НачалоОбяви и съобщенияОбявиКонкурс за длъжността „Директор” на Общински културен институт „Музеен център” - Созопол (ОКИ „Музеен център”-Созопол)

Конкурс за длъжността „Директор” на Общински културен институт „Музеен център” - Созопол (ОКИ „Музеен център”-Созопол)

 

ОБЯВЛЕНИЕ

            На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №8-Z-603/22.04.2014г.на Кмета на Община Созопол

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” на Общински културен институт «Музеен център» - Созопол (ОКИ „Музеен център”-Созопол)

Място на работа-Археологически музей -Созопол

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общински културен институт «Музеен център» - Созопол

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата, теория на изкуствата, изобразително изкуство;

Професионален опит 3 години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност;

Като предимство се счита:

Квалификация по мениджмънт;

Чуждоезикова подготовка;

Управленски опит ;

Предходни участия в разработването и реализацията на програми и проекти;

Компютърна грамотност;

ІІ.Начин на провеждане на конкурса

Защита на концепция за дейността и развитието на ОКИ „Музеен център”-Созопол за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

Заявление за участие-(бланка);

Документ за самоличност (копие);

Документ за трудов стаж (копие);

Професионална автобиография-CV;

Документ за завършено образование (копие);

Свидетелство за съдимост;

Медицинско свидетелство;

Концепция за дейността и развитието на ОКИ „Музеен център”-Созопол за 5 годишен период(2014-2019), като подробно е разработена първата година,  в седем екземпляра, подписана от кандидата в запечатани и ненадписани пликове, с обем от 5/пет/ машинописни страници (бройките са съобразени с членовете на комисията).

            Концепцията съдържа:

-          анализ и оценка на състоянието на археологически музей, художествена галерия в т.ч.и етнографска сбирка; основни проблеми на функционирането им;

-          тенденции и възможности за развитието на ОКИ „Музеен център”-Созопол, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;

-          определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на ОКИ „Музеен център”-Созопол, пътищата за постигането им;

-          мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на ОКИ „Музеен център”-Созопол;

-          етапи на реализация на концепцията;

- други документи – по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността.

Концепциите се отварят пред кандидатите в деня на провеждането на самия конкурс.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол и на официалния сайт на Общината.

Документите следва да бъдат подадени в 1-месечен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местен ежедневник, във „Фронт - офиса” на Община Созопол до 17:00 часа на 23.05.2014г./влючително/.

Правоотношението със спечелилия конкурса се уреждат въз основа на чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

ПРАВИЛА

за провеждане на конкурс – защита на концепция и събеседване за длъжността директор на Общински културен институт «Музеен център» - Созопол (ОКИ „Музеен център”-Созопол)

            1. Допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, назначена от работодателя, съгл. чл. 93 от Кодекса на труда.

2. Кандидатите се явяват пред комисията, за провеждане на конкурса, назначена съгласно чл. 94 от Кодекса на труда, по предварително обявен от председателя ред. В състава на комисията за провеждане на конкурса, се включват и представител на Министерство на културата и двама музейни експерти.

3. Комисията предоставя възможност на всеки кандидат да представи разработената от него концепция.

4. По време на събеседването и защитата на Концепцията, освен кандидата, присъстват само членовете на комисията и техническия сътрудник.

5. Комисията оценява качествата на кандидатите въз основа на представените документи и концепция, защитата й от кандидата, и проведеното събеседване, съгласно следните критерии:

  • Познаване на нормативната уредба в областта на културното наследство;
  • Познаване на нормативната уредба в областта на музейното дело и опазването на културните ценности;
  • Познаване на административните, стопанските, финансовите и трудовоправните въпроси;
  • Приложимост и реалистичност на вижданията за структурата, управлението и организацията на дейността на музея;
  • Умения да аргументира и прилага управленски решения по компетентност;
  • Комуникативни способности и делови качества;
  • Професионален опит;
  • Управленски опит.

6. Оценяването на кандидатите се извършва по 5-балната скала, при най-ниска оценка единица:

1 – не отговаря на изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността

7. Всеки член от комисията вписва оценките си по определените критерии и сбора от тях в отделна за всеки от кандидатите карти (Приложение №1).

8. Окончателната оценка за всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията

9. Член на комисията сумира точките от оценъчните карти на членовете на комисията за всеки кандидат и ги нанася на оценъчните карта за окончателния резултата (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

10. В класирането участват кандидатите, получили най-малко 60% от максимално възможния окончателен резултат.

11. За проведения конкурс се съставя протокол, подписан от членовете на Конкурсната комисия.

12. След приключването на конкурса, протоколът заедно с всички оценъчни карти се предава от Председателя на комисията на Кмета на община Созопол в деня след провеждането на конкурса.

13. Резултатът от проведения конкурс се съобщава от Кмета на община Созопол на участвалите в него кандидати в тридневен срок от провеждането му.

14. Протоколът за проведения конкурс и документите на кандидатите се съхраняват в отдел ”БЧР”, Община Созопол.

ОЦЕНЪЧНА КАРТА

на…………………………………………………………………………………………

                                            (име, презиме, фамилия)

Участник в конкурса за заемане на длъжността „директор” на Общински културен институт «Музеен център» - Созопол (ОКИ „Музеен център”-Созопол)……………………………………………………………………………………………..

_________________________________________________________________________

№                          критерии                                                                    точки         оценка

_________________________________________________________________________

1.  Степен на познаване на нормативната уредба в областта              1 – 5

на културното наследство.

2.  Познаване на нормативната уредба в областта на музейното        1 - 5

дело и опазването на културните ценности.

3.   Познаване на административните, стопанските,                            1 - 5

финансовите и трудово - правните въпроси.

4.   Приложимост и реалистичност на вижданията

за структурата, управлението и организацията                                     1 - 5

дейността на музея

5.  Умения да аргументира и прилага управленски решения               1 - 5

по компетентност

6.  Комуникативни способности и делови качества                              1 - 5

7.  Професионален опит                                                                           1 - 5

8.  Управленски качества                                                                         1 – 5

__________________________________________________________________________

ОБЩА ОЦЕНКА: ……………………………………………….

                               (сбор от оценките по отделните критерии)

ДАТА: …………………..                                  ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА: ……………......

                                                                                                                       (………………….)

ОЦЕНЪЧНА КАРТА

 

ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ КОНКУРСА

ЗА ДИРЕКТОР НА Общински културен институт «Музеен център» - Созопол (ОКИ „Музеен център”-Созопол)…………

___________________________________________________________________________

№                             КАНДИДАТ                                             ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

___________________________________________________________________________

1……………………………………………………………………………………….. точки

2. ……………………………………………………………………………………… точки

3. ……………………………………………………………………………………… точки

___________________________________________________________________________

ДАТА: ……………………..                      ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                     НА КОМИСИЯТА: …………………………..

                                                                                                       (……………………….)

                                                                     ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА: …………………

                                                                                                       (……………………….)

 

ПРИМЕРНА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

за длъжността „директор” Общински културен институт «Музеен център» - Созопол (ОКИ „Музеен център”-Созопол)

 

 

Код по НКПД и структурното/териториално звено, в което се намира.

І. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

            Организира и ръководи цялостната дейност на музея в рамките на определените му пълномощия и го представлява.

            Извършва разпоредителни действия с кредита по бюджета на музея и с приходите, реализирани от други дейности, дарения, помощи, завещания.

            Анализира, планира и отчита дейността на музея пред общинската администрация, а в методическо отношение пред Министерството на културата.

            Създава условия за ефективното реализиране на функциите на музея, осъществява контрол над дейността на отделите и служителите и полага грижи за повишаване на квалификацията им.

            Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета.

            Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в музея, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на музейното имущество, музейните фондове, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина.

            Контролира и отговаря за изпълнението на нормативните документи в областта на музейното дело, отчетността и опазването на движимите културни ценности.

            Сключва и прекратява трудовите договори със специалистите, работниците и помощно-обслужващия персонал на музея, контролира спазването на трудовата дисциплина.

            Изпълнява задачи, възложени му с административни актове на ръководителя на съответното ведомство, на кмета на общината и в методическо отношение на министъра на културата.

ІІ. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Всички закони и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до опазване и представяне на музейните ценности, организацията и управлението на музейното дело.

Конвенции и други международни документи по опазването на културното наследство.

Да познава действащите нормативни документи в областта на трудовото законодателство, включително заплащане на труда, финансовата дисциплина, материята на държавната и общинската собственост.

ІІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

В административно-организационно отношение се ръководи от кмета на общината; методически – от Министерство на културата; в научно-изследователска дейност – от БАН и съответните ведомствени и научноизследователски институти и учреждения.

При изпълнение на своите задължения осъществява:

Вътрешни контакти:

С ръководството на Общината, с отдели, дирекции и структурни звена на общината.

Външни контакти:

С Министерството на културата, с ръководствата на съответните ведомства, със съответните равнища на управление в специализираните научни институти, висши учебни заведения, ведомства, организации, творчески съюзи, фондации, музеите и художествените галерии в страната и чужбина и др.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образование – висше-магистър

Трудов стаж – 3 години по специалността (чл. 28, ал.5 от ЗКН);

Начин на назначаване - с конкурс за срок от 5години.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930