НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А

О Б Я В А

На основание чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и в изпълнение на Решениe № 808 от 05.03.2014г. на Общински съвет Созопол, , ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за изграждане на „Медицински център Созопол” със разгъната застроена площ около 2994 кв.м. в недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот, с площ 1982 /хиляда деветстотин осемдесет и два/ кв.м., представляващ УПИ ІІ, кв.120 /сто и двадесети/ по плана на гр. Созопол, област Бургаска, идентификатор 67800.503.539, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за комплекс за здравеопазване, при граници на поземления имот: имоти 67800.503.274, 67800.503.396, 67800.503.397, 67800.503.243, 67800.503.239, 67800.503.268, 67800.503.270, 67800.503.273, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1558/22.11.2010 г. Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши с равностойни самостоятелни обекти в новопостроената сграда, представляващи  обособено Звено за бърза и неотложна медицинска помощ и кабинети за лекари с обща медицинска практика със застроена площ не по-малко от 261,00 кв.м.представляваща 15% от общото застрояване в УПИ.

Размер на депозита за участие в процедурата 19000 /деветнадесет хиляди/ лева,

Депозитът се внася  по банкова сметка на Община Созопол - IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00

Изисквания към кандидатите: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Да докажат финансови възможности за изпълнение на възложените СМР. Като доказателство може да служи и банков документ за подкрепа на проекта.

Липсата на финансови възможности е основание за отстраняване на кандидатите.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 10.04.2014г.

Цената на тръжната документация е в размер на 300/триста/лв., без вкл.ДДС. Сумата е невъзстановима.

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден от до 16.00часа на 10.04.2014г.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще се проведе на  11.04.2014г. от 11.00 ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Договорът по предмета на конкурса се сключва от Кмета на Община Созопол и спечелилия участник в 7-дневен срок след влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия конкурса. В случай, че той не се яви за сключване на договор, Кмета на Община Созопол със заповед го обявява за декласиран и внесеният депозит за участие не се възстановява, а за спечелил се обявява участникът класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25773

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930