов Генов равностойното паричното обезщетение и е в размер на 86,00 лв.;

             13. За Султана Костадинова Янева равностойното паричното обезщетение и е в размер на 129,00 лв.;

            14. За Станка Згурова Маргарова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 129,00 лв.;

             ІІ. Площта от 169 кв.м. от 2269 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 81178.36.276 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска, НТП-за пасище. Площ след промяната 2100 кв.м.,проектен ПИ 81178.36.406 . Собственици на имота са както следва:

1. „Лотос” ООД, ЕИК 114669931.

Равностойното парично обезщетение за описания по-горе в т. ІІ отчуждаващ се имот, съобразно притежаваната собственост, е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител е в размер на 2162 лв.(две хиляди сто шестдесет и два) лв. крайна сума и е разпределена както следва:

 За „Лотос” ООД, ЕИК 114669931 е в размер на 2162 лв.(две хиляди сто шестдесет и два) лв. крайна сума.

ІІІ. Площта от 247 кв.м. от 5238 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 81178.36.274 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска, НТП-за пасище. Площ след промяната 4991 кв.м.,проектен ПИ 81178.36.404.

Собственици на имота са както следва:

1.Плума Димитрова Тодорова;

2. Наследници на Костадин Тодоров Терзиев както следва:

    2.1.Кина Костадинова Николова;

    2.2.Марушка Алексиева Костадинова;

    2.3.Павлина Костадинова Козарева;

    2.4.Радка Костадинова Колева;

    2.5.Теодора Миткова Топалова;

    2.6.Георги Митков Костадинов;

3.Костадин Тодоров Костадинов.

 Равностойното паричното обезщетение за описания по-горе отчуждаващ се имот, е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител и е в размер на 3159 лв.(три хиляди сто петдесет и девет)лв. крайна сума и е разпределена както следва:

 1. За Плума Димитрова Тодорова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 1053,00 лв.;

 2. За Кина Костадинова Николова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 526,49 лв.;

 3. За Марушка Алексиева Костадинова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 87,75 лв.;

 4. За Павлина Костадинова Козарева равностойното паричното обезщетение и е в размер на 87,75 лв.;

 5. За Радка Костадинова Колева равностойното паричното обезщетение и е в размер на 87,75 лв.;

 6. За Теодора Миткова Топалова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 131,63 лв.;

 7. За Георги Митков Костадинов равностойното паричното обезщетение и е в размер на 131,63 лв.;

 8. За Костадин Тодоров Костадинов равностойното паричното обезщетение и е в размер на 1053,00 лв..

IV. Площта от 449 кв.м. от 5579 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 81178.36.273 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска НТП-за пасище. Площ след промяната 5130 кв.м.,проектен ПИ 81178.36.405.  Собственици на имота са както следва:

1. Наследници на Костадин Александров Костадинов както следва:

   1.1.Николина Костадинова Костадинова

   1.2.Костадин Тодоров Стаматов

   1.3.Александър Костадинов Костадинов

   1.4.Люсиана Николова Василева

   1.5.Ралица Найденова Нейкова

   1.6.Константин Найденов Василев

   1.7.Петьо Стоянов Димитров

   1.8.Албена Стоянова Петкова

   1.9.Зафира Георгакиева Лулева

   1.10.Никола Георгакиев Лулев

   1.11.Христо Желев Христодоров

   1.12.Зоя Христова Стамова

   1.13.Желчо Христодоров Желев

   1.14.Яна Василева Атанасова

   1.15.Ница Василева Статева

   1.16.Зоя Панделиева Христова

   1.17.Иван Панделиев Иванов

Равностойното паричното обезщетение за описания по-горе отчуждаващ се имот, е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител и е в размер на 5985 лв.(пет хиляди деветстотин осемдесет и пет) лв. крайна сума и е разпределена както следва:

 1. За Николина Костадинова Костадинова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 1398,50 лв.;

 2. За Костадин Тодоров Стаматов равностойното паричното обезщетение и е в размер на 698,25 лв.;

 3. За Александър Костадинов Костадинов равностойното паричното обезщетение и е в размер на 349,12 лв.;

 4. За Люсиана Николова Василева равностойното паричното обезщетение и е в размер на 116,37 лв.;

 5. За Ралица Найденова Нейкова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 116,37 лв.;

 6. За Константин Найденов Василев равностойното паричното обезщетение и е в размер на 116,37 лв.;

 7. За Петьо Стоянов Димитров равностойното паричното обезщетение и е в размер на 698,25лв.;

 8. За Албена Стоянова Петкова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 698,25лв.;

 9. За Зафира Георгакиева Лулева равностойното паричното обезщетение и е в размер на 232,75 лв.;

 10. За Никола Георгакиев Лулев равностойното паричното обезщетение и е в размер на 232,75 лв.;

 11. За Христо Желев Христодоров равностойното паричното обезщетение и е в размер на 310,34 лв.;

 12. За Зоя Христова Стамова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 310,34 лв.;

 13. За Желчо Христодоров Желев равностойното паричното обезщетение и е в размер на 310,34 лв.;

 14. За Яна Василева Атанасова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 99,75 лв.;

 15. За Ница Василева Статева равностойното паричното обезщетение и е в размер на 99,75 лв.;

 16. За Зоя Панделиева Христова равностойното паричното обезщетение и е в размер на 99,75 лв.;

17. За Иван Панделиев Иванов равностойното паричното обезщетение и е в размер на 99,75 лв.;

 

            Правоимащите лица следва да посочат банкова сметка, по която да им бъде преведено обезщетението за отчуждавания имот.

 

 

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930