НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-767/20.06.2012 година

З А П О В Е Д №8-Z-767/20.06.2012 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с правомощия по чл.133, ал.8 от Закона за устройство на територията и при следните мотиви:

1.Предвидена процедура, съгласно разпоредбата на чл.133, ал.7 и ал.8 от ЗУТ и получени в тази връзка указания от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

2.Възложен от МРРБ и разгледан от Общинки експертен съвет /Протокол №5/14.03.2007година/ проект за изменение на действуващ устройствен план на територията на Община Созопол

3. Заявления от Евдокия Янева Ботушева, гр.Бургас, ул. „Отец Паисий” №11, чрез пълномощник /пълномощно №359,360/23.05.2012г./ Жан Георгиев Шейтанов, гр.Созопол, ул.”Аполония” №19, вх. .№2-94-Ж-4/21.05.2012г., относно искане за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща неурегулиран поземлен  имот 67800.8.48, местност Буджака, землище  гр.Созопол

4.Положително становище на ОЕС по т.7 от Протокол 12/06.06.2012година , Задание за проектиране по чл.124, ал.7 от ЗУТ, Удостоверени за поливност №1752/21.05.2012г. на „НС”  ЕАД – Клон Черно море

5.Заповед №Z-386/08.05.2007година на Кмета на Община Созопол, за определяне на общи правила по процедура по допускане, изработване и одобряване на подробни устройствени планове на територията на зони “А” и “Б”, определени, съгласно чл.48б от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

6.Одобряването със Заповед на подробни устройствени планове по реда на чл.133 от ЗУТ, ще се извършат след влизане в сила на изменението на Общия  устройствен план

и на основание чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗУТ

Д О П У С К А М:

Изработването на подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща неурегулиран поземлен имот 67800.8.48, местност Буджака, землище  гр.Созопол, попадащ по предвижданията на проекта за изменение на ОУП в рекреационна устройствена зона за вилен отдих, извън граници на населени места за изграждане на вилни сгради.

Да бъдат спазени следните изисквания:

? да бъдат определени границите на зона “А” и “Б”, чрез преки геодезически измервания, съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие  и се отразят върху кадастралните карти създадени по Закона за кадастъра и имотния регистър или върху картите на възстановената собственост, създадени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, да се представи и регистър с координати на границата прецизираща зона „А” и зона „Б”;

? в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,

? преди издаване на виза от гл.архитект на Община Созопол,    инвеститорът да информира РИОСВ – гр.Бургас за инвестиционното намерение.

Заданието на новия подробен устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл.125 от ЗУТ и следва да отговаря на предвижданията на проекта за изменение на общия устройствен план, във връзка с което да се съгласува с проектански колектив на изменения ОУП на Община Созопол.

Проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителя с:

МОСВ – РИОСВ - гр.Бургас /чл.125, ал.6 ЗУТ/ ,

“ВиК”- ЕАД - гр.Бургас,

“Електроразпределение”,

Проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София,

по реда на чл.121 ал.2 от ЗУТ  преди внасянето му за приемане и одобряване.

При изработване на ПУП да се спазят нормативните изисквания, съгласно  ЗУЧК    със следните показатели:

за охранителна зона „А”

? плътност на застрояване 20%,

? К инт. = 0,5,

? кота корниз Н мах. = 7,00 метра,

? озеленяване 70%, като ? от площта да е с дървесна растителност;

за охранителна зона „Б”

? плътност на застрояване 20%,

? К инт. = 0,8,

? кота корниз Н мах. = 7,00 метра,

? озеленяване 50%, като ? от площта да е с дървесна растителност;

Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на ГПК и чл.130 от ЗУТ.

Същата може да се обжалва по реда на чл.149, ал.1 от АПК, пред Административен съд – гр.Бургас.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728