НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-374/03.04.2012 година

З А П О В Е Д №8-Z-374/03.04.2012 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с правомощия по чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията и при следните мотиви:

1.Предвидена процедура, съгласно разпоредбата на чл.124, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ

2. Заявление  от Магда Димитрова Кемурджиева, гр.Созопол, ул.”Аполония” №21, пълномощник /пълномощно №574/03.06.2010год./ на Емил Георгиев Гюров, гр.Созопол, ул.”Дурна” №5, вх.№5-94-М-25/1/26.03.2012год., относно искане за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за  елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии в местност „Мапи”, землище гр.Созопол, обл.Бургас

3.Задание за проектиране по чл.124, ал.7 от ЗУТ, Графична част - предложение

4.Внесен и приет с решение по т.16 от протокол №4/15.03.2012год. на ОЕС подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделсказемя, представляваща поземлен имот №67800.54.33 /№0010056/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол

5. Обословена необходимост от парцеларен план на трасе за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии

Д О П У С К А М:

Изработването на подробен устройствен план – парцеларен план за  елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии в местност „Мапи”, землище гр.Созопол, обл.Бургас, като одобрявам Заданието на новия подробен устройствен план при спазване на изискванията на чл.125 от ЗУТ.

Проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителя с:МОСВ – РИОСВ - гр.Бургас /чл.125, ал.6 ЗУТ/ , “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”, по реда на чл.121 ал.2 от ЗУТ  преди внасянето му за приемане и одобряване.

Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на ГПК и чл.130 от ЗУТ.

Същата може да се обжалва по реда на чл.149, ал.1 от АПК, пред Административен съд – гр.Бургас.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2018
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30