НачалоОбяви и съобщенияОбявиЗаповед № 19/12.05.2014г. на Директора на ОГП - Община Созопол

Заповед № 19/12.05.2014г. на Директора на ОГП - Община Созопол

 

З А П О В Е Д

                                                    

 № 19 / 12.05.2014г.

 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител

 

На основание чл.23, ал.1 т.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” и отразени резултати в Протокол № 1 на Комисията от 08.05.2014г., на Възложителя за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за определяне на изпълнител по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” / обн.ДВ бр.96 /06.12.2011г./ и възлагане на следните дейности в общинска горска територия: «Маркиране, сеч, извоз и рампиране на широколистна дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол» за Обект №1404, в подотдели –,441г,д, 437а б,в,г, 448е г землището на гр. Созопол, обявен със Заповед № 15 /25.04.2014г.

                                       

УСТАНОВИХ, ЧЕ :

 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти  по ред на депозиране на документите за участие, както следва :

 

№ по ред

Име на кандидата

Входящ № на офертата

Дата на подаване на офертата

Час на подаване на офертата

1.

„Бургос Трейдинг 2“ ЕООД

58

07.05.2014г.

13:10

2.

Примо Транс” ЕООД

57

07.05.2014г.

15:35

  

След  успешно проведен открит конкурс

 

I.ОБЯВЯВАМ:

 

   Класиране на участниците в ОТКРИТ КОНКУРС за   Обект №1404, в подотдели  441г,д, 437а б,в,г, 448е г в землището на гр. Созопол, проведен на 08.05.2014 год. както следва:

 

На първо място:

               „ Примо транс” ЕООД, с ЕИК 202245032, с адрес: гр. Приморско, ул.” Опълченска” №3, представлявано от Константин Иванов Иванов , с предлагана цена за изпълнение на услугата:

-за маркиране,                                                                                 -  3903.80 лв.без ДДС, 

-за сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад    -  30065 лв.без ДДС

с обща цена в размер на 33968.80 /тридесет и три хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и 80 ст.  / лева без ДДС,

              На второ място: „ Бургос Трейдинг 2” ЕООД, с ЕИК 147045380, с адрес: гр. Бургас, ул.” Васил Априлов” № 18, ет. 2,представлявано от Атанас Георгиев Зайков , с предлагана цена за изпълнение на услугата:

-за маркиране,                                                                                 -  3778.20 лв.без ДДС, 

-за сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад    -  34267.80 лв.без ДДС

 

с обща цена в размер на 38046.00 /тридесет и осем хиляди и четиридесет и шест лв.  / лева без ДДС,

               

  Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от явния търг,

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

       За спечелил открития конкурс за услугата «Маркиране, сеч, извоз и рампиране на широколистна дървесина на временен склад от горски територии, собственост  на Община Созопол» за Обект №1404, в подотдели  – 441г,д, 437а б,в,г, 448е г в землището на гр. Созопол  - фирма  „Примо транс” ЕООД. 

            Нареждам, на основание чл. 35, ал.3, т.2  от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г. в 7 /седем/ дневен срок, след издаването на настоящата заповед, да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд - Бургас.

         На основание чл.60, ал.1 от АПК и чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г.

 

РАЗПОРЕЖДАМ

 

    ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД

 

     Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от участника по реда на чл.60,ал.4 от АПК чрез Кмета на Община Созопол пред Административен съд - Бургас в тридневен срок от съобщението му.

 На основание чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г., заповедта подлежи на обжалване от участниците в открития конкурс за обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VI на АПК в 14 - дневен срок от съобщението по реда на чл.145 и сл. от гл.X на АПК пред  Административен съд - Бургас.

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на фирмите участвали в открития конкурс за Обект 1404,  счетоводител и директор на Общинско горско предприятие Созопол, по реда на чл.61 от АПК и  да се публикува на интернет страницата на Община Созопол.

 

 ДИРЕКТОР НА ОГП СОЗОПОЛ:

                                                          /Р.Илиев/ 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (заповед класир.1404 широколистна.doc)Заповедта54 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930