НачалоПроекти на Община СозополПроекти в процес на изпълнение

Проекти в процес на изпълнение от Община Созопол

 

rsr14-20

 

Източник на финансиране

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Подмярка 7.2

“ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”

Мярка 7

“ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Наименование на проекта

“Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, Община Созопол“

Кратко описание

Целта на проект„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система и съоръжения в село Росен и село Крушевец, община Созопол“ е подобряване качеството на живот и достъпа до основни услуги за населението в село Росен и село Крушевец, община Созопол, чрез инвестиция в инфраструктурата на водопреносната мрежа и изграждане на водопроводна мрежа, отговаряща на съвременните технически изисквания. Подобряването на водопроводната система е свързано с устойчивото социално-икономическо развитие на общината, опазването на околната среда и повишен жизнен стандарт.

С изпълнението на проекта ще се постигне една от целите на ЕС за развитие на селските райони – „Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот“.

Oбщина Созопол предприема мерки за инвестиране в реконструкция и рехабилитация на водопроводните мрежи в населените места с установен воден стрес - Росен и Крушевец, с цел осигуряване непрекъснатост на водоснабдяването и качеството на питейната вода, съответно на нормативните изисквания.

С реализирането на инвестицията ще се постигнат и специфичните целина проекта, а именно:

 • Подобрена водопроводна инфраструктура в с. Росен и с.Крушевец, община Созопол, чрез реконструкция на водопроводната мрежа;
 • Повишаване на жизнения стандарт и достъп до водоснабдителни услуги на 2273 жители в населените места Росен и Крушевец, община Созопол
 • Осигуряване непрекъснатост на водоснабдяването в селата Росен и Крушевец;
 • Намаляване на експлоатационните разходи и загубите на вода;
 • Отговорно използване на водните ресурси и преустановяване на замърсяването на околната среда;
 • Повишаване конкурентоспособността и привлекателността на селата Росен и Крушевец, община Созопол, чрез подобрената техническа инфраструктура;

Обща стойност на проекта

4 920 050,86лв. без ДДС

Период на изпълнение

36 месеца

 

 

 

BlSea

Наименование на проекта

„Развитие на устойчив културен туризъм в Черноморския басейн“

Източник на финансиране

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Партньори по проекта

 • Община Созопол, България, водещ бенефициент;
 • Община Констанца, Румъния, П 2;
 • Екоцентър за опазване на ок. среда, Грузия, П 3;
 • Агенция за устойчиво развитие и европ. интеграция, Украйна, П 4;
 • Община Измаил, Украйна, П 5;
 • Обл. администрация Дюздже, Турция, П 6

Кратко описание

Проектът цели съвместното насърчаване и развитие на трансгранични бизнес възможности в областта на туризма и подобряване на сътрудничеството между държавите в Черноморския басейн чрез обмяна на опит и практики в областта на туризма, чрез:

 • Организация и управление,
 • Разработване на съвместна стратегия за насърчаване на трансграничния туризъм,
 • Разработване на регионални и трансгранични турист. маршрути,
 • Разработване на интерактивна платформа за насърчаване на туризма,
 • Подобряване на туристическата привлекателност на община Созопол посредством разработване и изграждане на пешеходна туристическа алея с беседки и зона за отдих в лесопарк „Света Марина“,
 • Подобряване туристическия облик на община Измаил, Украйна,
 • Подобряване на туристическия облик на Областна администрация Дюздже, Турция.

Основни очаквани резултати

 • Насърчаване и развитие на трансграничните бизнес възможности в областта на туризма на територията на Черноморския басейн
 • Разработване на съвместна стратегия за насърчаване на трансграничния туризъм
 • Разработване на 15 трансгранични туристически маршрути, включващи 2-5 държави
 • Организация и провеждане на 12 трансгранични тур-събития
 • 3 дребномащабни инфраструктури за подобряване привлекателността на култ. и исторически забележителности в Созопол, България, Измаил, Украйна и Дюздже, Турция

Обща стойност на проекта

1 873 278,80 лева

Бюджет на Община Созопол

463 583,03 лева

Срок

10.09.2018г. – 10.08.2020г.

 

 

regioni  

Наименование на проекта

"Интегриране на услугата "Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания /ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/"

Източник на финансиране

Оперативна програма “Региони в растеж”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Мярка

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Кратко описание

През 2013г. е създаден Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания (ЦСРИ) чрез преустройство на втория етаж от Здравната служба в гр.Черноморец, общ.Созопол. Центърът е предназначен за деца с различни увреждания (двигателни, логопедични, зрителни, слухови, деца с лека форма на умствена изостаналост, деца с астма) с капацитет 34 деца с увреждания. Работата в Центъра е организирана по график за различните дейности. В съответствие с дейностите и заниманията на децата има кабинети за индивидулна и групова психотерапия, мануална и трудова терапия, двигателна рехабилитация, мултисензорна стая и логопедичен кабинет. В зависимост от вида на терапията и заниманията всеки от кабинетите е обзаведен и оборудван със съответната специална техника и уреди.

Настоящото проектно предложение предвижда интегриране на услугите в ЦСРИ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) - осигуряване на трапезария, където децата да получат топъл обяд на система кетъринг и място за дневна почивка. Това ще се осъществи чрез преустройство на първия етаж - преграждане на фоайе с лека алуминиева преграда и ситуиране на рехабилитационен кабинет с допълнително оборудване. Освободеният на втория етаж бивш рехабилитационен кабинет ще бъде освежен и оборудван с легла за почивка. Предвижда се дейностите на ДЦДУ да бъдат с капацитет 10 деца.

Обща стойност на проекта

99 989.49 лв.

Актуално състояние

В процес на изпълнение – до 31.12.2018г.

 

 

oprch-16

Наименование на проекта

Социални иновации за включване на етнически и уязвими групи в община Созопол

Източник на финансиране

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Министерство на труда и социалната политика

Мярка

BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Кратко описание

Проектното предложение е насочено към повишаване на капацитета и ефективността на служителите на основните заинтересовани и компетентни страни - общинската администрация и социалните партньори в община Созопол за идентифициране, адаптиране и прилагане на социални иновации за включване на етнически общности и уязвими групи.

Въвеждането на социални иновации се налага от факта, че общинската администрация и социалните партньори нямат достатъчен капацитет за идентифицирането и прилагането на нови модели и практики в социалната дейност, както и поради това, че предоставяните социални услуги за етнически и уязвими общности са с много ниска ефективност по отношение на потенциала за социално включване.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности за проучване на потенциала за социални иновации и практическо обучение за прототипиране и прилагане на 2 вече идентифицирани социални иновации за включване чрез заетост на роми и трайно безработни. Предвижда се създаването на местни, регионални и международни партньорства за консултации, обмяна на опит и добри практики.

Като резултат от проекта ще бъде изграден траен капацитет на компетентните служители на общинската администрация и социалните партньори за идентифициране, адаптиране и прилагане на социални иновации за включване на етнически и уязвими групи, както и практически опит в изпълнение, който ще бъде приложим и в други региони, както и за други целеви групи.

Обща стойност на проекта

144 737.45 лв.

Актуално състояние

В процес на изпълнение  - до 31.12.2018г.

 Представяне

Сборник с резултатите от проекта

Заключителна презентация

 

Logo-sozopol 

Наименование на проекта

Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление на община Созопол

Източник на финансиране

Бюджет на Община Созопол

Кратко описание

С настоящият проект се цели да се изгради ново осветление, което да отговаря на европейските норми за улично осветление, да се създадат условия за безопасно движение на МПС-та и пешеходци, да се намали значително консумацията на електроенергия, да се намали емисията на парникови газове, с което да се защити природата и като цяло да се получи една по-добра нощна картина. Същевременно в участъците, които са недобре осветени или липсва осветление ще се изгради или добави нови.

С този проект и предвидените в него мерки се гарантира едно енергоефективно и модерно улично осветление на цялата селищна система на Община Созопол.

Обща стойност на проекта

4 186 797,78 лв.

Актуално състояние

В процес на изпълнение

 

 

noip

Източник на финансиране

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Наименование на проекта

Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение

Кратко описание

Проектът гарантира равен старт на децата от община Созопол в училище чрез допълнителни занимания по български език, творчески дейности, включване на родителите в образователния процес и преодоляване на стереотипи и негативни нагласи спрямо етническите малцинства.

Планираните по проекта дейности са насочени към две целеви групи, деца от етническите малцинства и техните родители.

Планираният брой участници в проектните дейности за цялата продължителност на проекта са 486 деца и 150 родители.

Обща стойност на проекта

356 216 лв.

Период на изпълнение

Дата на стартиране на проекта: 27.07.2016г.

Дата на приключване на проекта: 27.01.2019г.

 
 Информация за развитието на проекта:
   Партньори  на община Созопол по проект "Готови за успех"  са  детските градини на територията на Общината   и  подготвителните групи / 6 годишни / на  СУ" Св.Св.Кирил и Методий "- Созопол и ОУ " Христо Ботев" - Зидарово.Целева група по образователния проект са децата , чийто майчин език  не е български, но  това което отличава проект   "Готови за успех" от тези,  по които сме работили до юли  2016 година, е че с  цел  успешното  социализиране на децата от различните етноси  са  сформирани клубове за  допълнителни дейности - приложно изкуство, музика и танци, спорт, кулинария, театър, в които участват всички деца, посещаващи общинските детски градини, независимо от тяхната етническа принадлежност. Резултатите от проектните  дейности  са  изключително добри и доказателство за това е участието на децата в празника на детето - 1 юни, където малките артисти   изнесоха театрални постановки, участниците в клубовете по музика и танци забавляваха публиката с танцовите си умения, а с  предметите изработени в  клубовете по приложно изкуство беше подредена богата изложба във фоайето на културния дом в Созопол.
   Работата по проекта ще продължи до 31 декември 2018год.Тази учебна година започна с много изненади за деца и учители.В 6 от детските градини на община Созопол от 15.09.2017г. успешно се използват предимствата на интерактивната дъска, закупени със средства по проекта, които не само улесняват учителя, но и позволяват  децата да участват активно в педагогическата ситуация.А  за  клубовете  по проекта са предоставени  технически средства, подпомагащи  дейността им, а именно  -  машина за рязане, силиконови пистолети, ламинатори , музикални  системи, лаптопи, проектори, мултимедии и др.
   Другото предимство на проектните дейности по "Готови за успех" е психологическата подкрепа за деца и родители, осъществявана от сдружение"Равновесие" - Бургас, партньор на община Созопол по този проект.  Диагностицирането на децата за образователното им ниво, постъпвайки в група 5 / 6 годишни за задължителна предучилищна подготовка, в  началото и края на изминалата вече 1 година работа по проекта  и  сравняването на резултатите,  показва  ползата  от проектните дейности и отговорното отношение на екипа по проекта и учителите , ръководители на групи и клубове към  реализиране  целите на проект" Готови за успех".


 
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

attОбщина Созопол уведомява, че от 01.08.2018 г. има нови банкови сметки. Обслужваща банка е Централна кооперативна банка. Сметките са публикувани тук.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2018
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31