НачалоЕкологияЕкологияИнформация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

(Съгласно Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., изм. ДВ. бр.3 от 10 януари 2006г. изм. и

доп. ДВ, бр.80 от 9 октомври 2009 г., изм. и доп. ДВ, бр.29 от 16 април 2010г.,

изм. ДВ бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ, бр.94 от 30 Ноември 2012 г.)

“Изграждане на търговски и обществено –

обслужващ комплекс с апартаменти, ателиета,

подземен гараж, басейн, кулинарен магазин и БКТП

в УПИ XXIV-1824, ПИ №67800.504.312, кв.144 по

плана на гр. Созопол, Община Созопол”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

? Анка Ралева Илиева и Гергана Александрова Начева

? Адрес: гр.Бургас, к-с “Братя Миладинови”, бл.33, вх.В, ет.1, ап.40

? Адрес за контакти: гр.Бургас, к-с “Славейков” бл.126, вх.А, ет.3, офис 10

? Лице за контакти: Гергана Начева

? Тел: 0878 811 297

2

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

І. Информация за контакт с възложителя:

? Анка Ралева Илиева и Гергана Александрова Начева

? Адрес: гр.Бургас, к-с “Братя Миладинови”, бл.33, вх.В, ет.1, ап.40

? Адрес за контакти: гр.Бургас, к-с “Славейков” бл.126, вх.А, ет.3, офис 10

? Лице за контакти: Гергана Начева

? Тел: 0878 811 297

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение

1. Резюме на предложението

Необходимостта от настоящата Информация за преценяване на

необходимостта от ОВОС е преценена от компетентният орган РИОСВ – Бургас

с Изх.№5286/22.07.2013г.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на търговски и

обществено – обслужващ комплекс с апартаменти, ателиета, подземен гараж,

басейн, кулинарен магазин и БКТП в УПИ XXIV-1824, ПИ 67800.504.312,

кв.144, по плана на гр. Созопол, Община Созопол.

Във внесената информация по чл.4 НУРИОВОС с Вх. №5286/2013г. е

допусната техническа грешка, като в наименованието на инвестиционното

предложение е пропуснато изграждането на бетонен комплектен

трансформаторен пост /БКТП/.

С Решение Изх. № 94-А-116/05.01.2007 г., Общински съвет по устройство

на територията при Община Созопол, приема проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за имот

№1824 в кв.144 по плана на гр. Созопол. С проекта се обособява нов УПИ за

изграждане на търговски и обслужващ комплекс при следните показатели:

Н=10.00 m кота корниз, плътност на застрояване –50%, Кинт. 1.5.

Със Заповед №Z-232/26.03.2007г. на Кмета на Община Созопол е

променен плана за регулация и застрояване за поземлен имот с номер 1824 в

кв.144, по плана на гр. Созопол, като се обособява един нов УПИ с номер XXIV

1824, в кв.144 по плана на гр. Созопол.

Гл. Архитект на Община Созопол издава виза за проектиране от

29.03.2012г., която важи за изготвяне на проект за търговски и обществено

обслужващ комплекс с апартаменти по указания начин за УПИ XXIV-1824,

кв.144, гр. Созопол, при Плътност на застрояване –50%, Кинт.=1.5, Н=10

метра.

Поземлен имот с идентификатор 67800.504.312 по плана на гр. Созопол, с

площ 1796 m2, е с трайно предназначение на територията – Урбанизирана,

начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), с номер по предходен

план 1824, квартал 144, при съседи: 67800.504.268, 67800.504.262,

67800.504.318, 67800.504.259, 67800.504.311.

Съгласно нотариален акт за дарение на недвижим имот №5, том III, Рег.№

5164, дело №371 от 2012 г. и нотариален акт за собственост на недвижим имот

3

№57, том II, рег.№2884, нот. дело №413 от 2004 г., представени в Приложение,

разглеждания имот в гр. Созопол, улица Ропотамо, представлява дворно място,

с площ 1796 m2;

За уведомяване на засегнатото население е публикувана обява във

вестник “Ало Бургас”. До момента НЕ са постъпили запитвания, възражения и

становища от заинтересовани лица относно инвестиционното предложение.

За инвестиционното предложение е уведомен Кмета на Община Созопол

по чл. 4, ал.1 и ал.2 от НУРИОВОС с Вх №5-94-00-63/11.07.2013 г.

1.1. Водоснабдяване

По улицата пред имота има положен питеен водопровод ПЕВП Ф160 mm.

Водоснабдяването на имота ще се осъществи с отклонение от съществуващия

уличен водопровод ПЕВП Ф 160mm. За водоснабдяване на сградите се

предвижда сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕВП Ф 90/5.4 mm. На

максимум 2 м от регулацията на имота, в зелената площ, ще се изгради

водомерна шахта, в която ще се развие водоемрния възел. Предвид дълбочината

на имота и обезпечаването на вътрешната сграда се предвижда да се монтира

ПХ 70/80 mm, като след него площадкови водопровод ще продължи със

съответните диаметри, като ще се подадат последователно отклонения за сграда

А и В. Пожарният кран ще бъде надземен тип с автоматична дренираща

система, съгласно БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип” с

номинален диаметър 80 mm.

Водопотреблението на обекта e съгласувано с “ВиК” ЕАД –гр. Бургас,

като е сключен предварителен договор за присъединяване към

водоснабдителните и канализационни системи.

1.2. Канализация

Очакваното максимално отпадно водно количество за имота, на база

капацитет на търговския и обществено-обслужващ комплекс, е 11.88 m3/ден

(изчислено съгласно Приложение №3 на Наредба №4 за проектиране,

изграждане и експлоатация на сградни водопроводи и канализационни

инсталации).

За отвеждане на отпадъчните битово-фекални води от парцела е

предвидено да се изгради площадкова БФК (предмет на проект за пл. ВиК

мрежи). Отпадъчните битово-фекални води от сградите в имота ще се заустват в

площадкова канализация, а оттам в съществуващия уличен битов канал Ф 300

mm.

Проектирането на площадковата канализация се разработва на два етапа:

Първият етап е заустването на отпадъчните битово-фекални води от

сградите в безотточен черпателен резервоар. Предвижда се черпателният

резервоар да бъде изработен от антикорозионен материал – полипропилен,

подходящ за подземен монтаж, съобразен с чл.87 от ЗУТ, с обем 12 m3.

Формираните отпадъчни води от резервоара, заедно с утайките периодично ще

се изчерпват с фекална машина и извозват в най-близката ПСОВ от фирма,

оторизирана за тази дейност, съгласно сключен договор. Това решение –

4

заустване в безотточен черпателен резервоар, е временно до изграждане и

пускане в експлоатация на ПСОВ – Созопол.

Втори етап е отвеждането на БФВ чрез площадкова канализация до

съществуващия уличен битов канал Ф 300 mm. Това решение ще се осъществи

след въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Созопол. Сградното канализационно

отклонение за битови нужди ще бъде изпълнено от PVC тръби ф200/5.9 mm. В

сграда А, канализацията в сутерена, при подземния гараж ще бъде висяща, а на

сграда В, канализацията ще бъде вкопана под кота готов под партер.

Изпразването на басейна ще се извършва веднъж годишно за извършване

на пълна профилактика. Водата ще постъпва в площадковата канализация в

имота, като водите ще се изпускат поетапно за определен период от време в

площадковата канализация, с цел да не се превиши капацитета на безотточния

резервоар.

Дъждовните води от имота, както и водите от обратната филтрация на

басейна, ще бъдат обрани с дъждовна площадкова канализация и заустени в нов

уличен дъждовен колектор.

1.3. Електрозахранване

Електрозахранването на имота ще бъде осъществено от съществуващите

мрежи в района, собственост на ЕВН България Електроразпределение ЕАД. В

Приложение е представена схема – електроснабдяване за обект „Частично

изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1824, кв.144, гр. Созопол”, съгласувана с

компетентния орган, с означено местоположението на предвидения нов бетонен

комплектен трансформаторен пост /БКТП/ 1х630 ква, Pe=234 квт.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Необходимостта от предложението е продиктувана от:

? Наличието на собствен свободен имот в близост до околни обекти с

развита многогодишна рекреационна дейност.

? Съгласно нотариален акт за дарение на недвижим имот и

нотариален акт за собственост на недвижим имот, разглеждания

имот в гр. Созопол, улица Ропотамо, представлява дворно място, с

площ 1796 m2;

? Отреждането на имота в устройствена зона „Ц”, съгласно одобрен

ПУП-ПРЗ;

? Местоположението на имота в урбанизираната територия на

гр.Созопол, граничещ със съществуваща пътна инфраструктура –

улица „Ропотамо”;

? Използване на рекреационните възможности и отличните природни

дадености на района – близост до Черноморското крайбрежие.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план

дейности:

5

С Решение Изх. № 94-А-116/05.01.2007 г., Общински съвет по устройство

на територията при Община Созопол, приема проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за имот

№1824 в кв.144 по плана на гр. Созопол. С проекта се обособява нов УПИ за

изграждане на търговски и обслужващ комплекс при следните показатели:

Н=10.00 m кота корниз, плътност на застрояване – 50%, Кинт. 1.5.

Със Заповед №Z-232/26.03.2007г. на Кмета на Община Созопол е

променен плана за регулация и застрояване за поземлен имот с номер 1824 в

кв.144, по плана на гр. Созопол, като се обособява един нов УПИ с номер XXIV

1824, в кв.144 по плана на гр. Созопол.

При изготвянето на ИИП са спазени предвижданията на действащия

ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-1824, кв.144 по плана на гр. Созопол, одобрен със

Заповед №Z-232/26.03.2007 г. на Кмета на Община Созопол, съгласно който е

установено свободно застрояване с височина до 10.00 m, Кплътност=50%,

Кинт.=1.5, Позеленяване=30% и устройствена зона „Ц”.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи:

Не се предлагат алтернативни варианти за реализиране на

инвестиционното предложение.

5. Местоположението на площадката, включително необходима площ за

временни дейности по време на строителството:

Площта на имота е напълно достатъчна за осъществяване на

спомагателните дейности по време на строителството – депо за отделения

хумус и площадка за строителни материали, което изключва възможност за

засягане на територии извън площта на разглеждания имот. По време на новото

строителство няма да се унищожава трайна дървесна растителност. Предвижда

се озеленяване в размер на мин.30% от площта на имота.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет:

С изготвения идеен проект се предвижда изграждане на два свободно

разположени обема, разположени на нормативни и по-големи от 3.00 метра

отстояния до страничните регулационни линии и при спазване на изискването

на чл.31, ал.5 от ЗУТ. Ситуирането им е съобразено и с нормата за отстояние

при комплексно застрояване – 1.5Н и повече от 15m в участъка на застъпването

им. Предвижда се разполагане на басейн с обем под 100m3. Компенсаторният

резервоар и филтърното са разположени под земята, непосредствено до

басейна. Басейна ще се изпълни с монолитна стоманобетонна конструкция с

фундаментна плоча и стоманобетонови стени, с филтърно помещение и

компенсаторен резервоар. Облицовката е с керамични плочки.

Източната сграда – блок А съдържа приземен етаж с търговска функция,

разположен полувкопан на кота -0.30 спрямо прилежащия терен, три жилищни

етажи и един терасовиден етаж. В него са обособени 8 броя апараменти и 8

броя ателиета.

6

В партерния етаж на блок А се предвижда обособяване на търговско

помещение – кулинарен магазин със зала за дегустация.

Западната сграда – блок Б съдържа сутеренен етаж, партерен етаж, три

жилищни етажи и един терасовиден етаж. Обособени са 10 броя апартаменти и

8 броя ателиета. В сутеренния етаж е предвиден паркинг за 28 броя автомобила,

филтърно помещение за басейна и инсталационни помещения.

В свободното дворно пространство е осигурено озеленяване – 21% са

осигурени на ниво терен в размер на 450m2, от които 180 m2 едроразмерна

растителност – 1/3 от мин. процент озеленяване – 30%. Останалата изискуема за

озеленяване площ е осигурена на ниво терасовидни етажи, където са

предвидени няколко озеленени покрива.

В южната част на парцела е предвиден нов бетонен комплектен

трансформаторен пост /БКТП/ 1х630 ква, Pe=234 квт, означен на схема

Електроснабдяване, М 1:500, представена в Приложение.

? Предназначение на сградите:

- жилищни сгради – НЕ;

- вилни сгради – НЕ;

- хотели – НЕ;

- други – ДА – търговски и обществено обслужващ комплекс с апартаменти,

ателиета, подземен гараж, паркинг, басейн, кулинарен магазин и БКТП;

- капацитет – общо около 68 човека обитатели, до 5 човека персонал;

- брой на сградите – 2 броя сгради – източна сграда – блок А и западна сграда

– блок Б;

- брой на апартаментите – 18 броя апартаменти и 16 броя ателиета;

- площ – 1796 m2;

- ЗП – общо 566 m2;

- РЗП – общо 2700 m2;

- предвиждане на басейн, брой – ДА – под 100 m3;

- брой паркоместа – 28 броя МПС.

- Устройствена зона – Ц;

- височина на сградите – 10.00 m;

- плътност на застрояване – 31.44%;

- Кинт – 1.5;

- Озеленяване – мин.30%;

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Предвиден е режим на застрояване в съответствие с изискванията на чл.29

на Наредба №7/22.12.2003г. на МРРБ, при съобразяване със съществуващите

пътища и инфраструктурни съоръжения.

Имотът попада в урбанизираната територия на гр. Созопол и граничи с

улица Ропотамо. Не се предвижда промяна на съществуваща или изграждане на

нова пътна инфраструктура.

7

8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

Програмата за дейностите включва:

? Проектиране;

? Строителство;

? Експлоатация.

9. Предлагани методи за строителство

Предвижда се монолитно строителство на две свободностоящи сгради, с

показатели на застрояване съгласно действащ ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-1824,

кв.144 по плана на гр. Созопол, одобрен със Заповед №Z-232/26.03.2007 г. на

Кмета на Община Созопол.

10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството

и експлоатацията:

Използваните природни ресурси по време на строителството ще са

строителни и инертни материали.

При експлоатация на търговския и обществено – обслужващ комплекс ще

се използват – питейна вода, електроенергия, плаж и море. Питейната вода и

електроенергията ще се ползват след сключване на договор с

експлоатационните дружества, а именно – ВиК и Енергоразпределение. По

време на новото строителство НЯМА да се унищожава трайна дървесна

растителност. Предвижда се озеленяване в размер на мин.30% от площта на

имота.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и

начин на третиране:

Отпадъците, които се очаква да се генерират са строителни отпадъци – от

строителството на обекта, битови отпадъци – от обитателите, отпадъци от

опаковки и опасни отпадъци от дейността на обекта.

Строителни отпадъци:

При осъществяването на изкопни и строителни дейности за

обособяването на територията се очаква отделяне на смесени строителни

отпадъци от използваните строителни материали: 17 01 01 - бетон; 17 01 02 -

тухли; 17 01 03 - керемиди, плочки фаянсови и керамични изделия; 17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,

различни от упоменатите в 17 00 06; 17 02 01 - дървесен материал; 17 02 02 -

стъкло; 17 02 03 – пластмаса, 17 04 05 – желязо и стомана и 17 04 07 – смеси от

метали. Очакваното количеството строителни отпадъци, което ще се генерират

при строителство на обекта е около 200 m3.

При изкопните работи и строителни дейности ще се отделят почва,

камъни и изкопани земни маси с код и наименование: 17 05 04 – почва и

камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 и 17 05 06 – изкопани земни маси,

8

различни от упоменатите в 17 05 05. Количеството на тези отпадъци ще е около

100 m3.

Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на новото

строителство, изискват специален контрол по тяхното събиране и извозване.

Съгласно изискванията чл. 11, ал.1 от ЗУО (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012г.), преди

започване на СМР, ще бъде изготвен План за управление на строителните

отпадъци, който ще бъде включен в обхвата на инвестиционния проект по глава

осма от Закона за устройство на територията. Планът ще бъде изготвен в

съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителни

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци (приета с ПМС

277/05.11.2012 г., ДВ, бр. 89/13.11.2012 г.).

Генерираните от обекта строителни отпадъци ще се събират и съхраняват

разделно по вид на строителната площадка, на специално обособена площ, в

рамките на имота, до натрупване на подходящо за извозване количество.

Предаването на строителните отпадъци за последващо оползотворяване ще се

извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение,

комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за

съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно

Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците.

При новото строителство, отделеният хумусен пласт, ще се складира на

депо в обособена част и ще се използва за оформяне на зелените площи в

съответствие с изискванията на Раздел III от ЗООС.

Битови отпадъци:

При експлоатация на сградите ще се генерират смесени битови отпадъци

с код 20 03 01 – генерираните отпадъци при експлоатацията няма да надхвърлят

нормалните количества за аналогични обекти. Основен показател при

дефиниране на количеството на БО е нормата на натрупване, показваща

количеството отпадъци, образуващи се от установена разчетна единица за

определен период от време (година, денонощие). По данни от Програмата за

управление на отпадъците на Община Созопол, нормата на натрупване е 0.0035

m3/ж.ден. Като се има предвид капацитета на обекта – 73 човека /брой на

обитателите –около 68 човека и 5 човека персонал/ и нормата на натрупване,

количеството на БО, които се очаква да се генерират, е около 93.26 m3/година

или около 31.24 t/година. Морфологичният състав на ТБО, ще бъде подобен

както от населените места.

Използваната система за събиране на БО в Община Созопол е

несменяеми съдове. По време на експлоатацията на обекта, ще бъде

организирано събирането и извозването на битовите отпадъци, съгласно

утвърдената за гр.Созопол схема за сметосъбиране и сметоизвозване.

Отпадъците ще се извозват на регионално депо.

От безотточния черпателен резервоар ще се формират утайки от септични

ями с код 20 03 04. Формираните отпадъчни води от резервоара, заедно с

утайките периодично ще се изчерпват с фекална машина и извозват в най-

9

близката ПСОВ от фирма, оторизирана за тази дейност, съгласно сключен

договор.

От кулинарния магазин със зала за дегустация се очаква формиране на

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене с код 20

01 08. Отпадъците от кулинарния магазин ще се събират в закрити метални

съдове и ще се извозват най-малко веднъж на ден. При изграждане на

инсталации за компостиране и в зависимост от количествата на този вид

отпадък е възможно разделно събиране и предаване за производство на

компост.

При експлоатацията на търговския и обществено-обслужващ комплекс са

възможни и отпадъци от паркове и градини: биоразградими отпадъци с код 20

02 01 и почва и камъни с код 20 02 02, от поддържане на зелените площи.

Поради неопасния им характер ще се третират съвместно с ТБО. При

изграждане на инсталации за компостиране и в зависимост от количествата на

този вид отпадък е възможно разделно събиране и предаване за производство

на компост.

Отпадъци от опаковки:

При експлоатацията на търговския и обществено-обслужващ комплекс е

възможно формиране на следните отпадъци от опаковки, с код и наименование:

15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 15 01 02 – пластмасови опаковки; 15

01 03 – опаковки от дървесни материали, 15 01 06 – смесени опаковки, 15 01 07

– стъклени опаковки. Количеството на отпадъците от опаковки, което се очаква

да се генерира е общо около 0.4 t/год. Отпадъците от опаковки ще се събират

разделно и ще се предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно

разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО (обн. ДВ, бр.

53/2012 г. ) и/или на организация по оползотворяване.

Производствени и опасни отпадъци:

При експлоатация на предвидения басейн, от пречиствателните

съоръжения на басейнa, се очаква да се генерират: твърди отпадъци от

първоначално филтруване и от сита и решетки с код 19 09 01; утайки от

избистряне на вода с код 19 09 02. Поради неопасния им характер ще се

третират съвместно с ТБО.

При подмяна на осветителните тела в сградите се очаква да се генерират

флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак с код 20 01 21*, в

количество около 0.005 t/год. При наличие на изгорели луминесцентни и

живачни лампи, същите ще се събират в картонени опаковки, които ги

предпазват от удар и счупване и ще се съхраняват в обособен за целта закрит

склад, без да се допуска смесването им с други отпадъци.

Формираните отпадъци ще се предават за последващо оползотворяване на

лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен

документ по чл.35 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.), за съответната дейност и

площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №3/2004 г. за

класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор.

10

При експлоатация на БКТП е възможно формиране на следните отпадъци

с код и наименование, съгласно Наредба №3/01.04.2004 г. за класификация на

отпадъците:

13 03 08* – синтетични изолационни и топлопредаващи масла, в

количество около 0.02 т./год.

16 02 09 – трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs, в

количество около 0.03 т./год.

Трансформаторния пост ще бъде снабден с масловодонепроницаеми вани

за улавяне на евентуално аварийно изтекло масло.

БКТП ще се обслужва съгласно Договор за присъединяване на

потребители към електроразпределителната мрежа, сключен с “ЕВН България

Електроразпределение” АД и ще се експлоатира от „ЕВН България”АД.

Формираните отпадъци от експлоатацията на БКТП ще се изземват от

лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен

документ чл.35 от ЗУО (обн. ДВ, бр.53/2012 г.), за съответната дейност и

площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №3/2004 г. за

класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор.

Не се предвижда извършване на дейности по третиране на отпадъци.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните

въздействия върху околната среда:

? С цел да не се допуснат замърсявания на прилежащите терени по време на

строителните работи, ще се предприемат съответните мерки, съгласно

изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005 г. за ограничаване на праховите

емисии при товарене/разтоварване, транспортиране и складиране на земни

маси и строителни материали;

? Предаване на формираните строителни, производствени и опасни отпадъци,

за последващо третиране на лица, притежаващи разрешение, комплексно

разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за съответната

дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба

№3/2004 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор.

? Съхраняване на повърхностния хумусен почвен слой при изкопните работи;

? Организирано събиране и извозване на БО по съществуващата до сега схема

в Община Созопол;

? Организирано третиране на отпадъчните води при експлоатацията на обекта.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например,

добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на

енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчните води):

? добив на строителни материали – НЕ

? нов водопровод – НЕ

? добив или пренасяне на енергия – НЕ

? жилищно строителство – НЕ

11

? други – ДА – търговски и обществено-обслужващ комплекс с апартаменти,

ателиета, подземен гараж, басейн и кулинарен магазин със зала за

дегустация;

? третиране на отпадъчните води – ДА

За отвеждане на отпадъчните битово-фекални води от парцела е

предвидено да се изгради площадкова БФК (предмет на проект за пл. ВиК

мрежи). Проектирането на площадковата канализация ще разработи на два

етапа:

Първи етап – заустване на отпадъчните битово-фекални води от сградите

в безотточен черпателен резервоар. Формираните отпадъчни води от

резервоара, заедно с утайките периодично ще се изчерпват с фекална машина и

извозват в най-близката ПСОВ от фирма, оторизирана за тази дейност, съгласно

сключен договор. Това решение е временно до изграждане и пускане в

експлоатация на ПСОВ – Созопол.

Втори етап – отвеждане на БФВ чрез площадкова канализация до

съществуващия уличен битов канал Ф 300 mm.

Предполагаемите типове основни замърсители и техните максимални

концентрации в този поток води са както следва:

БПК5 220 мгО2/л

Неразтворени вещества 265 мг/л

Общ азот 44 мг/л

Общ фосфор 9.9 мг/л

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното

предложение:

При проектирането на обекта и реализирането на инвестиционното

предложение са необходими и следните разрешителни:

? от “В и К” ЕАД – гр. Бургас;

? от НЕК;

? от „РСПБЗН” – гр. Бургас;

? РЗИ – гр. Бургас.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

(нова – ДВ, бр.3 от 2006г.)

С инвестиционното предложение за изграждане на търговски и

обществено-обслужващ комплекс се цели интегриране на предвижданията по

отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и опазване на

околната среда, основавайки се на следните принципи:

? предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо

отстраняване на вредите, причинени от него;

? съхраняване и опазване на екосистемите;

? предотвратяване замърсяването и увреждането на този район;

? устойчиво развитие.

12

По такъв начин ще се гарантира в максимална степен защитата на

природната среда и здравето на хората, решавайки проблемите по урегулиране

на територията в областта на околната среда.

Предлаганото инвестиционно предложение няма да доведе до

замърсяване и дискомфорт на околната среда тъй като:

? не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на

замърсители в околната среда;

? не се засягат чувствителни, уязвими, защитени, санитарно-охранителни

зони и др.

? предвиждат се съответните решения за екологосъобразно третиране на

отпадъчните води и генерираните отпадъци;

? предвижда се озеленяване на терена – мин. 30% от площта на имота.

16. Риск от инциденти:

(нова –ДВ, бр.3 от 2006г.)

Предлаганото инвестиционно намерение за изграждане на търговски и

обществено – обслужващ комплекс с апартаменти, ателиета, подземен гараж,

басейн, кулинарен магазин и БКТП в УПИ XXIV-1824, ПИ 67800.504.312,

кв.144, по плана на гр. Созопол, Община Созопол, не съдържа дейности и

съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната

среда.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение:

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното

предложение, даващи информация за физическите, природните и

антропогенни характеристики, както и за разположените в близост

елементи на Националната екологична мрежа и най-близко

разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до

тях:

Представени са:

? Скица №48079/04.12.2012г. на имот с идентификатор №67800.504.312, в

землището на гр.Созопол, Община Созопол от Служба по ГКК гр.Бургас, М

1:1000;

? Скица №27/12.03.2012г. на УПИ XXIV-1824, квартал 144 по плана /ПРЗ/ на

гр. Созопол, одобрен със Заповед РД 02-14-73/1989 г., М 1:500;

? Становище Изх.№94-А-116/05.01.2007 г. на Общински експертен съвет при

Община Созопол;

? ЧИ на ПУП-ПЗ на имот пл.№1824, кв. 144 по плана на гр. Созопол, М 1:500;

? Схема Електроснабдяване на обект „ЧИ на ПУП-ПЗ на имот пл.№1824, кв.

144 по плана на гр. Созопол, М 1:500”;

? Ситуация на обект: „Търговски и обществено обслужващ комплекс с

апартаменти, ателиета, подземен гараж, басейн и кулинарен магазин в УПИ

XXIV-1824, ПИ 67800.504.312, кв.144, по плана на гр. Созопол, М 1:250;

13

? Картен материал с означено местоположение на обекта.

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към

площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и

бъдещи планирани ползватели на земи:

? Възложителя е собственик на земята, върху която се предвижда новото

строителство;

? Върху разглеждания имот няма ограничения;

? Предлаганото строителство е добре приспособимо към околните терени;

? Съгласно действащ ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-1824, кв.144 по плана на гр.

Созопол, одобрен със Заповед №Z-232/26.03.2007 г. на Кмета на Община

Созопол, е установено свободно застрояване в устройствена зона „Ц”.

? По време на строителството няма да се използват терени извън

площадката на инвестиционното предложение;

? Използваните природни ресурси ще са строителни и инертни материали.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове:

За УПИ XXIV-1824, кв.144 по плана на гр. Созопол, има одобрен със

Заповед №Z-232/26.03.2007г., на Кмета на Община Созопол, ПУП-ПРЗ,

съгласно който е установено свободно застрояване с височина до 10.00 m,

Кплътност=50%, Кинт.=1.5, Позеленяване=30% и устройствена зона „Ц”.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони,

защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците

на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и

хигиенни нужди и др. Национална екологична мрежа:

С реализиране на инвестиционното намерение не се засягат чувствителни

територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони и санитарно-охранителни

зони.

? Защитени зони като част от ЕЕМ НАТУРА 2000, в които могат да

участват защитени територии:

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение,

попада в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000” – ЗЗ

„Бакърлъка” с код BG 0002077 за опазване на дивите птици, обявена със

Заповед №РД-530/2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ

бр.49/2010г.).

? Защитени територии, които не попадат в защитени зони:

Терена не попада в Защитена територия по смисъла на Закона за

защитените територии.

14

Най-близко разположената защитена територия, която не попада в

защитена зона, е ПЗ „Водениците”, на разстояние около 20 км югозападно от

разглежданата територия. ПЗ „Водениците”, в землището на с.Извор, Община

Созопол, е с площ 73.6 ха и е обявена със Заповед No.РД418 от 14.11.1995 г., с

цел опазване на скални образувания. Режим на дейности:

- Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с

които се изменя естествения облик на местността или водният й

режим;

- Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на скалните

образувания;

- Забранява се улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата,

събиране на яйцата и малките им;

- Забранява се увреждане и унищожаване на естествената растителност,

бране на цветя за букети, събиране на билки;

- Забранява се залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;

- Забранява се извеждане на сечи освен санитарни и отгледни;

- Забранява се паша на домашни животни.

Местоположението на планираната територия спрямо най-близко

разположените защитени територии е представено на следващата Фиг.1.

- местоположение на разглежданата територия

Фиг. 1. Местоположение на разглежданата територия спрямо защитените

територии в района

? Национална екологична мрежа: КОРИНЕ места, Рамсарски места,

важни места за растенията и орнитологично важни места /ОВМ/

Инвестиционното намерение не засяга КОРИНЕ места, Рамсарски места,

важни места за растенията и орнитологично важни места.

15

Разглеждания имот, в които се предвижда изграждане на търговски и

обществено-обслужващ комплекс, е с трайно предназначение на територията –

Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 метра).

Планираната територия не е район с консервационно значими местообитания.

Няма местообитания на видове растения и животни на територията или в

близост до нея, включени в Приложение №1 и Приложение №2 на Закона за

биологичното разнообразие /ДВ, бр.77/2002 г., с последващи изменения/.

Проектната разработка е свързана със създаване на условия за

повишаване на качеството на живот и постигане на уютна среда в

урбанизираната градска територия на гр. Созопол.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси:

(нова –ДВ, бр.3 от 2006г.)

При реализиране на инвестиционното намерение няма да се засягат

природни ресурси. Качеството и регенеративната способност на природните

ресурси в района няма да се промени.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за

местоположение

Предвид местоположението на имота не се предлагат алтернативни

варианти за реализиране по отношение на местоположение.

ІV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на

възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното

предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването,

материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите,

почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното

разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и

защитените територии, на единични и групови паметници на културата,

както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества

и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения,

рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и

генетично модифицирани организми:

? Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползване, материалните

активи

Процесът на реализация на инвестиционното предложение ще бъде

съобразен с всички законови и нормативни изисквания, и няма да води до

значими негативни последици по отношение на компонентите на околната

среда. Не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в населените

места в района и тяхното здраве.

16

? Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата

1). Източници на неорганизирани емисии:

? Строителни работи

При едновременна работа на 3 дизелови строителни машини, 3 средно

тежки товарни камиони и 3 тежки товарни автомобила и използването на

модула за изчисляване на емисиите Emissions от програмния продукт “Трафик

оракул”, очакваните емисии при строителните работи са:

Замърсител г/с

ФПЧ10 0.00008

Азотни окиси 0.00100

СО 0.00310

При използване модула “Diffusion” от програмния продукт “Трафик

оракул”, метеорологичните данни за района и резултатите за очакваните емисии

от горната таблица, са изчислени очакваните концентрации на замърсителите в

приземния слой на атмосферата при строителни дейности. Разсейването на

емитираните замърсители от МПС е апроксимирано като площен източник.

Резултатите са представени в следващата текст таблица:

Концентрация,

NO х,

?g/m3

CO,

мг/м3

ФПЧ10,

?g/m3

НОЧЗ 200 10 50

Очаквана 16 0.3 5

НОЧЗ – норма за опазване на човешкото здраве

? От движението на МПС

Източник на емисии във въздуха ще бъдат автомобилите на посетителите

и обитателите. Предвижда се паркинг в разглеждания имот за общо 28 броя

МПС. При предвидения капацитет на обекта може да се приеме, че максимално

часовата интензивност в рамките на обекта може да бъде от порядъка на 28

МПС/час при следното разпределение: 14 бр. леки автомобили среден клас, 14

бр. лимузини, 15 бр. дизелови и 13 бр. карбураторни. В следващата таблица са

представени резултатите за очакваните емисии от МПС, получени при

използване модула за изчисляване на емисиите “Emissions” от програмния

продукт “Трафик оракул”:

Замърсител Мощност на емисията,

г/с

Азотни оксиди 0.00031

СО 0.01456

ФПЧ10 0.00006

17

За определяне на очакваното замърсяване на атмосферния въздух на

територията отново е използван модула “Diffusion” от програмния продукт

“Трафик оракул”. Като изходни параметри са използвани резултатите за

очакваните емисии от горната таблица. Разсейването на емитираните от МПС

замърсители е апроксимирано като площен източник. Получените при

моделирането резултати са дадени в следващата текст таблица:

Концентрация

NO х,

?g/m3

CO,

мг/м3

ФПЧ10,

?g/m3

НОЧЗ 200 10 50

Очаквана 1.40 0.015 9.38

Сравнението на резултатите от горните определения с пределно

допустимите концентрации за населени места показва, че неорганизираното

замърсяване на атмосферния въздух в района на инвестиционното предложение,

дължащо се строителните работи и МПС ще е незначително и с малък обхват.

2). Източници на организирани емисии:

С инвестиционния проект не се предвижда изграждане на организирани

източници на емисии.

Обектът няма да бъде значим източник на емисии на замърсители в

атмосферния въздух на района, поради което въздействието може да бъде

оценено като незначително.

? Въздействие върху качеството на водите

След въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Созопол, отпадъчните битово-

фекални води от двете сгради в имота ще се заустват в площадкова

канализация, а оттам в съществуващия уличен битов канал Ф 300 mm. До

въвеждането в експлоатация на канализационна инфраструктура по интегриран

проект за водния цикъл на гр. Созопол и ПСОВ – Созопол, като временно

техническо решение е предложен вариант с отвеждане на отпадъчните води във

водоплътен черпателен резервоар. Формираните отпадъчни води от резервоара,

заедно с утайките периодично ще се изчерпват с фекална машина и извозват в

най-близката ГПСОВ от фирма, оторизирана за тази дейност, съгласно сключен

договор.

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на

подземните и повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане

на територията.

? Въздействие върху почвата и земните недра

При реализацията на инвестиционното предложение ще се отнема част от

почвената покривка. Излишната почва ще се използва при оформянето на

зелените площи – на около 30% от площта на имота. Реализацията на

инвестиционното намерение няма да доведе до промяна на геоложката основа с

произтичащи от това последици.

18

? Въздействие върху ландшафта

Предвидените изкопно-насипни земни работи и строителството на

търговския и обществено-обслужващ комплекс ще доведе до преобразуване на

ландшафтните компоненти и изменение в облика на пейзажа. Измененията

обаче няма да имат регресивен характер и ландшафтите ще запазят

способността си да изпълняват ресурсовъзпроизвеждащите си и

средовъзпроизвеждащите си функции. След приключване на строителството и

завършване на предвижданите дейности по озеленяване на територията, ще

бъде постигнато благоприятно естетическо вписване на района в околния

ландшафт.

? Въздействие върху природните обекти и минералното разнообразие

Конкретно на разглежданата територия няма установени и регистрирани в

националния геофонд находища на подземни природни богатства.

? Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и

защитени територии

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква

въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени

територии. Територията, предвидена за реализация на горецитираното

инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на

Закона за защитените територии. Имотът се намира на достатъчно отстояние от

най-близко разположените защитени територии.

Начина на трайно ползване на разглежданата територия – Урбанизирана

територия в регулационните граници на гр. Созопол, не създават предпоставки

за обитаване от редки и защитени животински видове.

Територията на имота е с начин на трайно ползване: Ниско застрояване и

не е район с консервационно значими местообитания. Няма местообитания на

видове растения и животни на територията или в близост до нея, включени в

Приложение №1 и Приложение №2 на Закона за биологичното разнообразие

/ДВ, бр.77/2002 г., с последващи изменения/.

? Въздействие върху единични и групови недвижими културни ценности

В района на инвестиционното предложение няма регистрирани

паметници на културно историческото наследство и строителството не засяга

такива паметници.

? Очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси,

различни видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите

енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и генетично

модифицирани организми

19

С реализация на инвестиционното предложение не се предвижда

въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси. Различните

видове отпадъци и техните местонахождения са подробно разгледани в т. ІІ.11

от настоящата Информация по Приложение 2 към чл. 6 на НУРИОВОС.

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат

строителните и транспортни машини по време на строителството на обекта. По

опитни данни източниците на шум и шумовите нива се очаква да бъдат:

Източник Ниво, dB/A

Строителни работи 73

Строителни машини 75

Товарни камиони 68

Оценката на шума в мястото на въздействие е проведено по методиката за

отчитане на шум от локални и промишлени източници на Наредба

№6/26.06.2006г.за показатели и норми за шум в околнта среда, отчитаща

степента на дискомфорт през различните части от денонощието.

Еквивалентното А-претеглено ниво на шум LАтер,Т в децибели е както

следва: LАтер,Т = LA, екв,Т - ?Lразст. - ?Lекр., където:

LA, екв,Т - изходно еквивалентно ниво от строителните машини

?Lразст - намаляване нивото на шума в зависимост от разстоянието и разликата във

височините

?Lекр – намаляване нивото на шум от екраниращи съоръжение по пътя на разпространение

на шум

Съгласно методиката при проектиране на нови производства изходното

ниво на шум се определя по данни за съществуващи такива. За ?Lразст -

намаляване нивото на шума в зависимост от разстоянието и разликата във

височините са взети данни от Фиг.4.1 на Приложение 3 към Наредба №6 - на

разстояние 50 м от строителната площадка очакваното намаление е от порядъка

на 43 dB(A). В случая ?Lекр = 5/10, т.к. екраниращи съоръжения по пътя на

разпространение на шум при строителство са оградните платна. От тези

определения следва, че Еквивалентното А-претеглено ниво на шум LАтер,Т на

50м от строителната площадка е: LАтер,Т = 75 - 43 – 5 = 27 dB(A), а при

експлоатация 17dB(A).

С реализирането на обекта шумовата характеристика на района няма да се

промени тъй като предлаганата дейност не е източник на значими шумови

излъчвания. Шумовото натоварване се очаква да бъде в рамките на пределно

допустимите нива, определени съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за

показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през

различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за

шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за

шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Територии и устойствени зони в урбанизираните

територии и извън тях

Еквивалетно ниво на

шума в dB(А)

ден вечер нощ

Жилищни територии и зони 55 50 45

20

Централни градски части 60 55 50

Шумовото натоварване, въпреки, че ще е в рамките на допустимото, ще е

по-значимо през периода на строителството. Това влияние обаче ще е

краткосрочно и само за светлата част на деня.

2. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа,

включително и разположените в близост до обекта на инвестиционното

предложение:

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не

попада в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии,

но попада в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000” – ЗЗ

„Бакърлъка” с код BG 0002077 за опазване на дивите птици, обявена със

Заповед №РД-530/2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ

бр.49/2010г.).

Поради начина на трайно ползване на разглежданата територия –

Урбанизирана територия в регулационните граници на гр. Созопол, не се

очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже въздействие

върху елементи от Националната екологична мрежа.

Няма местообитания на видове растения и животни на територията или в

близост до нея, включени в Приложение №1 и Приложение №2 на Закона за

биологичното разнообразие /ДВ, бр.77/2002 г., с последващи изменения/.

Реализацията на цялостното инвестиционното намерение, както и

отделните негови елементи, не е свързана с генерирането на емисии и отпадъци

във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху

посочената защитена зона. Не се очакват негативни въздействия като

дългосрочно безпокойство и прогонване на видове предмет на опазване в

защитените зони.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно,

положително и отрицателно) – Представено в Матрица 1;

4. Обхват на въздействието (географски район, засегнатото население;

населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, бр.

жители и др.) - Представен в Матрица 1;

5. Вероятност на поява на въздействието - Представена в Матрица 1;

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието - Представена

в Матрица 1;

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното

предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или

компенсиране на значителните отрицателни въздействия - Представени

в Матрица 1.

21

МАТРИЦА 1. Обобщена оценка на въздействията от инвестиционното предложение

Въздействие

Вероятност на

поява на

въздействието1

Териториален

обхват на

въздействието2

Вид на въздействието Степен на

въздействието3

Характеристика на въздействието Мерки за

предотвратяване,

намаляване или

компенсиране на

отрицателно

въздействие

Честота4

Продължи-

телност5

Кумулатив-

ност

Положително/

отрицателно

Пряко/

непряко

По време на строителството

1.1. Върху въздуха очаква се на площадка отрицателно пряко ниска временно краткотрайно не Съгласно Наредба

№1/2005г.

1.2.Върху водите

не се очаква не - - - - - не Екотоалетна

1.3. Върху земните

недра

не се очаква не - - - - - - Инженерно-геоложко

проучване

1.4. Върху почвата не се очаква не - - - - - не Изземване и

оползотворяване на

хумуса

1.5. Върху флората

фауната и ЗПТ

не се очаква не - - - - - не -

1.6.Върху

ландшафта

не се очаква не - - - - - не -

1.7. Върху

паметници на

културата

не се очаква не - - - - - - -

1.8. От генериране

на отпадъци

очаква се на площадка отрицателно пряко ниска временно краткотрайно не Площадки за временно

депониране на

стр.отпадъци и земни

маси

1.9. От вредни

физични фактори

очаква се на площадка отрицателно пряко ниска временно краткотрайно не -

1.10. Върху

населението

не се очаква не - - - - - - -

22

Въздействие

Вероятност на

поява на

въздействието1

Териториален

обхват на

въздействието2

Вид на въздействието Степен на

въздействието3

Характеристика на въздействието Мерки за

предотвратяване,

намаляване или

компенсиране на

отрицателно

въздействие

Честота4

Продължи-

телност5

Кумулатив-

ност

Положително/

отрицателно

Пряко/

непряко

По време на експлоатация

1.1. Върху въздуха не се очаква не - - - - - - -

1.2. Върху водите

не се очаква не - - - - - - Черпателен резервоар

до централизирано

пречистване в ПСОВ-

Созопол

1.3. Върху земните

недра не се очаква не - - - - - - -

1.4. Върху почвата не се очаква не - - - - - - -

1.5. Върху флората

фауната и ЗПТ не се очаква не - - - - - - -

1.6. Върху

ландшафта

не се очаква не - - - - - - -

1.7. Върху

паметници на

културата

не се очаква не - - - - - - -

1.8. От генериране

на отпадъци не се очаква не - - - - - - Отпадъците ще се

третират по реда на

ЗУО

1.9. От вредни

физични фактори не се очаква не - - - - - - -

1.10. Върху

населението

не се очаква не - - - - - - -

1 Очаква се, не се очаква, 2 В рамките на площадка, извън рамките на площадката, 3 Ниска, средна, висока, 4 Постоянно, временно, 5 Краткотрайно, средно или

дълготрайно; Курсив - елементи на матрицата с положителни въздействия; Подчертан - елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от

които се очаква незначително отрицателно въздействие; Получер - елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие

4. Трансграничен характер на въздействията – НЕ

23

ПРИЛОЖЕНИЯ

? Писмо Изх.№5286/22.07.2013 г. от РИОСВ – Бургас;

? Скица №48079/04.12.2012г. на имот с идентификатор №67800.504.312, в

землището на гр.Созопол, Община Созопол от Служба по ГКК гр.Бургас,

М 1:1000;

? Скица №27/12.03.2012г. на УПИ XXIV-1824, квартал 144 по плана /ПРЗ/

на гр. Созопол, одобрен със Заповед РД 02-14-73/1989 г., М 1:500;

? Становище Изх.№94-А-116/05.01.2007 г. на Общински експертен съвет

при Община Созопол;

? ЧИ на ПУП-ПЗ на имот пл.№1824, кв. 144 по плана на гр. Созопол, М

1:500;

? Схема Електроснабдяване на обект „ЧИ на ПУП-ПЗ на имот пл.№1824, кв.

144 по плана на гр. Созопол, М 1:500”;

? Ситуация на обект: „Търговски и обществено обслужващ комплекс с

апартаменти, ателиета, подземен гараж, басейн и кулинарен магазин в

УПИ XXIV-1824, ПИ 67800.504.312, кв.144, по плана на гр. Созопол, М

1:250;

? Ситуация Външни ВиК връзки – I –ви етап, М 1:250;

? Предварителен договор № 394/01.08.2013 г. за присъединяване към

водоснабдителните и/или канализационни системи;

? Нотариален акт за дарение на недвижим имот №5, том III, рег. №5164,

дело №371 от 2012 г.

? Част от Карта на защитените територии, М 1: 200 000;

 

? Елементи на Националната екологична мрежа (означени на картата).__

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031