НачалоПроекти на Община СозополПроекти в процес на изпълнение

Проекти в процес на изпълнение от Община Созопол

regioni  

Наименование на проекта

"Интегриране на услугата "Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания /ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/"

Източник на финансиране

Оперативна програма “Региони в растеж”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Мярка

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Кратко описание

През 2013г. е създаден Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания (ЦСРИ) чрез преустройство на втория етаж от Здравната служба в гр.Черноморец, общ.Созопол. Центърът е предназначен за деца с различни увреждания (двигателни, логопедични, зрителни, слухови, деца с лека форма на умствена изостаналост, деца с астма) с капацитет 34 деца с увреждания. Работата в Центъра е организирана по график за различните дейности. В съответствие с дейностите и заниманията на децата има кабинети за индивидулна и групова психотерапия, мануална и трудова терапия, двигателна рехабилитация, мултисензорна стая и логопедичен кабинет. В зависимост от вида на терапията и заниманията всеки от кабинетите е обзаведен и оборудван със съответната специална техника и уреди.

Настоящото проектно предложение предвижда интегриране на услугите в ЦСРИ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) - осигуряване на трапезария, където децата да получат топъл обяд на система кетъринг и място за дневна почивка. Това ще се осъществи чрез преустройство на първия етаж - преграждане на фоайе с лека алуминиева преграда и ситуиране на рехабилитационен кабинет с допълнително оборудване. Освободеният на втория етаж бивш рехабилитационен кабинет ще бъде освежен и оборудван с легла за почивка. Предвижда се дейностите на ДЦДУ да бъдат с капацитет 10 деца.

Обща стойност на проекта

99 989.49 лв.

Актуално състояние

В процес на изпълнение – до 31.12.2018г.

 

 

oprch-16

Наименование на проекта

Социални иновации за включване на етнически и уязвими групи в община Созопол

Източник на финансиране

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Министерство на труда и социалната политика

Мярка

BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Кратко описание

Проектното предложение е насочено към повишаване на капацитета и ефективността на служителите на основните заинтересовани и компетентни страни - общинската администрация и социалните партньори в община Созопол за идентифициране, адаптиране и прилагане на социални иновации за включване на етнически общности и уязвими групи.

Въвеждането на социални иновации се налага от факта, че общинската администрация и социалните партньори нямат достатъчен капацитет за идентифицирането и прилагането на нови модели и практики в социалната дейност, както и поради това, че предоставяните социални услуги за етнически и уязвими общности са с много ниска ефективност по отношение на потенциала за социално включване.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности за проучване на потенциала за социални иновации и практическо обучение за прототипиране и прилагане на 2 вече идентифицирани социални иновации за включване чрез заетост на роми и трайно безработни. Предвижда се създаването на местни, регионални и международни партньорства за консултации, обмяна на опит и добри практики.

Като резултат от проекта ще бъде изграден траен капацитет на компетентните служители на общинската администрация и социалните партньори за идентифициране, адаптиране и прилагане на социални иновации за включване на етнически и уязвими групи, както и практически опит в изпълнение, който ще бъде приложим и в други региони, както и за други целеви групи.

Обща стойност на проекта

144 737.45 лв.

Актуално състояние

В процес на изпълнение  - до 31.12.2018г.

 Представяне

 

Logo-sozopol 

Наименование на проекта

Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление на община Созопол

Източник на финансиране

Бюджет на Община Созопол

Кратко описание

С настоящият проект се цели да се изгради ново осветление, което да отговаря на европейските норми за улично осветление, да се създадат условия за безопасно движение на МПС-та и пешеходци, да се намали значително консумацията на електроенергия, да се намали емисията на парникови газове, с което да се защити природата и като цяло да се получи една по-добра нощна картина. Същевременно в участъците, които са недобре осветени или липсва осветление ще се изгради или добави нови.

С този проект и предвидените в него мерки се гарантира едно енергоефективно и модерно улично осветление на цялата селищна система на Община Созопол.

Обща стойност на проекта

4 186 797,78 лв.

Актуално състояние

В процес на изпълнение

 

 

noip

Източник на финансиране

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Наименование на проекта

Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение

Кратко описание

Проектът гарантира равен старт на децата от община Созопол в училище чрез допълнителни занимания по български език, творчески дейности, включване на родителите в образователния процес и преодоляване на стереотипи и негативни нагласи спрямо етническите малцинства.

Планираните по проекта дейности са насочени към две целеви групи, деца от етническите малцинства и техните родители.

Планираният брой участници в проектните дейности за цялата продължителност на проекта са 486 деца и 150 родители.

Обща стойност на проекта

356 216 лв.

Период на изпълнение

Дата на стартиране на проекта: 27.07.2016г.

Дата на приключване на проекта: 27.01.2019г.

 
 Информация за развитието на проекта:
   Партньори  на община Созопол по проект "Готови за успех"  са  детските градини на територията на Общината   и  подготвителните групи / 6 годишни / на  СУ" Св.Св.Кирил и Методий "- Созопол и ОУ " Христо Ботев" - Зидарово.Целева група по образователния проект са децата , чийто майчин език  не е български, но  това което отличава проект   "Готови за успех" от тези,  по които сме работили до юли  2016 година, е че с  цел  успешното  социализиране на децата от различните етноси  са  сформирани клубове за  допълнителни дейности - приложно изкуство, музика и танци, спорт, кулинария, театър, в които участват всички деца, посещаващи общинските детски градини, независимо от тяхната етническа принадлежност. Резултатите от проектните  дейности  са  изключително добри и доказателство за това е участието на децата в празника на детето - 1 юни, където малките артисти   изнесоха театрални постановки, участниците в клубовете по музика и танци забавляваха публиката с танцовите си умения, а с  предметите изработени в  клубовете по приложно изкуство беше подредена богата изложба във фоайето на културния дом в Созопол.
   Работата по проекта ще продължи до 31 декември 2018год.Тази учебна година започна с много изненади за деца и учители.В 6 от детските градини на община Созопол от 15.09.2017г. успешно се използват предимствата на интерактивната дъска, закупени със средства по проекта, които не само улесняват учителя, но и позволяват  децата да участват активно в педагогическата ситуация.А  за  клубовете  по проекта са предоставени  технически средства, подпомагащи  дейността им, а именно  -  машина за рязане, силиконови пистолети, ламинатори , музикални  системи, лаптопи, проектори, мултимедии и др.
   Другото предимство на проектните дейности по "Готови за успех" е психологическата подкрепа за деца и родители, осъществявана от сдружение"Равновесие" - Бургас, партньор на община Созопол по този проект.  Диагностицирането на децата за образователното им ниво, постъпвайки в група 5 / 6 годишни за задължителна предучилищна подготовка, в  началото и края на изминалата вече 1 година работа по проекта  и  сравняването на резултатите,  показва  ползата  от проектните дейности и отговорното отношение на екипа по проекта и учителите , ръководители на групи и клубове към  реализиране  целите на проект" Готови за успех".


 

 
 oprch-16
 

Източник на финансиране

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Приоритетни оси

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Наименование на процедура

Независим живот

Наименование на проекта

“Съпричастност”

Кратко описание

    Реализацията на проект "Съпричастност" в община Созопол има за цел качествена социална интеграция на възрастни и хора с увреждания при зачитане на индивидуалните им потребности и желания за постигане на независим и пълноценен живот. Планирано е устойчиво развитие на Звено за почасово предоставяне на услуги в домашна среда, което ще предоставя социална, здравна и психологическа подкрепа на 12 възрастни и 60 души с увреждания /в т.ч. 8 деца/. Ще бъде нает и обучен персонал на Звеното в следния състав: 1 социален работник, 1 медицински работник, 1 рехабилитатор, 1 шофьор, 46 лични асистенти, 4 домашни помощници. На екипа ще бъдат осигурени обучения, месечна супервизия и психологическо консултиране.  Ще бъдат реализирани следните дейности: 1.Организация, управление и отчитане на проекта; 2.Текущ ремонт на материалната база. Доставка на рехабилитационно оборудване и офис техника. Купуване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания; 3.Информиране и публичност; 4.Обучение на персонала на Звено за почасово представяне на услуги в домашна среда. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала. Разработване на Правила за дейността на Звено за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда. 5.Подбор и оценка на потребностите на лица, желаещи да ползват услуги в домашна среда. Сключване на договори с потребителите; 6.Предоставяне на почасови здравни и социални услуги в домашна среда в зависимост от индивидуалните потребности и желания. Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на услугите.

 

Обща стойност на проекта

499 996.00 лв

Период на изпълнение

21 месеца

 


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

attОбщина Созопол уведомява, че от 01.08.2018 г. има нови банкови сметки. Обслужваща банка е Централна кооперативна банка. Сметките са публикувани тук.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2018
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031