НачалоОбяви и съобщенияОбявиЗаповед № 21/15.05.2014г. на Директора на ОГП - Община Созопол

Заповед № 21/15.05.2014г. на Директора на ОГП - Община Созопол

 

З А П О В Е Д

                                                    

 № 21 / 15.05.2014г.

 

                         

за класиране на участниците и определяне на изпълнител

 

        На основание чл.23, ал.1 т.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” и отразени резултати в Протокол № 1 на Комисията от 13.05.2014г., назначена със Заповед № 20/12.05.2014 год. на Възложителя за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за определяне на изпълнител по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” / обн.ДВ бр.96 /06.12.2011г./ и възлагане на следните дейности в общинска горска територия : « Подържане на лесокултурни прегради /просеки/ в горски масиви и землища на гр. Созопол, гр. Черноморец и с. Равадиново от горски територии, собственост  на Община Созопол , в подотдели  – 442б, 445а,б, 396 а,б,е,ж,з  в землището на гр. Созопол, обявен със Заповед № 17 /28.04.2014г.

                                        

УСТАНОВИХ, ЧЕ :

 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти  по ред на депозиране на документите за участие, както следва :

 

№ по ред

Име на кандидата

Входящ № на офертата

Дата на подаване на офертата

Час на подаване на офертата

„АМОН РА ТУРС“

60

12.05.2014 г.

11:30

   

  След  успешно проведен открит конкурс

 

I.ОБЯВЯВАМ:

 

   Класиране на участниците в ОТКРИТ КОНКУРС за « Подържане на лесокултурни прегради /просеки/ в горски масиви и землища на гр. Созопол, гр. Черноморец и с. Равадиново от горски територии, собственост  на Община Созопол , в подотдели  – 442б, 445а,б, 396 а,б,е,ж,з  ,  проведен на 13.05.2014 год. както следва:

 

На първо място:

               „Амон Ра Турс” ЕООД, с ЕИК 147105781, с адрес: гр. Созопол, ул.”Рила” №13, представлявано от Димитър Жеков Жеков , с предлагана цена за изпълнение на услугата:

- 11259.29.30 лв.без ДДС, 

 

 

с обща цена в размер на 11259.29 /единадесет хиляди двеста петдесет и девет и девет лева и 29 ст.  / лева без ДДС,

              

  Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от явния търг,

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

       За спечелил открития конкурс за услугата «  Подържане на лесокултурни прегради /просеки/ в горски масиви и землища на гр. Созопол, гр. Черноморец и с. Равадиново от горски територии, собственост  на Община Созопол , в подотдели  – 442б, 445а,б, 396 а,б,е,ж,з  ,  проведен на 13.05.2014 год. както следва:

 

  - фирма  Амон Ра Турс” ЕООД

          

            Нареждам, на основание чл. 35, ал.3, т.2  от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г. в 7 /седем/ дневен срок, след издаването на настоящата заповед, да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд - Бургас.

 

              На основание чл.60, ал.1 от АПК и чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г.

                                     РАЗПОРЕЖДАМ

 

    ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД

 

     Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от участника по реда на чл.60,ал.4 от АПК чрез Кмета на Община Созопол пред  Административен съд - Бургас в тридневен срок от съобщението му.

 

     На основание чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г., заповедта подлежи на обжалване от участниците в открития конкурс за обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VI на АПК в 14 - дневен срок от съобщението по реда на чл.145 и сл. от гл.X на АПК пред  Административен съд - Бургас.

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на фирмите участвали в открития конкурс за Обект 1405,  счетоводител и директор на Общинско горско предприятие Созопол, по реда на чл.61 от АПК и  да се публикува на интернет страницата на Община Созопол.

 

 

 

 ДИРЕКТОР НА ОГП СОЗОПОЛ:

                                                          /Р.Илиев/ 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930