НачалоПроекти на Община СозополПроекти в процес на изпълнение

Проекти в процес на изпълнение от Община Созопол

regioni  

Наименование на проекта

"Интегриране на услугата "Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания /ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/"

Източник на финансиране

Оперативна програма “Региони в растеж”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Мярка

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Кратко описание

През 2013г. е създаден Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания (ЦСРИ) чрез преустройство на втория етаж от Здравната служба в гр.Черноморец, общ.Созопол. Центърът е предназначен за деца с различни увреждания (двигателни, логопедични, зрителни, слухови, деца с лека форма на умствена изостаналост, деца с астма) с капацитет 34 деца с увреждания. Работата в Центъра е организирана по график за различните дейности. В съответствие с дейностите и заниманията на децата има кабинети за индивидулна и групова психотерапия, мануална и трудова терапия, двигателна рехабилитация, мултисензорна стая и логопедичен кабинет. В зависимост от вида на терапията и заниманията всеки от кабинетите е обзаведен и оборудван със съответната специална техника и уреди.

Настоящото проектно предложение предвижда интегриране на услугите в ЦСРИ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) - осигуряване на трапезария, където децата да получат топъл обяд на система кетъринг и място за дневна почивка. Това ще се осъществи чрез преустройство на първия етаж - преграждане на фоайе с лека алуминиева преграда и ситуиране на рехабилитационен кабинет с допълнително оборудване. Освободеният на втория етаж бивш рехабилитационен кабинет ще бъде освежен и оборудван с легла за почивка. Предвижда се дейностите на ДЦДУ да бъдат с капацитет 10 деца.

Обща стойност на проекта

99 989.49 лв.

Актуално състояние

В процес на изпълнение – до 31.12.2018г.

 

 

oprch-16

Наименование на проекта

Социални иновации за включване на етнически и уязвими групи в община Созопол

Източник на финансиране

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Министерство на труда и социалната политика

Мярка

BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Кратко описание

Проектното предложение е насочено към повишаване на капацитета и ефективността на служителите на основните заинтересовани и компетентни страни - общинската администрация и социалните партньори в община Созопол за идентифициране, адаптиране и прилагане на социални иновации за включване на етнически общности и уязвими групи.

Въвеждането на социални иновации се налага от факта, че общинската администрация и социалните партньори нямат достатъчен капацитет за идентифицирането и прилагането на нови модели и практики в социалната дейност, както и поради това, че предоставяните социални услуги за етнически и уязвими общности са с много ниска ефективност по отношение на потенциала за социално включване.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности за проучване на потенциала за социални иновации и практическо обучение за прототипиране и прилагане на 2 вече идентифицирани социални иновации за включване чрез заетост на роми и трайно безработни. Предвижда се създаването на местни, регионални и международни партньорства за консултации, обмяна на опит и добри практики.

Като резултат от проекта ще бъде изграден траен капацитет на компетентните служители на общинската администрация и социалните партньори за идентифициране, адаптиране и прилагане на социални иновации за включване на етнически и уязвими групи, както и практически опит в изпълнение, който ще бъде приложим и в други региони, както и за други целеви групи.

Обща стойност на проекта

144 737.45 лв.

Актуално състояние

В процес на изпълнение  - до 31.12.2018г.

 Представяне

 

Logo-sozopol 

Наименование на проекта

Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление на община Созопол

Източник на финансиране

Бюджет на Община Созопол

Кратко описание

С настоящият проект се цели да се изгради ново осветление, което да отговаря на европейските норми за улично осветление, да се създадат условия за безопасно движение на МПС-та и пешеходци, да се намали значително консумацията на електроенергия, да се намали емисията на парникови газове, с което да се защити природата и като цяло да се получи една по-добра нощна картина. Същевременно в участъците, които са недобре осветени или липсва осветление ще се изгради или добави нови.

С този проект и предвидените в него мерки се гарантира едно енергоефективно и модерно улично осветление на цялата селищна система на Община Созопол.

Обща стойност на проекта

4 186 797,78 лв.

Актуално състояние

В процес на изпълнение

 

 

noip

Източник на финансиране

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Наименование на проекта

Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение

Кратко описание

Проектът гарантира равен старт на децата от община Созопол в училище чрез допълнителни занимания по български език, творчески дейности, включване на родителите в образователния процес и преодоляване на стереотипи и негативни нагласи спрямо етническите малцинства.

Планираните по проекта дейности са насочени към две целеви групи, деца от етническите малцинства и техните родители.

Планираният брой участници в проектните дейности за цялата продължителност на проекта са 486 деца и 150 родители.

Обща стойност на проекта

356 216 лв.

Период на изпълнение

Дата на стартиране на проекта: 27.07.2016г.

Дата на приключване на проекта: 27.01.2019г.

 
 Информация за развитието на проекта:
   Партньори  на община Созопол по проект "Готови за успех"  са  детските градини на територията на Общината   и  подготвителните групи / 6 годишни / на  СУ" Св.Св.Кирил и Методий "- Созопол и ОУ " Христо Ботев" - Зидарово.Целева група по образователния проект са децата , чийто майчин език  не е български, но  това което отличава проект   "Готови за успех" от тези,  по които сме работили до юли  2016 година, е че с  цел  успешното  социализиране на децата от различните етноси  са  сформирани клубове за  допълнителни дейности - приложно изкуство, музика и танци, спорт, кулинария, театър, в които участват всички деца, посещаващи общинските детски градини, независимо от тяхната етническа принадлежност. Резултатите от проектните  дейности  са  изключително добри и доказателство за това е участието на децата в празника на детето - 1 юни, където малките артисти   изнесоха театрални постановки, участниците в клубовете по музика и танци забавляваха публиката с танцовите си умения, а с  предметите изработени в  клубовете по приложно изкуство беше подредена богата изложба във фоайето на културния дом в Созопол.
   Работата по проекта ще продължи до 31 декември 2018год.Тази учебна година започна с много изненади за деца и учители.В 6 от детските градини на община Созопол от 15.09.2017г. успешно се използват предимствата на интерактивната дъска, закупени със средства по проекта, които не само улесняват учителя, но и позволяват  децата да участват активно в педагогическата ситуация.А  за  клубовете  по проекта са предоставени  технически средства, подпомагащи  дейността им, а именно  -  машина за рязане, силиконови пистолети, ламинатори , музикални  системи, лаптопи, проектори, мултимедии и др.
   Другото предимство на проектните дейности по "Готови за успех" е психологическата подкрепа за деца и родители, осъществявана от сдружение"Равновесие" - Бургас, партньор на община Созопол по този проект.  Диагностицирането на децата за образователното им ниво, постъпвайки в група 5 / 6 годишни за задължителна предучилищна подготовка, в  началото и края на изминалата вече 1 година работа по проекта  и  сравняването на резултатите,  показва  ползата  от проектните дейности и отговорното отношение на екипа по проекта и учителите , ръководители на групи и клубове към  реализиране  целите на проект" Готови за успех".


 

 
 oprch-16
 

Източник на финансиране

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Приоритетни оси

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Наименование на процедура

Независим живот

Наименование на проекта

“Съпричастност”

Кратко описание

    Реализацията на проект "Съпричастност" в община Созопол има за цел качествена социална интеграция на възрастни и хора с увреждания при зачитане на индивидуалните им потребности и желания за постигане на независим и пълноценен живот. Планирано е устойчиво развитие на Звено за почасово предоставяне на услуги в домашна среда, което ще предоставя социална, здравна и психологическа подкрепа на 12 възрастни и 60 души с увреждания /в т.ч. 8 деца/. Ще бъде нает и обучен персонал на Звеното в следния състав: 1 социален работник, 1 медицински работник, 1 рехабилитатор, 1 шофьор, 46 лични асистенти, 4 домашни помощници. На екипа ще бъдат осигурени обучения, месечна супервизия и психологическо консултиране.  Ще бъдат реализирани следните дейности: 1.Организация, управление и отчитане на проекта; 2.Текущ ремонт на материалната база. Доставка на рехабилитационно оборудване и офис техника. Купуване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания; 3.Информиране и публичност; 4.Обучение на персонала на Звено за почасово представяне на услуги в домашна среда. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала. Разработване на Правила за дейността на Звено за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда. 5.Подбор и оценка на потребностите на лица, желаещи да ползват услуги в домашна среда. Сключване на договори с потребителите; 6.Предоставяне на почасови здравни и социални услуги в домашна среда в зависимост от индивидуалните потребности и желания. Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на услугите.

 

Обща стойност на проекта

499 996.00 лв

Период на изпълнение

21 месеца

 


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2018
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930